واسط مالی آبان یکم

شرکت واسط مالی آبان یکم (شرکت بامسئولیت محدود)

شناسه ملی 14003755487 (فعال)
10
افراد
12
آگهی‌ها
446242
شماره ثبت
1392/9/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14623170
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز xxx۴۶ , xxx مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079020
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیر خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617982
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۰/xxx مورخ ۸/۶/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیر موظف برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513339
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲/xxx مورخ ۹/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275584
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۰/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی آوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمدرضا کسرائی فرزند محمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی فرزند سیدموسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیر غیر موظف. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925574
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب گردید مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557162
آگهی تغییرات شرکت واسط مالي آبان يكم شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ ومجوز شماره xxx۴/xxxمورخ ۴/۹/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف. آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیرموظف. آقای سیدحسین حسینی فرزند سیدابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیرموظف آقای حسین قشمی فرزند گل محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیر غیرموظف. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466601
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۱۲/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207942
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۴۶۲۴۲ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین قشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر غیر موظف شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و قراردادها و مکاتبات اداری و استخدامی براساس ماده ۱۴ اساسنامه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193969
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422437
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۰ اساسنامه به شرح بشرح ذیل اصلاح گردید: تقسیم سود: از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری ـ حقوق کارکنان و مدیران و استهلاکات و مالیات و سایر عوارض دولتی کسر میگردد و تصمیم گیری درخصوص سود شرکت منوط به پایان سررسید اوراق (صکوک منتشره) و تسویه حساب آن شرکت واسط در خصوص صکوک مربوطه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576627
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان یکم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات