پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان

شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14004154523 (فعال)
7
افراد
6
آگهی‌ها
1748
شماره ثبت
1393/3/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14674940
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ارزش سهام از xxx/ ۱۰ ریال به xxx/ ۱ ریال کاهش یافت و در نتیجه سهام شرکت از xxx سهم به xxx۰ هزار سهم هزار ریالی بانام افزایش یافت منقسم به xxx۲ سهم عادی بانام xxx/ ۱ ریالی و ۲۸ سهم ممتاز بانام xxx/ ۱ ریالی و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016270
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم زهرا داوطلب قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شهناز پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبر ، واوراق عادی با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار و با مهر شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016281
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم شهناز پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا داوطلب قروتخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016293
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم عادی بانام xxx۰۰ ریالی و ۲۸ سهم ممتاز بانام xxx۰۰ ریالی طی گواهی بانکی شماره xxx۲/۹۷/۶۰ مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ بانک رفاه کارگران شعبه علوی زاهدان افزایش یافت. وسرمایه تعهدی شرکت نیز پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲. اصلاح ماده ۳۲ اساسنامه: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016303
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عملکرد مالی سال های ۹۳؛۹۴؛۹۵؛۹۶ با توجه به عدم فعالیت شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016347
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه و عمران بانوان ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نوع شرکت: از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲. اساسنامه جدید: در ۸۰ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید. وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳.موضوع فعالیت: ساختمانی ،انبوه سازی مسکن ،ابنیه ، انجام کلیه کارهای خدماتی وپیمانکاری ازقبیل مشاوره ،طراحی ،تهیه نقشه ؛ مشاوره نقشه برداری واجرای کلیه پروژه های ساختمانی وعمرانی وراهسازی وکلیه کارهای ساختمانی ،طراحی ودکراسیون داخلی وخارجی ؛ طراحی واجرای نمای خارجی ساختمان اعم از کامپوزیت ؛ام دی اف و بهینه سازی ،مدیریت ،راه اندازی ،اجرای پروژه های آب وفاضلاب ؛کلیه امور به عمران ،تاسیسات وتجهیزات ،راه (خاک برداری ؛جمع آوری نخاله های ساختمانی ؛ تولید خانه های پیش ساخته ،تامین ماشین آلات راه سازی از قبیل لودر ،بیل مکانیکی)کشاورزی ،مخابرات ،برق وآب وامور عمرانی وساختمانی شامل بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده شهری وغیر شهری وتسطیح اراضی ونقشه کشی ونقشه برداری، مقاوم سازی ساختمان ها معماری وطراحی طراحی ـ مشاوره ـ نظارت ـ اجرا ـ متره و برآورد ـ مرمت و پیمانکاری ؛کلیه عملیات ساختمانی ـ تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه های عمرانی انبوه سازی ـ و شهر سازی پیمانکاری در زمینه امور برق و نیرو (تاسیسات برقی و مکانیکی) ـ خدمات عمومی و تزیینات ساختمانی ـ تهیه مواد و مصالح ساختمانی داخلی وخارجی ؛ تهیه وتوزیع کلیه تجهیزات ولوازم امنیتی وابزار آلات مربوط به تمامی صنایع (ساختمان ـ آب ـ گاز ـ برق ـ صنعتی ـ ساختمان و دکوراسیون وزیباسازی ،امور آبی دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اجرا ونگهداری شبکه های آبیاری تحت فشار ، بندها وسدها وساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی وتونل های آب و مخازن و شبکه های توزیع آب و بازسازی ولایه روبی وانحراف مسیر رودخانه ها ،زاغه ها و آشیانه ها ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب وفاضلاب اعم از طراحی واجرا ؛ کاوش های زمینی،ارتباطات ،حفاری چاه های کشاورزی ؛حفاری، وکلیه فعالیت های مختلف حفاری اعم از خرید لوله در سایزهای مختلف ،تاسیس آزمایشگاه بتن و ساخت خوابگاه ؛پانسیون، ؛احداث و راه اندازی شهرک های و مجتمع های صنعتی ،صنفی ،تجاری ،مسکونی ،ایجاد بازارچه های هفتگی و فصلی با مشارکت شهرداری ها ودهیاری ها ،ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و سرمایه گذاری در ساخت واحداث واحد های مسکونی ،اداری ،تجاری،ویلایی،و آپارتمانی وامکان واگذاری به اشکال مختلف ازجمله مالکیت زمانی واجاره به شرط تملیک ؛ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی تضمین سهام شرکت های تحت پوشش ، احیاء و مشارکت وسرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهر ها و فعالیت درکلیه زمینه های پتروشیمی و شیمیایی وصنایع وابسته به آن ؛ تهیه وتولید انواع مواد وفرآورده های پتروشیمی وشیمیایی وفرآورده های فرعی که از نفت ومشتقات نفتی وگاز های طبیعی وهیدروکاربورها وسایر مواد خام اعم از آلی ومعدنی به دست می آید؛ انجام مطالعات وتحقیقات و بررسیهای فنی علمی وبازرگانی واقتصادی درزمینه وظایف شرکت ؛ حمل نقل ؛ انبارداری وپخش وفروش داخلی وصدور فرآورده های شرکت ؛انجام کلیه فعالیت های مربوط به صنعت پتروشیمی نفت وگاز وصنایع بالا دستی وپایین دستی مربوط به پتروشیمی تهیه وتوزیع وپخش وبسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص کلیه مواد وتجهیزات ولوازم وماشین آلات مورد نیاز در صنایع پتروشیمی و نفتی ،صادرات تولیدات به خارج از کشور و انجام کلیه فعالیت های برق رسانی اعم از طراحی ؛اجرا؛ونگهداری پروژه های برق صنعتی ؛شهری وروستایی ؛ تهیه توزیع کلیه تجهیزات ؛لوازم وابزار مورد نیاز تاسیسات برق صنعتی شهری وروستایی ؛اجرا ونگهداری ،اصلاح وبازسازی شبکه های خطوط ۲۰کیلو ولت و متوسط وخدمات مشترکین وشامل نصب کنتور و بازسازی قطع ووصل کنتور برق ،وصول مطالبات اپراتور xxx نصب کنتور های تک فاز و۳فاز روی شبکه های مختلف ،نصب تیر برق وترانس ،بهره برداری و تعمیرات وتامین قطعات ولوازم وتجهیزات وسایر خدمات فنی ومشاوره ای در امور نیروگاه های دیزلی،گازی ،بخاری،خطوط انتقال برق وپست های فشار قوی برق ،احداث خطوط زمینی ،وهوایی،مخابراتی وارتباطی وکلیه امور مخابراتی ودیسپاچینگ شبکه برق وکلیه فعالیت های مربوطه به پست ها و شبکه های برق وکلیه فعالیت های مرتبط با نیروگاه های فوق وصادرات برق ، سرمایه گذاری وتولید وانتقال نیروی برق از طریق انواع نیروگاه های تولید برق ،تولید انواع توربو ژنراتورهای مقیاس کوچک اتوماسیون شبکه های برق وسایر خطوط انتقال انجام فعالیت های طراحی ؛مهندسی تولید، مونتاژ ،نصب و راه اندازی سیستم های الکتریکی هوشمند؛ خانگی وصنعتی ،ساخت سیستم های الکتریکی و ابزار دقیق جهت بهر ه برداری از پست های برق فشار قوی؛ خرید سهام ساخت نیروگاه های بادی،تاسیس نیروگاه خورشیدی، تاسیس وتوسعه ونگهداری وبهره برداری واحداث نیروگاه های مقیاس کوچک وتجدیدپذیر شامل نیروگاه ها بادی ، خورشیدی ؛زمین گرمایی وزیست توده و تاسیس نیروگاه های آبی و خرید تجهیزات مربوطه ازداخل وخارج از کشور امکان سنجی وتهیه طرح های توجیهی فنی ومالی واقتصادی نظارت ومصارف منابع درطرح های وهرگونه فعالیت در ارتباط باموارد مذکور و ساخت ؛طراحی و ایجاد انواع داک ؛اسکله ؛بندرگاه ؛ایجاد تعمیر سردخانه های بروداتی وحرارتی وخشکی ودریایی شناور ها ،راهبری تعمیر ونگهداری وتامین نیروی انسانی ماهر شناور ها (ملوان وموتوریستی ،مشاوره تخصصی ، پایلوت ،هیدروگرافی ،راهبری ،تعمیر ونگهداری انواع ماشین آلات و وسایل نقلیه سبک وسنگین بازیافت انواع شناور،کشتی ، سوخت رسانی به کشتی ها ؛ اجاره ماشین های لایه روبی ونگه داری وتنظیف اسکله ها و اماکن صنعتی وارائه مشاوره در کلیه امور فنی و مهندسی دریایی ایجاد وراه اندازی تعمیرگاه دریایی وتعمیرگاه خشکی وکلیه فعالیت های مرتبط با سازمان بنادر وکشتیرانی ؛ ایجاد اسکله های صید و صیادی وساماندهی صیادان باهمکاری شیلات چابهار ایجاد اسکله های باربری و احداث پارکینگ های چند منظوره وسایل ترانزیتی ایجاد پارکینگ خودرو های عبوری و ترانزیتی ،ایجاد مکان ومحل استراحت جمعی رانندگان ،استراحتگاه ؛رستوران ؛ایجاد پایانه های حمل نقل وجایگاه سوخت ،غرفه های فروش مواد غذایی ، ایجاد فروشگاه، ورستوران ،کافی نت ،و....... وکلیه خدمات وابسته و ایجاد تاسیسات مراکز خاص عرضه میوه وتره بارومواد پروتینی ولبنی وشیلاتی به ویژه میادین میوه وتره بار در سراسر کشور وواگذاری غرفه به اعضا و برگزاری نمایشگاه های مختلف جهت معرفی توانمندی های اصناف، صنعت گران ،تولیدکنندگان ،تعاونی ها خرید زمین وتجهیزات مورد نیاز وتبدیل زباله های خانگی شهری وروستایی به مواد قابل استفاده ،اعملیات اوراق کردن وبازیافت کلیه خودرو های فرسوده و استفاده مجدد از قطعات بازیافت شده ،جمع آوری آهن الات فرسوده چدن ومس وبازیافت خرید وفروش شامل انواع باطری وبطری های آب معدنی وآلومینیومی وموادکهنه ،رادیولوژی وفیلم های باطله وکاغذ باطله،پرس کاری ضایعات و تهیه طرح های استاندارد برای واحد های تولیدی ،صنعتی،کشاورزی ،توزیعی بر اساس استعداد های منطقه و طراحی وساخت شهر وشهرک های گردشگری واحداث دهکده ها ،شهرکهای تفریحی، فعالیت های مرتبط ؛ساخت مطالعه برنامه ریزی وایجاد واحدهای خدماتی مورد نیاز از قبیل هتل ؛متل ،سفره خانه های سنتی، رستوران های زنجیره ای و مجتمع های تفریحی وتوریستی وکمپینگ وسازه های سبک (کومه و آلاچیق و ایجاد واحداث مجموعه های مختلف گردشگری از قبیل روستاهای سنتی ورستوران؛ بازارچه های سنتی ؛صادرات وواردات صنایع دستی ؛ و اماکن تفریحی و توریستی، ایجاد پارک خانواده ، ایجاد رستوران های زنجیره ای و تله کابین در نقاط مستعد کشور ،ایجاد روستاهای سلامت ،ایجاد باغ های بوتانیک و مطالعه وتاسیس مکان های برای تشکیل شهرک و بازارچه های سنتی وصنایع دستی اقوام مختلف ،ایجاد ومدیریت خوشه ها وشهرک های صنایع دستی وگردشگری مطالعه جذب سرمایه سرمایه گذاران در جهت ایجاد زیر ساخت ها توسعه وعمران وراهبری قطب ها ومناطق نمونه گردشگری ؛تاسیس وتکمیل وبهره برداری ازمرکز تعطیلات وسرگرمی، اماکن تفریحی و توریستی ایجاد اسکله های آبی وقایق های تفریحی و توریستی و جت اسکی و اسکی روی آب و واتربال؛ کلیه ورزش های تفریحی وآبی جت اسکی و اسکی روی آب و کلیه ورزش های تفریحی وآبی وایجاد اسکله های آبی و قایق های تفریحی وتوریستی ،مشارکت سرمایه گذاری درکلیه شرکت های ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد باغ وحش وکلیه فعالیت های مرتبط از قبیل خرید زمین وتجهیزات مورد نیاز خرید پرندگان و حیوانات وخرید هرگونه املاک مستقلات ،زمین از هر نوع شامل کشاورزی ،صنعتی ،مسکونی ،اداری ،تجاری وغیره وخرید زمین های بلا استفاده ادارات ونهاد های دولتی اعم از بانک ها و شرکت های دولتی ونیروهای مسلح ازطریق شرکت در مزایده ها ودیگر روش های متداول وطبق قوانین ومقرارات جاری کشور سرمایه گذاری وجلب مشارکت مردمی وجذب سرمایه های اشخاص اعم از حقوقی وحقیقی و توسعه اقتصادی وعمرانی منطقه از طریق فعالیت های مجاز و سود آور و تهیه زمین و مشارکت در شرکتها عام وخاص مشارکت در تاسیس بانک ها وبیمه ها اعم از مشارکت در تاسیس ویا افزایش سرمایه و خرید سهام و انجام کلیه فعالیت های آسانسور اعم از ازاجرا ونگهداری ومونتاژ وخرید وفروش لوازم مورد نیاز آسانسور وفعالیت های مرتبط با آسانسورفروش،طراحی،نصب،راه اندازی مونتاژ انواع آسانسورهای کششی وهیدرولیک مشاوره خدمات پس ازفروش سرویس ونگهداری ،تعویض سیستم های قدیمی انواع آسانسور باسیستم جدید وپله برقی تهیه و نصب انواع جک ها جهت استفاده در درب ها و آسانسور وپله برقی ؛ نصب دزگیر وخرید فروش دوربین مداربسته وبازاریابی تولیدات کارخانه جات وشرکتهای تولیدی وخدماتی استان درسطح کشور وتاسیس شرکت های تخصصی پخش وبازاریابی و تهیه زمین وتسطیع اراضی و ساخت انبار کالا وآماده سازی و نظارت واجرای پروژه های انبار های تجارتی ؛دیوارکشی وساخت سوله و باسکول های توزیع احداث انبار وبارانداز تاسیسات و اسکله های مخصوص حمل وجابجای کالاوبارگیری و باراندازی وکلیه فعالیت های مرتبط،خدمات انبار داری ؛ارائه خدمات پردازش برای کالا های صادراتی ووارداتی ؛استریپ کالا؛ تخلیه و بارگیری کالا در بنادر و کشاورزی: سرمایه گذاری در پروژه های بسته بندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ـ سرمایه گذاری در پایانه محصولات کشاورزی و گل و گیاه و بانک اطلاعات آنها ـ سرمایه گذاری در پروژه های آب و خاک ـ سرمایه گذاری در بخش شیلات ـ سرمایه گذاری در پرورش ماهی ـ سرمایه گذاری در امور دامداری صنعتی و پرورش دام و طیور ـ سرمایه گذاری در احداث باغات مرکبات و کیوی و سایر محصولات کشاورزی ـ سرمایه گذاری در صنعت گل و گیاه ـ سرمایه گذاری در تامین آب زراعی و سیستم آبیاری تحت فشار ـ سرمایه گذاری در راستای احداث فضای سبز جنگل، پیمانکاری و امور مربوط به جنگل (ایجاد پارک های جنگلی، پروژه های آبخیزداری، جنگل کاری، و احداث جاده های جنگلی ـ سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی ـ اعطای نمایندگی شرکت جهت فروش یا صدور تولیدات و محصولات به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و خارج از کشور,,فعالیت درزمینه های تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی ,کشت وصنعت ،دامداری ،پرورش ماهی ،پرورش شترمرغ ،پرورش مرغ گوشتی ، صید وصیادی ،ایجاد گلخانه ،تولید انواع نهال درختان کاج سرو و اجرای طرح های طوبی ،اجرای طرح های مرتع داری وخدمات مکانیزاسیون کشاورزی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ،تامین نهادهای کشاورزی ؛اخذ عاملیت فروشندگی نهادهای کشاورزی، تهیه وتوزیع دام وطیور و بازرگانی: سازماندهی بازار محصولات کشاورزی با تکنولوژی روز ـ صادرات محصولات کشاورزی و شیلات ـ صادرات صنایع تبدیلی چوبی و واردات چوب ـ صادرات صنایع دستی ـ صادرات و واردات محصولات صنعتی ـ صادرات گل و گیاه ـ سرمایه گذاری در ایجاد کارخانه میوه خشک کنی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ؛ ایجادپایانه های صادراتی و وارداتی ،صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز؛ایجاد دفاتر اداری دربازارهای هدف ،ایجادمراکز زیرساخت صادرات ایجادخوشه های صادرات گرا ،اعزام هیت های تجاری به بازارهای هدف ،ومطالعه وبررسی قوانین مرتبط با بازرگانی وکسب کار در داخل وخارج ازکشور؛ خرید زمین وتاسیسات مورد نیاز جهت انبار کالا و فعالیت های معدنی وامکان سنجی طرح های معدنی ومطالعات معدنی مشارکت واستخراج فرآوری مواد معدنی ،بازاریابی مواد معدنی صادرات و واردات و استخراج از معادن سراسر کشور؛ مشارکت وجلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و موجود ویا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود ؛مشارکت در امرتولید ؛توزیع ؛خرید وفروش ؛وسایر موارد بصورت حق العمل کاری در ارتباط با محصولات اصلی و جانبی معدنی در داخل وخارج از کشور و رفع نیاز های ایثارگران ؛بسیجیان ؛وایجاد بستر های مناسب جهت ارائه خدمات به ایثارگران و تاسیس شرکت های مادر تخصصی و شرکت های هولدینگ بصورت سهامی عام ،خاص ،تعاونی وخرید فروش سهام شرکتها و شناسایی ،توانمند سازی؛ گروه بندی ،ساماندهی کارجویان وایجاد اشتغال ازطریق سرمایه گذاری درواحد های تولیدی مادر واجرای طرح های پتروشیمی وپالایشگاه ،تاسیس شرکتهای پتروشیمی در چابهار ،ایرانشهر وایجاد واحد های پتروشیمی در شرق کشور ؛ ازطریق تاسیس یا مشارکت و برگزاری نمایشگاه های مختلف اعم از صنفی تعاونی ،صنعتی وغیره..خرید زمین جهت نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و ایجادکشتارگاه صنعتی ؛قرنطینه دامی ؛ساخت میادین فروش دام وطیور ومحصولات کشاورزی وچاپ وانتشار روزنامه ؛هفته نامه ؛ماه نامه ؛ دوهفته نامه ،دوماهنامه ،در زمینه های اقتصادی ،ورزشی ؛هنر ،علمی ،فنی ومهندسی ادبی وفرهنگی تاسیس چاپ خانه ،انجام کلیه فعالیت های تبلیغاتی در چهارچوب قوانین پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وتاسیس مراکز درمانی ؛بیمارستان ,کلینیک ,ومجتمع های درمانی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت وانجام کلیه امور وفعالیت هایی که به طور مستیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ـ. اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاهها و... ـ و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد و احداث وایجاد شهرک های صنعتی در سراسر کشور ،تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری استانی وشهرستانی ،توسعه شرکت های تحت پوشش وسرمایه گذاری ومشاوره به شرکت های تحت پوشش ؛ مشارکت وجلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و موجود ویا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود ومشارکت هم فکری با صاحبان ایده های اقتصادی برگزاری سمینار ،همایش ،جهت پیش برد اهداف شرکت و توسعه وعمران شهرها وروستا ایجاد جایگاه جمع آوری شیر تهیه وتوزیع فرآورده های لبنی ؛ایجاد کارخانه جات تولید وبسته بندی شیر وفرآورده های لبنی بسته بندی خشکبار وحبوبات ایجاد کارخانه جات کنسرو سازی ،ایجادکارخانه جات سیمان،ایجادکارخانجات فولاد ،ایجادکارخانه جات خودروسازی وتولید قطعات خودرو ،تولید انواع گرانول و پودر از لاستیک های مستهلک ؛ ایجاد کارخانجات صنایع بازیافت پلاستیک ،بطری های آب معدنی ، ایجاد کارخانه جات رب گوجه فرنگی ،ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ؛ایجاد کارخانه جات شیشه و تولید وفروش درب وپنجره های UPVC و آلومینیوم ؛ درب های ضدسرقت پنجره و درب دوجداره درب های اتوماتیک ؛درب های کرکره ای وسیستم های امنیتی واعلام حریق واطفا حریق ،نصب و راه اندازی وبهره برداری از کارخانجات تولیدی دی اکسید کربن جامد (یخ خشک درسطح کشور تولید واستفاده ازیخ در بخش های صنعتی ،کشاورزی ؛پزشکی، تولید زانتان ازپس آب لبنیات (جهت حفاری در چاه های نفت) صنعت و معدن:: سرمایه گذاری در صنایع پاک و بدون آلایندگی و ایجاد کارخانه بازیافت زباله؛مشارکت در ایجاد شهرک صنعتی و احداث کارخانجات جهت تهیه مواد اوّلیه کالاها و وسایل و ابزار و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی؛؛سرمایه گذاری در صنایع چوب ؛ سرمایه گذاری در ایجاد سرد خانه ها؛ سرمایه گذاری در صنعت معادن کانی و غیرکانی وحمل نقل دریایی وکشتیرانی ، بارشماری وخدمات انتقال کالا ونفت ،پشتیبانی کانتینر ،غواصی دریایی ،ترابری دریایی نمایندگی کشتیرانی و ارائه کلیه خدمات اداری ،خدمات نظافتی ونگهداری وسرویس دهی ساختمان های دولتی وغیردولتی نظافت منازل ،ترمینال ها ،فرودگاه ها ، ادارات ، اجرا ،تعمیر،ونگهداری تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی ومخابراتی ومکانیکی نصب اجرا،تعمیر ونگهداری ،ایجاد، انجام کلیه امور اداری تایپ وتکثیر پشتیبانی تعمیر ونگهداری امور آشپزخانه وروستوران ؛ایاب وذهاب ،شستشوی موکت ومبل ؛فرش ، حمل ونقل ،پیش خدمتی ،باغبانی ،سم پاشی، اجراونگهداری فضای سبز ،جمع آوری علف های هرز،وجین کردن ،نشاء ،حرس وتکثیر نهال وخرید وتامین رایانه وقطعات ارائه کننده خدمات سخت افزاری ونرم افزاری تامین ونگهداری ونصب وراه اندازی وپشتیبانی کلیه شبکه های رایانه ای ،ایجاد مرکز تلفنی خدمات یکپارچه و مشاوره تهیه وتوزیع؛تولید؛دوخت و پخش انواع پوشاک شامل کت و شلوار ولباس های زنانه و بچه گانه خرید وفروش مواد اولیه آن شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی وخصوصی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ومشاوره شهرسازی وطراحی شهری وکلیه خدمات تاسیسات و تجهیزات شهری وبرنامه ریزی تهیه طرح های توسعه عمرای وحوزه نفوذ وتفصیلی شهرها و طرح های هادی شهری ،طرح های آماده سازی وهمچنین مطالعه وبرنامه ریزی بخش های تاریخی شهری ساماندهی صنایع ومشاغل مزاحم شهری طرح های حفاظت شهرها در برابر حوادث وزیباسازی ساختمان ها وانجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی اول و دوم ونظارت براجرای کلیه پروژه های ساختمانی ،راه سازی ،تاسیساتی ،آب وفاضلاب ،مخابراتی وساختمان های مربوطه به خدمات شهری انجام مطالعات وبرنامه ریزی تهیه چهارچوب وطرح های مفهومی درسطح شهرها وتصمیم گیری در مورد چگونگی وتدوین راه برد وسیاست های برخورد بافضای سبز وتهیه مطالعات یابی تهیه جزئیات اجرایی ،نظارت طرح های مقاوم سازی مطالعات مقدماتی ونظارت براجرای راه های روستایی ؛فرعی ؛واصلی آزادراه های و تونل ها ابنیه فنی مربوط به بهسازی آنها وانجام خدمات فنی ومشاوره ای درزمینه راهداری وماشین آلات وبهسازی راه ها وانجام کلیه فعالیت های تولیدی وتوزیعی و اجرا ،تعمیر،ونگهداری تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی ومخابراتی ومکانیکی نصب اجرا،تعمیر ونگهداری ، ایجاد، احداث خطوط زمینی ،وهوایی،مخابراتی وارتباطی وکلیه امور مخابراتی وطراحی ؛اجرا ؛نگهداری کلیه پروژه های گاز رسانی صنعتی ؛شهری وروستایی ؛تهیه وتوزیع کلیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز تاسیسات گاز رسانی صنعتی وشهری وروستایی ؛ اجرای کلیه پروژ های گاز رسانی اعم از اجرا ونگهدار کلیه خدمات امداد وگاز وخدمات عمومی قرائت کنتور وتوزیع صورتحساب مشترکین گاز ،وکلیه فعالیت های مرتبط احداث وبهربرداری جایگاه های سوخت رسانی CNG و سرمایه گذاری وجلب مشارکت مردمی وجذب سرمایه های اشخاص اعم از حقوقی وحقیقی و توسعه اقتصادی وعمرانی منطقه از طریق فعالیت های مجاز وسود آوروتهیه زمین وتسطیع اراضی وساخت انبار کالا واماده سازی ونظارت واجرای پروژه های احداث انبارهای تجارتی دیوارکشی ساخت سوله باسکول های توزیع احداث انبار وبارانداز تاسیسات واسکله های مخصوص وحمل وجابجایی کالا وبارگیری وبارانداز وکلیه فعالیت های مرتبط ،احداث وتوسعه مجتمع انبارها ،خدمات انبارداری،ارائه خدمات پردازش برای کالاهای صادراتی و وارداتی استریپ کالا وکلیه فعالیت های مرتبط وتولید کننده و وارد کننده وصادرکننده وتوزیع کننده آرایشی ،تجهیزات پزشکی، بیمارستانی ، وآزمایشگاهی ،بهداشتی ،غذایی،پخش ؛ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از دارویی ،غذایی ، بهداشتی ،آرایشی ،داروهای گیاهی ، تاسیس آزمایشگاه موادغذایی ، تاسیس شعب رسمی در سراسر کشور وانجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت باشد و پیمانکاری برق (احداث ونگهداری تاسیسات وشبکه های برق وخدمات مشترکین ،آب (احداث ونگهداری تاسیسات وشبکه های آب رسانی وخدمات مشترکین) مخابرات (احداث ونگهداری تاسیسات وشبکه های مخابراتی) تولید وخرید وفروش لوازم وتجهیزات ایمنی (صنعتی ،ساختمانی ، ابزارآلات برق ،آب ؛ گاز ؛مخابرات ، ساختمانی ،واردات و وصادرات وکلیه فعالیت های مرتبط با برق ،آب ؛گاز ومخابرات) وکلیه فعالیت های تاسیساتی ومخابراتی در ایستگاه ها ودفاتر اداری ومسکونی مرتبط با خطوط ریلی ،زیرسازی وروسازی خطوط ریلی وکلیه فعالیت های مرتبط با خط وابنیه تخلیه وبارگیری کالا در واگن های مسافری وباری ،ایجاد غرفه در ایستگاه راه آهن ؛کلیه تعمیرات مرتبط با فعالیت ریلی و فعالیت در منطقه آزاد چابهار ،اجرای طرح های پتروشیمی و صنعتی بزرگ در منطقه آزادچابهار ، خرید وفروش و واردات انواع خودرو وماشین آلات وقطعات ولوازم یدکی خودرو وواردات ماشین آلات راهسازی وماشین آلات معدنی واردات خودرو از طریق منطقه آزاد تجاری چابهار و مشارکت توسعه ومدیریت در زمینه طرح های نفت وگاز و پتروشیمی(بالا دست و پایین دستی) احداث پالایشگاه های نفت وگاز ومجتمع های پتروشیمی و تاسیسات صنعتی مربوطه طرح های توسعه میادین نفت وگاز شامل اقدامات (مشتمل بربررسی زمین شناسی ـ مطالعات وتهیه ام دی پی) حفاری تولید ایجاد تجهیزات وانتقال ازمرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به سرمایه گذار به صورت طرح کامل یا بخش هایی از آن با اعمال وانجام کنترل های لازم مشارکت در احداث راهبری وتولید نفت وگاز با استفاده ازشیوه های متعارف نظیر قرارداد های بیع متقابل وای پی سی اف در داخل وخارج از کشور وانجام کلیه امور مدیریتی فنی مهندسی اجرایی اقتصادی و بازرگانی انجام وعرضه خدمات فنی ومشاوره ای از قبیل مدیریت خدمات ومطالعات درمراحل شناسایی توجیه فنی واقتصادی طرح ها تهیه نقشه واسناد ومدارک ومشخصات اجرایی طرح ها نظارت برحسن اجرا وانجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری وتعمیرات شرکت می تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت های خود از طریق زیر اقدام نمایید؛؛مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های؛؛مدیریت پروژه؛؛عملیات پیمانکاری و طراحی و مهندسی اعم از مطالعه امکان سنجی طراحی مفهومی پایه وتفضیلی ارائه خدمات مهندسی و اجرا؛؛انجام فعالیت های تولیدی تکمیلی و بازرگانی به منظور تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات مربوطه؛؛ انجام عملیات اجرایی اعم از عملیات ساختمانی نصب پیش راه اندازی نظارت و کیفیت عملیات و بهره برداری و طرح ها؛؛ انجام آزمایش های کارایی صنایع نفت گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و تاسیسات صنعتی عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات انها و بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوطه به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی پایین دستی مواد و فرآورده های هیدرو کربوریی و سایر موادخام آلی و معدنی نظیر نفت گاز و همچنین تمامی فرآورده های فرعی و اشتقاقی مواد فوق الذکر نظیر کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی؛؛همکاری ویا مشارکت مستقیم و غیر مستقیم باهرنوع شرکت یا موسسه یاسازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد ؛؛تاسیس تصدی نظارت فنی اجاره هرگونه واحد اعم از شرکت های وابسته در زمینه موضوع فعالیت شرکت؛؛خرید یا فروش ساخت تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ؛؛ اخذوام از بانک ها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت های شرکت؛؛واردات یا صادرات وسایل ابزار ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد؛؛ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی اعم از توسعه میادین نفت و گاز و پالایشگاهی و صدور خدمات مدیریتی مهندسی و اجرایی مربوطه؛؛سازماندهی جلب مشارکت سازندگان داخلی وخارجی و احداث طرح ها مربوط به نفت گاز و پتروشیمی کشور و همچنین کلیه طرح ها ی صنعتی دیگر؛؛ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور ، خرید سهام شرکت ها دیگر ویاایجاد تاسیس شرکت های جدید در داخل خارج کشور به تنهایی ویابا مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و بازاریابی وفروش نصب و راه اندازی وپشتیبانی سرویس های دیتا XDSL وعرضه فروش وپشتیبانی دستگاههای ردیاب خودرو واشخاص نصب وبهره برداری از دستگاه های GPS آنلاین وآفلاین برروی وسایل نقلیه شخصی.حمل و نقل عمومی ،جاده ای وبین المللی نصب و بهره برداری نصب وبهره برداری از دستگاه های GPS آنلاین وآفلاین برروی وسایل فوق سنگین وبرروی کشتی های باربری وتاسیس کارخانجات دوده صنعتی و بهره برداری وفروش محصولات در داخل وخارج کشور وتاسیس فروشگاه های اینترنتی ، ارائه خدمات کاریابی راهنمایی وهدایت افراد متخصص وغیرمتخصص ومتفکر ونخبگان برای تکمبل واجرای ایده ها واختراعات ونوآوری ها وارائه خدمات مشاوره در عرصه کار آفرینی از جمله درزمینه ایجاد وتوسعه شرکتهای کوچیک ومتوسط ومشاوره به جویندگان فرصت های شغلی وارائه سایر خدمات عملی در زمینه کارآفرینی وانجام هرگونه مشاوره درزمینه ایجادنهاد ها وکسب کار های جدید شکل دهی راه حل های متفاوت ازقبیل خوشه های صنعتی ،تاسیس شرکت های مادرتخصصی ،مشاوره اصول راهبری شرکت ها ، مدیریت میانه ،سرپرستی برند ،مدیریت فروش طراحی وتوسعه برند ، مدیریت ریسک ،شناسایی ریسک ها و خطرات ، ارائه راهکارها به منظور حذف یا کاهش مخاطرات در واحد های تعاونی و صنعتی ،ساماندهی نیرو های مبتکر ،ایجاد پل ارتباطی آن ها و مراکز تولیدی وصنعتی وکاربردی کردن طرح ها و اختراعات ونوآوریها به صورت حضوری والکترونیکی از راه دور ، نحوه مقابله با خطر، برنامه های کسب وکار ، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، رقبا ،بخش بندی بازار ، تحلیل ترکیب سرمایه ، تکنیک ها وروش های مورد نیاز کارآفرینی ،مشارکت در طرح های کار آفرینی ،شناسایی مدیران کارآفرین تقویت روحیه کار گروهی وفرهنگ سازی کار گروهی دربخش کارآفرینی وتولید ،جلب وجذب وتقویت کار آفرینان موفق وبیکاران جویای کار وارائه خدمات تخصصی به آن ها برای تاسیس وراه اندازی تعاونی های موفق وکوچک و کمک به ارتقاء بهره بری ورقابت پذیری و بقا آن ها در بازار های داخلی و خارجی، راهنمایی وکمک به تامین مالی طرح های کار آفرینی بصورت سازمان یافته باهمکاری نهاد های متولی اشتغال تحت مکانیزم نظارت منظم درکلیه مراحل یک طرح اشتغال از تعریف تاپیاده سازی وفعال سازی وبکارگیری سرمایه های موجود وغیرفعال درمحدوده جغرافیایی مثل امکانات سوله یا ماشین آلات مازاد یابلا استفاده درقالب نیازهای طرحهای تولیدی بصورت مدلهای مشارکتی خرید یا اجاره به طوری که دربخش های عملیاتی آن طرح ایجاد صرفه جویی زمانی وهزینه ای برای کارآفرینان شود وکارآفرینی وشناخت وجهت دهی ایده ها وطرح های خلاقانه ونوع آورانه وبهره گیری از آن ها جذب کارآفرینان وهدایت آن ها بسوی مشارکت دربخش های مختلف اقتصادی و انجام فعالیت های عمران وآبادانی شهر ها و روستاهای شهرستان وسرمایه گذاری ، مالکیت ومدیریت در فعالیت های بنگاه های اقتصادی مربوط الف ـ ایجاد واداره واحد های اقتصادی تولیدی ؛توزیعی وخدماتی مرتبط باتحقق اهداف شرکت ب ـ خرید سهام بنگاه های دولتی مسقر درشهرستان حوزه فعالیت کالا ها وخدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه میشود از طریق مذاکره ومدیریت آنها ج ـ سرمایه گذاری درطرح های توسعه ای شهرستان واستان وکشور بصورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) وباتشکیل شرکت های اقماری د ـ تملک اراضی واقع در بافت های فرسود شهری وروستایی مصوب شورای عالی وشهرسازی ومعماری ازطریق پرداخت حقوق دولتی واستفاده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک از اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف شرکت استفاده وبهره برداری از فعالیت ها طرح ها زمین ها واملاک قابل واگذاری دولت وبخش های تولیدی توزیعی وخدماتی پ ـ جذب و تبدیل ایده ها ابتکارات و نوآوری ها به تولید و مشاغل پایدار؛؛ هم افزایی علم وثروت؛؛ تجاری سازی تحقیق و ابتکار واختراع؛؛توانمند سازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب وکار؛؛حمایت هدایت و سمت دهی در جهت نوآوری ها و تولید فن آوری های برتر؛؛ تامین و ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و نمایشگاهی جهت محقّقین و مخترعین ومبتکرین ـ ایجاد زمینه های راه اندازی وگسترش تعاونی های مولد اندیشه۵۲ ـ سرمایه گذاری در ساخت وساز ، خرید ومشارکت ، اداره ، دراختیارگرفتن ، تاسیس ، ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، فروش ، واگذاری واجاره انواع شرکتها ، کارخانه ها وواحدهای اقتصادی ، تولیدی ،صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی، پیمانکاری، مشاوره ای، نظارت، ساختمانی وعمران شهری وروستائی ، واحدهای مسکونی ، اداری ، تجاری وخدماتی بافت فرسوده، گردشگری، اقتصادی وهرگونه اموری در سطح ملی ، منطقه ای، ناحیه ای ومحلی که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشند ـ جذب سرمایه ها وتجهیز پس اندازها به طور مستقیم وغیر مستقیم وتشویق وتسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی یاخارجی ـ اخذ کارت بازرگانی وانجام کلیه معاملات تجاری منجمله صادرات وواردات هرگونه کالای مجاز واخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی واقدام به عملیات بازرگانی مجاز مطابق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از بازرگانی داخلی وخارجی از جمله کلیه ماشین آلات سبک ، سنگین ساختمانی ، راهسازی وکشاورزی وارائه خدمات پس از فروش آنها ومصالح ساختمانی وسایر مواد وتولیدات صنعتی ،کشاورزی ودامداری ـ انجام معاملات ، بررسی های فنی ، اقتصادی ، مالی ، مدیریتی ونظارت وپیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری درکلیه فعالیتهای اقتصادی وتاسیس شرکتهای سرمایه گذاری وایجاد شرکتها وموسسات تجاری ، تولیدی، کشاورزی دامداری ، صنعتی و تحقیقاتی ، مشاوره ای واجرائی در راستای اهداف شرکت وچارچوب قوانین ومقررات وضوابط مربوطه ۵۳ ـ انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید وفروش اجاره ونظایر قانون وتملک اراضی اموال منقول وغیر منقول وتامین نیازمندی های خود به طریقه مقتضی ومقرون به صرفه درجهت اهداف شرکت تهیه خط ومش وروش های لازم به منظور اداره ،ادغام ؛توسعه ، انحلال ،ویافروش سهام یا اموال موسسات وشرکت های وابسته ۵۴ ـ فعالیت درکلیه زمینه های پتروشیمی و شیمیایی وصنایع وابسته به آن ؛ تهیه وتولید انواع مواد وفرآورده های پتروشیمی وشیمیایی وفرآورده های فرعی که از نفت ومشتقات نفتی وگاز های طبیعی وهیدروکاربورها وسایر مواد خام اعم از آلی ومعدنی به دست می آید. ؛ انجام مطالعات وتحقیقات و بررسیهای فنی علمی وبازرگانی واقتصادی درزمینه وظایف شرکت؛ حمل نقل ؛ انبارداری وپخش وفروش داخلی وصدور فرآورده های شرکت ؛انجام کلیه فعالیت های مربوط به صنعت پتروشیمی نفت وگاز وصنایع بالا دستی وپایین دستی مربوط به پتروشیمی تهیه وتوزیع وپخش وبسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بالاخص کلیه مواد وتجهیزات ولوازم وماشین آلات مورد نیاز در صنایع پتروشیمی و نفتی ؛ مشارکت وجلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و موجود ویا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود ؛ تاسیس شرکت های مادر تخصصی و شرکت های هولدینگ بصورت سهامی عام ،خاص ،تعاونی وخرید فروش سهام شرکتها ؛ صادرات تولیدات شرکت به خارج ازکشور و واردات ماشین آلات وتجهیزات موردنیاز از خارج از کشور ؛ مشارکت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق خرید سهام وتاسیس ؛ سرمایه گذاری وجلب مشارکت مردمی وجذب سرمایه های اشخاص اعم از حقوقی وحقیقی و توسعه اقتصادی وعمرانی منطقه از طریق فعالیت های مجاز وسود آوروتهیه زمین وتسطیع اراضی وساخت انبار کالا واماده سازی ونظارت واجرای پروژه های احداث انبارهای تجارتی دیوارکشی ؛ اجرای طرح های پتروشیمی وپالایشگاه و شرکت های هولدینگ وخرید فروش سهام شرکتها ،تاسیس شرکتهای پتروشیمی در چابهار ،ایرانشهر ،ازطریق تاسیس یا مشارکت دربخش های مختلف اقتصادی؛ مشارکت توسعه ومدیریت در زمینه طرح های نفت وگاز و پتروشیمی (بالا دست و پایین دستی) احداث پالایشگاه های نفت وگاز ومجتمع های پتروشیمی و تاسیسات صنعتی مربوطه طرح های توسعه میادین نفت وگاز شامل اقدامات (مشتمل بربررسی زمین شناسی ـ مطالعات وتهیه ام دی پی) حفاری تولید ایجاد تجهیزات وانتقال ازمرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به سرمایه گذار به صورت طرح کامل یا بخش هایی از آن با اعمال وانجام کنترل های لازم مشارکت در احداث راهبری وتولید نفت وگاز با استفاده ازشیوه های متعارف نظیر قرارداد های بیع متقابل وای پی سی اف در داخل وخارج از کشور وانجام کلیه امور مدیریتی فنی مهندسی اجرایی اقتصادی و بازرگانی انجام وعرضه خدمات فنی ومشاوره ای از قبیل مدیریت خدمات ومطالعات درمراحل شناسایی توجیه فنی واقتصادی طرح ها تهیه نقشه واسناد ومدارک ومشخصات اجرایی طرح ها نظارت برحسن اجرا وانجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری وتعمیرات شرکت می تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت های خود از طریق زیر اقدام نمایید؛؛مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های؛؛مدیریت پروژه؛؛عملیات پیمانکاری و طراحی و مهندسی اعم از مطالعه امکان سنجی طراحی مفهومی پایه وتفضیلی ارائه خدمات مهندسی و اجرا؛؛انجام فعالیت های تولیدی تکمیلی و بازرگانی به منظور تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات مربوطه؛؛ انجام عملیات اجرایی اعم از عملیات ساختمانی نصب پیش راه اندازی نظارت و کیفیت عملیات و بهره برداری و طرح ها؛؛ انجام آزمایش های کارایی صنایع نفت گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و تاسیسات صنعتی عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات انها و بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوطه به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی پایین دستی مواد و فرآورده های هیدرو کربوریی و سایر موادخام آلی و معدنی نظیر نفت گاز و همچنین تمامی فرآورده های فرعی و اشتقاقی مواد فوق الذکر نظیر کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی؛؛همکاری ویا مشارکت مستقیم و غیر مستقیم باهرنوع شرکت یا موسسه یاسازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد ؛؛تاسیس تصدی نظارت فنی اجاره هرگونه واحد اعم از شرکت های وابسته در زمینه موضوع فعالیت شرکت؛؛خرید یا فروش ساخت تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ؛؛ اخذوام از بانک ها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت های شرکت؛؛واردات یا صادرات وسایل ابزار ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد؛؛ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی اعم از توسعه میادین نفت و گاز و پالایشگاهی و صدور خدمات مدیریتی مهندسی و اجرایی مربوطه؛؛ سازماندهی جلب مشارکت سازندگان داخلی وخارجی و احداث طرح ها مربوط به نفت گاز و پتروشیمی کشور و همچنین کلیه طرح ها ی صنعتی دیگر؛؛ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور، خرید سهام شرکت ها دیگر ویاایجاد تاسیس شرکت های جدید در داخل خارج کشور به تنهایی ویابا مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛ مشارکت توسعه ومدیریت در زمینه طرح های نفت وگاز و پتروشیمی(بالا دست و پایین دستی) احداث پالایشگاه های نفت وگاز ومجتمع های پتروشیمی و تاسیسات صنعتی مربوطه طرح های توسعه میادین نفت وگاز شامل اقدامات (مشتمل بربررسی زمین شناسی ـ مطالعات وتهیه ام دی پی) حفاری تولید ایجاد تجهیزات وانتقال ازمرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به سرمایه گذار به صورت طرح کامل یا بخش هایی از آن با اعمال وانجام کنترل های لازم مشارکت در احداث راهبری وتولید نفت وگاز با استفاده ازشیوه های متعارف نظیر قرارداد های بیع متقابل وای پی سی اف در داخل وخارج از کشور وانجام کلیه امور مدیریتی فنی مهندسی اجرایی اقتصادی و بازرگانی انجام وعرضه خدمات فنی ومشاوره ای از قبیل مدیریت خدمات ومطالعات درمراحل شناسایی توجیه فنی واقتصادی طرح ها تهیه نقشه واسناد ومدارک ومشخصات اجرایی طرح ها نظارت برحسن اجرا وانجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری وتعمیرات شرکت می تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیت های خود از طریق زیر اقدام نمایید؛؛مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های؛؛ مدیریت پروژه؛؛ عملیات پیمانکاری و طراحی و مهندسی اعم از مطالعه امکان سنجی طراحی مفهومی پایه وتفضیلی ارائه خدمات مهندسی و اجرا؛؛انجام فعالیت های تولیدی تکمیلی و بازرگانی به منظور تدارکات و تهیه مواد و تجهیزات مربوطه؛؛ انجام عملیات اجرایی اعم از عملیات ساختمانی نصب پیش راه اندازی نظارت و کیفیت عملیات و بهره برداری و طرح ها؛؛ انجام آزمایش های کارایی صنایع نفت گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و تاسیسات صنعتی عملیات بهره برداری نگهداری و تعمیرات انها و بهره برداری و تعمیرات و نگهداری تصدی هر نوع عملیات بازرگانی مربوطه به تهیه ورود صدور خرید و فروش انواع مواد و فرآورده های بالادستی میان دستی پایین دستی مواد و فرآورده های هیدرو کربوریی و سایر موادخام آلی و معدنی نظیر نفت گاز و همچنین تمامی فرآورده های فرعی و اشتقاقی مواد فوق الذکر نظیر کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی؛؛همکاری ویا مشارکت مستقیم و غیر مستقیم باهرنوع شرکت یا موسسه یاسازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد ؛؛تاسیس تصدی نظارت فنی اجاره هرگونه واحد اعم از شرکت های وابسته در زمینه موضوع فعالیت شرکت؛؛خرید یا فروش ساخت تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ؛؛ اخذوام از بانک ها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت های شرکت؛؛واردات یا صادرات وسایل ابزار ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد؛؛ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی اعم از توسعه میادین نفت و گاز و پالایشگاهی و صدور خدمات مدیریتی مهندسی و اجرایی مربوطه؛؛ سازماندهی جلب مشارکت سازندگان داخلی وخارجی و احداث طرح ها مربوط به نفت گاز و پتروشیمی کشور و همچنین کلیه طرح ها ی صنعتی دیگر؛؛ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور، خرید سهام شرکت ها دیگر ویاایجاد تاسیس شرکت های جدید در داخل خارج کشور به تنهایی ویابا مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، حمل نقل دریایی وکشتیرانی ، بارشماری وخدمات انتقال کالا ونفت ،پشتیبانی کانتینر ،غواصی دریایی ،ترابری دریایی نمایندگی کشتیرانی، ساخت ؛طراحی و ایجاد انواع داک ؛اسکله ؛ بندرگاه ؛ایجاد تعمیر سردخانه های بروداتی وحرارتی وخشکی ودریایی شناور ها، راهبری تعمیر ونگهداری وتامین نیروی انسانی ماهر شناور ها (ملوان وموتوریستی ،مشاوره تخصصی ، پایلوت ،هیدروگرافی ،راهبری ،تعمیر ونگهداری انواع ماشین آلات ووسایل نقلیه سبک وسنگین بازیافت انواع شناور،کشتی ، سوخت رسانی به کشتی ها ؛ اجاره ماشین های لایه روبی ونگه داری وتنظیف اسکله ها و اماکن صنعتی وارائه مشاوره در کلیه امور فنی و مهندسی دریایی ایجاد وراه اندازی تعمیرگاه دریایی وتعمیرگاه خشکی وکلیه فعالیت های مرتبط با سازمان بنادر وکشتیرانی ؛ ایجاد اسکله های باربری ، تاسیس شرکت های مادر تخصصی و شرکت های هولدینگ بصورت سهامی عام ،خاص ،تعاونی وخرید فروش سهام شرکتها ، تهیه زمین وتسطیع اراضی وساخت انبار کالا وآماده سازی و نظارت واجرای پروژه های انبار های تجارتی ؛دیوارکشی وساخت سوله و باسکول های توزیع احداث انبار وبار انداز تاسیسات و اسکله های مخصوص حمل وجابجای کالاوبارگیری وباراندازی وکلیه فعالیت های مرتبط،خدمات انبار داری ؛ارائه خدمات پردازش برای کالا های صادراتی ووارداتی ؛ استریپ کالا؛ تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، ایجاد کارخانجات کشتی سازی ، مشارکت وجلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و موجود ویا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود ،همکاری ویا مشارکت مستقیم و غیر مستقیم باهرنوع شرکت یا موسسه یاسازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد ؛؛تاسیس تصدی نظارت فنی اجاره هرگونه واحد اعم از شرکت های وابسته در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، خرید یا فروش ساخت تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ؛ اخذوام از بانک ها و موسسات اعتباری به منظور تسهیل فعالیت های شرکت؛؛ واردات یا صادرات وسایل ابزار ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد؛؛ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی؛ ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور ، خرید سهام شرکت ها دیگر ویاایجاد تاسیس شرکت های جدید در داخل خارج کشور به تنهایی ویابا مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه طرح ها ی صنعتی دیگر؛؛ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی های شرکت در داخل و خارج کشور ، خرید سهام شرکت ها دیگر ویاایجاد تاسیس شرکت های جدید در داخل خارج کشور به تنهایی ویابا مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه خط ومش وروش های لازم به منظور اداره ،ادغام ؛توسعه ، انحلال ، ویا فروش سهام یا اموال موسسات وشرکت های وابسته وانجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم وغیر مستقیم برای تحقق احداف شرکت لازم ومفید باشد طبق قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۴. مرکز اصلی شرکت: شهرزابل خیابان امام خمینی ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ است. شرکت فاقد شعبه می باشد. ۵. مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۶. سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/ ۵ ریال، (پنج میلیون ریال) است که به xxx سهم عادی بانام xxx/ ۱۰ ریالی و ۲۸ سهم ممتاز بانام xxx/ ۱۰ ریالی می باشد که طی گواهی بانکی شماره xxx۲/۹۷/۶۰ مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ بانک رفاه کارگران شعبه علوی تماماً پرداخت گردیده است. ۷. تعداد سهام ممتاز و امتیازات آنها: دو سوم اعضای هیئت مدیره با رای اکثریت دارندگان سهام ممتاز انتخاب می شوند ۲ ـ مدیرعامل شرکت با پیشنهاد وانتخاب اکثریت دارندگان سهام ممتاز انتخاب میشود. ۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب ترازنامه سالانه وحساب سود و زیان وتخصیص سود به اندوخته یا تقسیم بین سهام داران ۴ ـ تصویب هرگونه مشارکت یا سرمایه گذاری.درشرکت اعم از تازه تاسیس ودرحال فعالیت،تصویب افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه ۵ ـ تاسیس شرکتهای تحت پوشش پس از تصویب اکثریت (عددی) سهامداران ممتاز امکان پذیر می باشد. ۶ ـ بدون حضور اکثریت سهامداران ممتاز مجامع عمومی عادی و فوق العاده رسمیت نیافته وتشکیل این گونه مجامع فاقد وجاهت قانونی است. ۷ ـ هرگونه تغییر واصلاح اساسنامه با تصویب اکثریت سهامداران ممتاز امکان پذیر است. ۸.شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور به رسانند وبرای هر یک سهم حق یک رای خواهند داشت. ۹. مقررات اساسنامه مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته: سودقابل تقسیم مفاد موادxxx الی xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب xxx۷ خواهند بود همچنین در خصوص تقسیم دارائیها به عهده تسویه مواد xxx الی xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب xxx۷ خواهند بود. ۱۰. هویت کامل اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل: ۱۰ ـ ۱.خانم رقیه کاویانپور فرزند محمد شماره شناسنامه: xxxxxxxxx۹ تاریخ تولد ۱۴/ ۰۷/ xxx۸ کدملی xxxxxxxxx۹ محل تولد گرگان به سمت رئیس هیأت مدیره ۱۰ ـ ۲.خانم زهرا داوطلب قروتخوار فرزند عبدالله شماره شناسنامه:۴ تاریخ تولد ۲۰/ ۰۱/ xxx۰ کدملی: xxxxxxxxx۱ محل تولد گرگان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۱۰ ـ ۳. آقای مهدی امیری فرزند غلامعباس شماره شناسنامه:xxx۲۷ تاریخ تولد ۳۰/ ۰۶/ xxx۰ کدملی: xxxxxxxxx۷ محل تولد زاهدان به سمت عضو هیأت مدیره ۱۰ ـ ۴. خانم فاطمه پودینه فرزند محمد شماره شناسنامه: xxxxxxxxx۰ تاریخ تولد ۱۸/ ۰۹/ xxx۵ کدملی: xxxxxxxxx۰ محل تولد زاهدان به سمت عضو هیأت مدیره ۱۰ ـ ۵. خانم شهناز پودینه فرزند امیر شماره شناسنامه: xxxxxxxxx۱ تاریخ تولد ۱۸/ ۰۱/ xxx۹ کدملی: xxxxxxxxx۱ محل تولد زاهدان به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ۱۱. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء خانم زهرا داوطلب قروتخوار همراه با مهر شرکت معتبر خواهد. بود و سایر نامه های اداری با امضای خانم زهرا داوطلب قروتخوار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۱۲. مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: شرکت فاقد دیون بوده ونسبت به اشخاص ثالث مبلغ دیون تضمین ننموده است. ۱۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شده است. ۱۴.صورت های مالی سالهای ۹۳؛۹۴؛۹۵؛۹۶ به تصویب مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۷/ ۰۱/ xxx۷ رسیده است. ودر پرونده شرکت فوق موجود می باشد و آخرین ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت: به دلیل عدم اتمام سال مالی شرکت فاقد بیلان و ترازمالی می باشد. ودر مرجع ثبت شرکت ها برای مراجع علاقه مندان آماده می باشد. ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات