تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه

شرکت تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14004108596 (فعال)
0
افراد
4
آگهی‌ها
455281
شماره ثبت
1393/3/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13655368
آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و تنفس مربوطه مجوز شماره xxx۶۵ , xxx مورخه ۲۴/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347179
آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی وسرامیک نگارگستر جلگه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535644
آگهی تغییرات شرکت تولید کاشی و سرامیک نگارگستر جلگه سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۵۲۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۸۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۶/۳/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال از محل تجدید ارزیابی اموال ودارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰سهم هزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472941
آگهی تاسیس
شرکت سهامی عام تولید کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه در تاریخ ۱۳/۳/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
الف ـ تولید و عرضه انواع کاشی و سرامیک و احداث و راه اندازی خطوط کاشی و سرامیک و پخت سوم آنها، ب ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، واردات انواع ماشین آلات مربوط به موضوع فعالیت شرکت، صادرات محصولات شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، میدان امام حسین خ تهران نو، خ منتظری، بعد از چهار راه صفا، کوچه حاجی بابائیان، پ دو واحد سه کدپستی xxxxxxxxx۴
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/xxx۶/م مورخ ۴/۲/۹۳ نزد بانک صادرات خوزستان شعبه مقاومت پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. فاطمه حسین پور بالنجانی بسمت عضو اصلی هیئت مدیره ۲. محمود حسین پور بالنجانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی، ۳. مهدی ملکی مقدم بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۴. علیرضا حسین پور بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۵. سیده زهرا علوی بالنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار، تعهدآور، بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه می باشد.
بازرس اصلی و علی البدل:
محمد رشید پور فرزند عبدالکریم دارای شناسنامه xxx۶ کد ملی xxxxxxxxx۸ بازرس اصلی و نسیم معین سراج فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه xxx۵ و کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار رسالت و کارون جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب نامه شماره مجوز xxxxxx/xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات