فولاد آناهیتا ماهشهر

شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14000083093 (منحل شده)
12
افراد
13
آگهی‌ها
8723
شماره ثبت
1390/8/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14173761
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای رضا مرادی ترابی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران شهر تهران خیابان ایرانشهر بعد از سمیه کوچه مهزاد پ۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468879
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حمید پوریگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره - امیر اکبری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره - ایوب نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468878
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید پوریگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - بهمن صحرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - امیر اکبری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - نیکزاد اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ایوب نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250795
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۱۸/۳/xxx۷ انتخاب گردید: حسین ناجی باکدملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره ابراهیم خلیل احتشام باکدملی xxxxxxxxx۷ نایب رئیس هیئت مدیره سعید سلیمی باکدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره سید مصطفی صفاری باکدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره کاظم سلامت باکدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ایوب نامداری باکدملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل (خارج از سهامداران) کلیه اسناد تهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992121
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایوب نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیر عامل (خارج از سهامداران) تعیین گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره - ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992119
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاظم سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - سید مصطفی صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - سعید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539287
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهيتا ماهشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵- سعید سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳- سید مصطفی صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴- ابراهیم خلیل احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حمید پور یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و کامبیز ببربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539286
آگهی تغییرات شرکت فولاد آناهيتا ماهشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۷۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۸۳۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسین ناجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره- حمید پور یگانه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و کاظم سلامت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730989
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۳ شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر سهامی خاص و مدارک مربوط که در تاریخ ۳/۹/۹۳ به این اداره واصل گردید تغییرات بشرح زیر می باشد:
موضوع شرکت: پی جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی و تولیدی انواع فلزات سخت، تهیه، ذوب و تولید انواع فلزات سخت و نرم از قبیل آهن، مس، آلومینیوم ، برنز، فولاد و غیره، احداث انواع کارخانجات تولیدی و تبدیلی و تولید کنسانتره و تولید انواع مصنوعات فلزی از قبیل تیر آهن، نبشی، میلگرد، قوطی و نبشی در ابعاد و اندازه های مختلف، تهیه و تولید و نورد انواع لوله های فشار قوی و ضعیف درز دار و بدون درز و انواع پروفیلهای ساختمانی و تاسیساتی، تهیه و تولید انواع ورقهای کویل عاجدار و تخت و انواع ورق گاوانیزه گرم و سرد، تولید انواع شمش فلزی در ابعاد و کاربری های مختلف، اجرای انواع طرحهای تولیدی و صنعتی و تهیه انواع مواد اولیه فلزی جهت کارخانجات تولیدی، مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری، تهیه و خرید و فروش انواع ماشین آلات صنعتی، عقد هرگونه قرارداد انفرادی یا مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی معتبر، اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و تولیدی های معتبر داخلی و خارجی و اعطای هرگونه نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات واردات همه گونه کالاهای مجاز بازرگانی و عملیات تجاری، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات معتبر مالی داخلی و خارجی عقد ضمانت و شرکت در مناقصات و مزایده های شرکتها و سازمانها و کارخانه ها و ارائه همه گونه خدمات پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت (با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح) اضافه و ماده در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
مراتب در تاریخ ۵/۹/۹۳ ذیل شماره xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بثبت رسید.
شxxxxxx۲ رئیس اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680829
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۳ شرکت فولاد آناهیتا ماهشهر (سهامی خاص) و مدارک مربوطه که در تاریخ ۲/۷/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات بشرح ذیل می باشد.
برابر گواهی بانکی شماره xxx/۴/xxx۰ مورخ ۳۱/۶/۹۳ بانک سرمایه شعبه مرکزی میزان ۶۵% سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال پرداخت و شرکت سرمایه تعهدی ندارد.
مراتب در تاریخ ۲۳/۷/xxx۳ شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بثبت رسید.
شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346604
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسات هیات مدیره مورخ ۴/۸/۹۲ و ۸/۱۱/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ شرکت صنایع ذوب آهن آناهیتا ماهشهر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ و ۱۶/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده تغییرات به شرح ذیل میباشد:
۱ـ آدرس شرکت از محل قبلی به ماهشهرـ فاز ۴ـ خیابان گلستان ۱۲ غربی ـ سه راهه گلستان ۱۲ غربی پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ شعبه ای از شرکت در تهران خیابان ایرانشهر کوچه نمازی شماره ۵ واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
۳ـ نام شرکت به: فولاد آناهیتا ماهشهر تغییر ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو اعضا هیات مدیره: آقایان ابراهیم خلیل احتشام یا سیدمصطفی صفاری و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مراتب در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ ذیل شماره xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به ثبت رسید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237094
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ ۰۹/۰۵/۹۲ و ۱۴/۰۵/۹۲ شرکت صنایع ذوب آهن آناهیتا ماهشهر (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ ۲۷/۰۶/۹۲به این اداره واصل گردیده تغیییرات بشرح ذیل میباشد .
۱ـ آقای کاظم سلامت ( خارج از سهامداران ) مدیرعامل, حسین ناجی رئیس هیئت مدیره, سامان مدلل نائب رئیس هیئت مدیره و سعید سلیمی و ابراهیمخلیل احتشام , سیدمصطفی صفاری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات, قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ موسسه حسابرسی آگاه حساب بازرس اصلی , علیرضا زندبابارییسی و موسسه آگاه اندیشان خردمند بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش و ماده ۳۱ در اساسنامه اصلاح گردید.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب در تاریخ ۲۱/۰۶/۹۲ بشماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به ثبت رسید.
شxxxxxx۴ ادار املاک و اسناد ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503793
آگهی تأسیس شرکت صنایع ذوب آهن آناهیتا ماهشهر (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۶/۸/xxx۰ تحت شماره xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‌شود: ۱ موضوع شرکت: تهیه ذوب و تولید انواع فلزات سخت و نرم از قبیل آهن، مس، آلومینیوم، برنز، فولاد و غیره‎ احداث انواع کارخانجات تولیدی و تبدیلی و تولیدکننده کنسانتره و تولید انواع مصنوعات فلزی از قبیل تیرآهن، نبشی میلگرد، قوطی و نبشی در ابعاد و اندازه‎های مختلف‎ تهیه و تولید و نورد انواع لوله‎های فشار قوی و ضعیف درزدار و بدون درز و انواع پروفیل‎های ساختمانی و تاسیساتی‎ تهیه و تولید انواع ورقهای کویل عاجدار و تخت و انواع ورق گالوانیزه گرم و سرد تولید انواع شمش فلزی در ابعاد و کاربری‎های مختلف‎ اجرای انواع طرحهای تولیدی و صنعتی و تهیه انواع مواد اولیه فلزی جهت کارخانجات تولیدی‎ مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی و صنعتی و تجاری‎ تهیه و خرید و فروش انواع ماشین‎آلات صنعتی‎ عقد هرگونه قرارداد انفرادی یا مشارکتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی معتبر‎ اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و تولیدهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای هرگونه نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‎ صادرات و واردات همه گونه کالاهای مجاز بازرگانی و عملیات تجاری‎ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات معتبر مالی داخلی و خارجی عقد ضمانت و شرکت در مناقصات و مزایده‎های شرکتها و سازمانها و کارخانه‎ها و ارائه همه گونه خدمات پشتیبانی در رابطه با موضوعات شرکت. ۲ مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: بندر امام خمینی‎ شهرک صنعتی‎ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم هزار ریالی با نام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx مورخه ۱۹/۸/۹۰ بانک کشاورزی شعبه کوی ملت اهواز حساب جاری xxxxxxxxx پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: آقایان حمید ایمان‎فرد بسمت مدیرعامل و خارج از سهامداران، شرکت پروفیل سامان سپاهان به نمایندگی سید علی جلالی رئیس هیات‎مدیره، فولادسازان دماوند به نمایندگی حمید پوریگانه نائب رئیس هیات‎مدیره، شرکت فولادسازان امیرآباد به نمایندگی نعیم ضیاء به سمت عضو اصلی هیات‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات‎مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‎های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهد_بود. ۸ بازرسان اصلی و علی‎البدل: ناصر بیداران بازرس اصلی، داریوش فرجی بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات