واسط مالی فروردین یکم

شرکت واسط مالی فروردین یکم (شرکت بامسئولیت محدود)

شناسه ملی 14003627776 (فعال)
13
افراد
14
آگهی‌ها
443248
شماره ثبت
1392/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14623166
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخ ۰۷/۰۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ تصویب گردید . . موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ، به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۸ انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078977
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۴ , xxx مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، به عنوان بازرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب شد آقای مهران فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت (مدیرعامل) و خارج از اعضا و شرکاء انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617892
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۰/xxx مورخ ۸/۶/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیر موظف برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451164
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲ / xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275575
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز بشماره xxx۹۱ , xxx مورخ ۲۰/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی آوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای احمدرضا کسرائی فرزند محمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی فرزند سیدموسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیر امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925536
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، به عنوان بازرس قانونی شرکت، برای یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557150
آگهی تغییرات شرکت واسط مالي فروردين يكم شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴,xxx مورخ ۴/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیدحسین حسینی فرزند سیدابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین قشمی فرزند گل محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12466649
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۰/xxxمورخ ۱۲/۷/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به؛ تهران ـ بلوار کشاورز، جنب بیمارستان پارس، خیابان ورنوس، بن بست دوم، شماره ۲ کد پستی xxxxxxxxx۳، تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207927
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۴۳۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین قشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر غیر موظف شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها و سفته ها و قراردادها و مکاتبات اداری و استخدامی براساس ماده ۱۴ اساسنامه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12193926
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم شرکت با‌مسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۶/۱/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422439
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۰ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تقسیم سود: از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینههای اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر میگردد و تصمیمگیری درخصوص سود شرکت منوط به پایان سررسید اوراق (صکوک منتشره) و تسویه حساب آن شرکت واسط در خصوص صکوک مربوطه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442120
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311933
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177526
آگهی تاسیس شرکت واسط مالی فروردین یکم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/xxx۲تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقوداسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان حافظ بین نوفل لوشاتو و جمهوری کوچه ازهری پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ـ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ سید حسین حسینی فرزند سید ابراهیم متولد ۱۰/۱/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx صادره از ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ـ سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ ۵ ـ محمدرضا رفیعی دیزجی فرزند اصغر متولد ۱۳/۲/xxx۲ به شماره شناسنامه xxx صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات