پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر

شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14004289887 (منحل شده)
12
افراد
12
آگهی‌ها
9680
شماره ثبت
1393/5/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14807896
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه وارده به شماره xxx۰ پ ف مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸، مدیر تصفیه و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693069
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غلامرضا سلیمانی جویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۸ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید . موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی ، سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529688
آگهی دعوت از بستانکاران ( نوبت اول ) شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر در حال تصفیه » سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر « در حال تصفیه » سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره xxx۱۶ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ است ، دعوت بعمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناوک ، پلاک ۱۶ ، طبقه ۲ ، واحد ۶ ، کد پستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد_داشت . پ xxxxxxxxxxxxxxx ۳ ۳ مدیرتصفیه شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر « در حال تصفیه » سهامی خاص غلامرضا سلیمانی جویا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529718
آگهی دعوت از بستانکاران ( نوبت اول ) شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر در حال تصفیه » سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر « در حال تصفیه » سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره xxx۱۶ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ است ، دعوت بعمل می‌آید تا ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناوک ، پلاک ۱۶ ، طبقه ۲ ، واحد ۶ ، کد پستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد_داشت . پ xxxxxxxxxxxxxxx ۳ ۳ مدیرتصفیه شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر « در حال تصفیه » سهامی خاص غلامرضا سلیمانی جویا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14417971
آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت اول)شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر در حال تصفیه» سهامی خاصبه شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر «در حال تصفیه»سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره xxx۱۶ مورخ۱۹/۱۰/xxx۶ است ، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران ، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، پلاک ۱۶، طبقه ۲،واحد ۶، کد پستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
پxxxxxxxxxxxxxxx   ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر «در حال تصفیه» سهامی خاص ـ غلامرضا سلیمانی جویا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14427247
آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت اول)شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر در حال تصفیه» سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷ نوبت اول
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر «در حال تصفیه»سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره xxx۱۶ مورخ۱۹/۱۰/xxx۶ است ، دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران ، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، پلاک ۱۶، طبقه ۲،واحد ۶، کد پستی xxxxxxxxx۴ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
پxxxxxxxxxxxxxxx   ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر «در حال تصفیه» سهامی خاص ـ غلامرضا سلیمانی جویا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199656
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794996
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۶ منحل اعلام گردید. هیات تصفیه‌ای به شرح زیر انتخاب گردید: آقای جعفر جبارزاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴. آقای فرزان هوشمندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳. آقای محسن حبیب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸. آقای غلامرضا سلیمانی جویا به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت پانزده ماه شمسی به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس شرکت در دوران تصفیه تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناوک، پلاک ۱۶، طبقه ۲، واحد ۶، کدپستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595027
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وسید علیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199611
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی xxx۴ ۲۹/۱۲ تصویب گردید. شرکت پتروشیمی فن آوران به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت پتروفرهنگ به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت پتروشیمی فارابی به شماره ثبت xxx۵۴ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت xxxxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12517202
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي كيميا فن آوران ماهشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۶۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581287
آگهی تاسیس شرکت پتروشیمی کیمیا فن آوران ماهشهر سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۵/۹۳ شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۵/۹۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، بسته بندی و فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات و واردات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی ذیربط آنها اعم از صنعتی و خوراکی و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت از تاریخ: ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت سه xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم هزار ریالی با نام که صددرصد آن طی گواهی شماره ۹۱/xxx۵۰/۵۷ به حساب جاری xxxxxxxxx۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ بانک تجارت شعبه منطقه ویژه اقتصادی پرداخت و شرکت سرمایه تعهدی ندارد.
۵ـ اولین مدیران: آقای افشین رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران)
آقایان محسن حبیب با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به سمت رئیس هیئت مدیره
محمد خوشرو با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
فرامند هاشمی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران
علی نظرپور با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی
یداله مصدقی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی امیر کبیر به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو تن از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود.
۸ـ بازرسان اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای احمد موسوی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات