عطرین نخ قم

شرکت عطرین نخ قم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14004054717 (فعال)
18
افراد
30
آگهی‌ها
12858
شماره ثبت
1393/2/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14646572
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ( غیرموظف ) ، پیمان حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ( موظف ) ، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) ، مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) ، امیررضا دخانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ( موظف ) ، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج ازاعضای هیئت مدیره ) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اوراق واسناد تعهدآوروبانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدم منفرداوبامهرشرکت معتبرمی باشد وکلیه اوراق ومکاتبات عادی ومکاتبات غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت ویا با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر می‌باشد . ۲ - حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد : ۱ - انجام کلیه کلیه تشریفات اداری ( به جز مواردی که براساس قوانین مملکتی درصلاحیت اختصاصی وذاتی هیئت مدیره می‌باشد ) ۲ - تعیین حدود اختیارات وشرح وظایف افراد تحت سرپرستی ۳ - تهیه وتنظیم مقررات ، آیین نامه‌های داخلی شرکت وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وپس ازتصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور . ۴ تهیه وتنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره . ۵ - حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی‌های شرکت . ۶ - تهیه وارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید ، فروش وپرسنلی بادرنظرگرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل وسال قبل وبودجه مصوب هیئت مدیره ، علل افزایش وکاهش درهرمورد ودلایل توجیهی مغایرت‌های ایجاد شده . ۷ - تهیه وارائه گزارشات مسائل ومشکلات وموارد مهم مبتلا به شرکت . ۸ - تصویب ساختار سازمانیف شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد ۹ - تهیه وتنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان شش ماهه وسالانه شرکت درموعد مقرر وارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی وتصویب نهایی - ۱۰ - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646587
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ - موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ تهران به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اصفهان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ۳ - صورتهای مالی سال ۹۷ به تصویب رسید . ۴ - آقایان محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، پیمان حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، امیرضا دخانچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479723
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق واسناد تعهدآوروبانکی باامضاء رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۴ ویا آقای محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ هریک منفرداوبامهرشرکت معتبرمی باشدوسایرنامه‌های عادی واداری باامضاء رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم و یا آقای محمد مقدم ویا مدیرعامل آقای امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ هریک منفردا وبا مهرشرکت معتبرمی باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252677
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پیمان حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252680
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف)، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره(عضو غیرموظف)، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره(عضو غیرموظف)، و پیمان حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت منشی وعضوهیئت مدیره (عضو موظف) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ۲ ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج درماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059379
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ تهران به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اصفهان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی سال ۹۶ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490131
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام نگر آریابشماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ تهران به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اصفهان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132461
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان صابری کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نائب رئیس هیئت مدیره، امیر حسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132468
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ تهران به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ اصفهان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051238
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۰ , xxx مورخه ۲۸/۰۶/xxx۵ اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نوع شخصیت حقوقی شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ - اساسنامه جدیدشرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره موردتصویب قرارگرفت وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳ - اعلامیه موضوع بند ۴ از ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ - نام و شماره ثبت شرکت: شرکت عطرین نخ قم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۸ ۲ - موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارت است از: تولید انواع نخ - صادرات و واردات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی، اخذوام وتسهیلات ارزی وریالی وضمانت نامه‌ها وگشایش اعتبارات ازبانکها وموسسات مالی واعتباری جهت فعالیت‌های شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ۳ - مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت در استان قم - شهر قم - شهرک صنعتی شکوهیه - بلوار همت - همت ۶ - قطعهkh xxx کد‍پستی xxxxxxxxx۵ و شعبه آن در استان تهران - شهرتهران - مرزداران - خیابان البرز - کوچه البرزیک - پلاک ۴۶ واحد یک کد‍پستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. ۴ - مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود. ۵ - سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال که به xxx. xxx. xxx سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تقسیم شده_است که تماما تادیه شده_است. ۶ - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ - هویت کامل رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: حامد مقدم نام پدر محمد رضا به شماره شناسنامه xxx۹ کد‍ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو موظف احسان صابری کوپایی نام پدرمحمد به شماره شناسنامه xxx۸ کد‍ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عضو موظف امیر حسین شاه علی نام پدر مرتضی به شماره شناسنامه xxx کد‍ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو موظف علیرضا سنائی فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx کد‍ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو موظف محمد مقدم فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه ۰ کد‍ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره عضو غیر موظف ۸ - شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصا با وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک یا نمایندگی حضور بهم رسانند، هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت. ۱. اعلامیه خرید سهام ۲. گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳. اصل برگه سهام ۴. تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ۱۰ - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجمع بدهی‌های شرکت اعم از کوتاه مدت و بلند مدت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد و شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده_است. ۱۱ - روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها، روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد ضمنا برابر ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ومرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995004
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم با نام xxx۰ ریالی ازمحل آورده نقدی سهامداران واشخاص ثالث وازطریق صدورسهام جدید افزایش یافت که مبلغ ۴۳. xxx. xxx ریال آورده نقدی سهامداران طی گواهی بانکی xxx/xxx/xxx۶ مورخه ۳۰/۰۵/xxx۵ بانک توسعه صادرات ایران شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردید و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم بانام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933576
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900905
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر حسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه آوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت می‌باشد وسایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و با مهر شرکت می‌باشد. ۲ - شعبه شرکت در تهران به آدرس جدید: شهر تهران - مرزداران - خیابان البرز - کوچه البرز یک - پلاک ۴۶ واحد یک کد پستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900908
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و امیر حسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900914
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه xxx. xxx سهم بانام xxx. xxx ریالی شرکت به xxx. xxx. xxx سهم بانام xxx۰ ریالی تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx سهم بانام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865751
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و ابوالفضل آیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865775
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از مبلغ ۵۵. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx سهم با نام xxx. xxx ریالی از محل آورده نقدی سهامداران و اشخاص ثالث و از طریق صدورسهام جدید افزایش یافت که مبلغ ۴۵. xxx. xxx. xxx ریال آورده نقدی طی گواهی شماره xxx مورخه ۲۲/۰۳/۹۵ بانک صنعت و معدن شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx سهم بانام xxx. xxx ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ۲ - ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح و هیئت مدیره شرکت از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865792
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شاهین کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865822
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین شاه علی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا سنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شاهین کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای حامد مقدم منفرداو با مهر شرکت می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716295
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه تدبیرگران شاخص اندیش بشماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وآقای ابوالفضل آیتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644703
آگهی تغییرات شرکت عطرين نخ قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امیرحسین دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، رسول گلبان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644735
آگهی تغییرات شرکت عطرين نخ قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،امیرحسین دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، رسول گلبان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12488200
آگهی تغییرات شرکت عطرين نخ قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان ابوالفضل آیتی بشماره ملیxxxxxxxxx۸و احسان اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12488224
آگهی تغییرات شرکت عطرين نخ قم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ۵۵.xxx.xxx.xxx ریال منقسم بهxxx.xxx سهم با نامxxx.xxx ریالی ازمحل تبدیل مطا لبات حال شده سهامداران واز طریق صدورسهام جدید افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت:مبلغ ۵۵.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxxxxx سهم بانام xxxxxx ریالی تماماً پرداخت شده می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459654
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ ۶.xxx.xxx.xxx ریال سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی گواهی شماره xxx/xxx/xxx۶ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ بانک توسعه صادرات ایران شعبه قم به حساب شرکت پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093175
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوئینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715658
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: استان قم ـ شهر قم ـ شهرک صنعتی شکوهیه ـ بلوار همت ـ همت ۶ ـ قطعهxxxkh کدپستی xxxxxxxxx۵تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxمرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661245
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴، امیرحسین دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و رسول صدری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661249
آگهی تغییرات شرکت عطرین نخ قم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قایان حامد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، امیرحسین دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول صدری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بانکی و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای حامد مقدم منفرداً و مهر شرکت می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1465661
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص عطرین نخ قم شماره ثبت ۱۲۸۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۷۱۷
شرکت سهامی خاص عطرین نخ قم در تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۵۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: تولید انواع نخ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و ضمانت نامه ها و گشایش اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: استان قم ـ شهر قم شهرک صنعتی شکوهیه بلوار آیت اله خامنه ای کوی ششم قطعه اف ۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۱
شعبه شرکت در استان تهران شهر تهران نیاوران ـ سه راه یاسر ـ خ شهید باهنر ـ خ قادری پلاک ۱۰ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ به مدیریت آقای حامد مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس شد
سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷/xxx۳۰/۶۲ مورخ ۲۰/۲/xxx۳ نزد بانک تجارت شعبه توحید قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
حامد مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.
امیرحسین دهقان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
مرتضی علیشاهی مهابادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل حامد مقدم و مهر شرکت می باشد
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای مجید بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی
آقای کاظم غرباقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات