توسعه صنایع نیستانک نائین

شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14000269400 (فعال)
11
افراد
15
آگهی‌ها
182
شماره ثبت
1378/11/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812976
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی امجد تراز(حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهیهای سال مالی xxx۸ شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587191
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در شهرستان نائین ، بخش مرکزی ، دهستان بهارستان ، روستا نیستانک ، خیابان ولیعصر ، خیابان گلستان دوم ، پلاک xxx ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424944
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی امجدتراز(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر(حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی xxx۷ شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424948
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کمال الدین اقبالی قهیازی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا کیانی نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۸ و خسرو نادر افشاری به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی جواهری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و حسن شفیعی نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۵ و ناصر رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صنایع ایجاد رزمیاران بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند-
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14424973
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین شیخی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره،و رضا کیانی نیستانک به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وخسرونادر افشاریبه کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و کمال الدین اقبالی قهیازی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره و علی جواهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618266
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال مالی xxx۶ شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132957
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرونادر افشاری نیستانک به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و آقای حسن شفیعی نیستانک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شیخی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075650
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای خسرو نادر افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای محمدتقی کیانی نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کیانی نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اکبر شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075651
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع نیستانک نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های سال مالی xxx۵ شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444691
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع نيستانك نائين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های سال مالی xxx۴ شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720907
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۴/۹۳ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده همان تاریخ و صورت جلسه هیئت مدیره همان تاریخ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخ ۲۱/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده:
۱ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسین واحدی شماره ملی ۳ ـ xxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقایان حسین شیخی شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسن شفیعی نیستانک شماره ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx و محمد تقی کیانی نیستانک شماره ملی xxxxxx۸ ـ xxx و خسرو نادر افشاری شماره ملی ۶ ـ xxxxxx ـ xxx و رضا شیخی شماره ملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب که حسین شیخی رئیس هیئت مدیره و محمد تقی کیانی نیستانک نایب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادر افشاری بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب همچنین ابوالفضل کیانی شماره ملی ۹ ـ xxxxxxxxx و علی اکبر شیخی شماره ملی xxxxxx۳ ـ xxx بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ مراتب مورخه ۱۴/۸/۹۳ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۲ کفیل ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222342
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت۱۸۲ شهرستان نائین و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه۰۱/۰۵/۹۲ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۶/۰۵/۹۲ و دیگر ضمائم همگی واصله در مورخه۲۴/۰۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد:
الف ـ هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود:
۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت آنان ۳ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات ۴ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن ـ ۵ـ تعیین میزان استهلاک های دارایی ها طبق قوانین و مقررات جاری ۶ـ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی ۷ـ صدور و تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه یا تعهدنامه ۸ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت
ب ـ ماده ۴۰ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: تعداد سهام وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مزبور به قوت خود باقی می باشد. ماده۴۰ اصلاحی اساسنامه وثیقه مدیران از تعداد ده هزار سهم به یک سهم کاهش یافت و بقیه مفاد ماده مذکور به قوت خود باقی می باشد.
ج ـ ماده۵۶ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : از ابتدای تاسیس شرکت سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می باشد. ماده۵۶ اصلاحی اساسنامه: از ابتدای تاسیس شرکت, سال مالی از اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفندماه همان سال می باشد.
مراتب در مورخه۱/۸/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۷ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185975
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شهرستان نائین و شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۴/۹۲ و دیگر ضمائم واصله در مورخه ۲۶/۵/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد.
۱ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ انتخاب گردیده اند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در مورخه ۱/۷/۹۲ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۷ ثبت نائین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855388
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه همان روز واصله در مورخه ۰۳/۰۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد:
۱ـ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ با رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های سال xxx۱ شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان محمدتقی کیانی نیستانک، حسن شفیعی نیستانک، رضا شیخی، حسین شیخی و خسرو نادرافشاری به عنوان اعضای اصلی و آقایان ابوالفضل کیانی نیستانک و علی اکبر شیخی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند؛ که آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادرافشاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مراتب در مورخه ۸/۷/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید.
شxxxxxx۵ ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220838
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت توسعه صنایع نیستانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه همان روز واصله در مورخه ۰۳/۰۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد: ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ با رعایت مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین واحدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های سال xxx۱ شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمدتقی کیانی نیستانک، حسن شفیعی نیستانک، رضا شیخی، حسین شیخی و خسرو نادرافشاری به عنوان اعضای اصلی و آقایان ابوالفضل کیانی نیستانک و علی اکبر شیخی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند؛ که آقای حسین شیخی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی کیانی نیستانک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو نادرافشاری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب در مورخه ۸/۷/۹۱ ثبت دفتر تغییرات گردید. ثبت نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات