بهین سریر تدبیر

شرکت بهین سریر تدبیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14004238387
7
افراد
2
آگهی‌ها
457590
شماره ثبت
1393/4/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13981582
آگهی تغییرات شرکت بهین سریر تدبیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۸۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران. بخش مرکزی. شهر تهران. فردوس. خیابان شهید همایون وفاآذر جنوبی. بن بست مریم پلاک ۵ ساختمان یاس ۶. طبقه اول واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام شرکت بهین سریر تدبیر در تاریخ ۱۶/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، سایر فعالیت های مجاز انتفاعی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای مربوطه، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ م پیروزان ـ خ پیروزان ـ پ ۲۰ ـ و ۱ کد پستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۶/۹۲ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: ـ احسان شمسی نژاد راوری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید محمد حسین مدنی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهلا نصرتی استانجین به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مصطفی محسن زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مسعود حقانی صفرپور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ محسن فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی. ـ حسین سیاوشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات