گسترش سرمایه و عمران اسپاد

شرکت گسترش سرمایه و عمران اسپاد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14003447340 (فعال)
2
افراد
2
آگهی‌ها
1414
شماره ثبت
1392/3/8
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش سرمایه و عمران اسپاد

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش سرمایه و عمران اسپاد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1234724
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه و عمران اسپاد شماره ثبت ۱۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۷۳۴۰
باستناد صورت جلسه عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ و نامه شماره xxxxxx/xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد.
۱ ـ سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال به ده میلیون ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تماما از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و تغییرات فوق در تاریخ ۲۷/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصلاح و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076236
آگهی تاسیس شرکت سهامی عام
شرکت دارپنگ طلائی جهرم سهامی عام در تاریخ ۸/۳/۹۲ شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره ثبت و در تاریخ ۸/۳/۹۲ از نظر امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در پروژه های سودآور در سراسر کشور بخصوص شهرستان جهرم شامل پروژه های صنعتی کشاورزی خدماتی ساختمانی و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ارایه طرح توجیهی و مشاوره پروژه های اقتصادی.
۲ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال است که سی و پنج درصد آن نقدی بوده و به xxx۰ سهم هزار ریالی بانام تقسیم و سی و پنج درصد آن بموجب گواهی xxx مورخ ۱۱/۳/۹۱ بحساب جاری xxxxxxxxxxxx۱ شرکت نزد بانک ملی شعبه مصطفی خمینی جهرم واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است.
۳ـ مرکز شرکت: جهرم بلوار معلم تقاطع دوم کدپستی xxxxxxxxx۶.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است.
۵ـ مدیران و صاحبان امضای مجاز: خانم نعیمه سامی جهرمی فرزند خلیل بشناسنامه xxx۴ شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای خلیل سامی جهرمی فرزند عباس بشناسنامه ۵۲ شماره ملی xxxxxxxxx۶ جهرم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس سامی جهرمی فرزند خلیل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شماره شناسنامه xxx۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
۶ـ بازرسان شرکت: خانم سحر هادی فرزند عنایت اله بشماره ملی xxxxxxxxx۷ جهرم بسمت بازرس اصلی خانم معصومه متانت جهرمی فرزند رضا بشماره شناسنامه xxx جهرم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات