هواپیمایی پارس میکا کیش

شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (بامسئوليت محدود)

شناسه ملی 14003058943
3
افراد
11
آگهی‌ها
10253
شماره ثبت
1391/8/27
تاریخ تأسیس

اشخاص هواپیمایی پارس میکا کیش

در این بخش تمامی اشخاصی که در هواپیمایی پارس میکا کیش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13738018
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683928
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۶. ۰۳. ۱۳، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش میدان امیرکبیر بلوار خلیج فارس قطعه TS xxx S برج میلاد طبقه ۵ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287736
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۵. ۰۳. ۲۳، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102041
آگهی افزایش سرمایه شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۶. ۱۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم ۱. xxx. xxx. xxx ریالی با نام از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال بموجب گواهی بانکی شماره xxx۴۵/۹۵ مورخ ۱۷/۰۶/۹۵ بانک گردشگری شعبه کیش واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039870
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵. ۰۴. ۱۲، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش میدان امیر کبیر بلوار خلیج فارس قطعه TS xxx S برج میلاد طبقه پنجم واحد ۲۰ تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853916
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. موادی از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل اصلاح گردید: «تبصره ماده ۲: چنانچه هر یک از موارد مذکور نیازمند اخذ مجوز جداگانه باشد ارائه آنها و نیز موافقت و تایید کتبی سازمان هواپیمایی کشور ملاک فعالیت خواهد_بود.» تبصره ماده ۴ پس از عبارت «هر گونه نقل و انتقال مرکز اصلی شرکت» و ماده ۷ «هرگونه نقل و انتقال سهام ماده» ماده ۱۴ انتخاب مدیرعامل و ذیل آن تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی «همگی موارد فوق بایستی با اطلاع و موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری» اضافه گردد. تبصره ماده ۱۱: «ثبت تمامی صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره منوط به تایید و موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشور است.» ۲. آقای جواد سلماسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای زهیر حبیبی نجفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد تقی بابایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء ثابت آقای جواد سلماسی و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای زهیر حبیبی نجفی و یا جواد سلماسی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855297
آگهی افزایش سرمایه شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۹۵، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/xxx/۱ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460307
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای جواد سلماسی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر کشتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای زهیر حبیبی نجفی(خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل، آقایان حمید رضا نایبی و سید حسین کاشی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء آقایان جواد سلماسی و حمید رضا نایبی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ ـ آقای محمود حاج حسینی بعنوان بازرس اصلی، آقای عزیزاله خلیلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457478
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای جواد سلماسی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر کشتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای زهیر حبیبی نجفی(خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل، آقایان حمید رضا نایبی و سید حسین کاشی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء آقایان جواد سلماسی و حمید رضا نایبی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ ـ آقای محمود حاج حسینی بعنوان بازرس اصلی، آقای عزیزاله خلیلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990496
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای جواد سلماسی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر کشتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیف اله مرادی (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل، آقایان حمیدرضا نایبی و سید حسین کاشی بسمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقایان جواد سلماسی و حمیدرضا نایبی و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974343
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۱۰۲۵۳ و شناسه ملی۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییریافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۴ ماده و۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۲ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم بهxxx۰ سهم با نامxxx/xxx/۶۰ ریالی میباشد که تماماً پرداخت گردید.
۳ـ آقایان جواد سلماسی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نادر کشتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا نایبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید حسین کاشی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقایان جواد سلماسی و نادر کشتکار و مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۵ـ آقای محمود حاج حسینی بعنوان بازرس اصلی و آقای عزیزاله خلیلی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۶ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات