صنایع کاغذ سازی قائمشهر

شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14000062794 (فعال)
11
افراد
8
آگهی‌ها
548
شماره ثبت
1355/8/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14677265
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۹. ۳ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت xxx۶۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946301
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی قائم شهر به آدرس استان مازندران شهرستان سیمرغ بخش تالارپی دهستان تالارپی آبادی شهرک صنعتی سنگتاب خیابان اصلی بن بست صنعت ۳ پلاک ۳۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750389
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه پایش گستر حساب به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420197
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx/۲۰ مورخ ۱۶/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای عباس موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای محمد براری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای نایبعلی قنبری الموتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی اندارگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای مهدی کاملی شیخرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کاملی شیخرجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات اداری عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107554
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ برابر مجوز شماره xxx۵۴/۲۰ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۹/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ - ۴ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پایش گسترحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12631015
آگهی تغییرات شرکت شركت صنايع كاغذ سازي قائمشهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حرمت عزیزپور شیرسوار به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره،آقای علی اسلامی اندارگلی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، آقای احمد صباغی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای عباس موحدی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای مهدی کاملی شیخرجه به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ۲ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره مهمور به مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629408
آگهی تغییرات شرکت شركت صنايع كاغذ سازي قائمشهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹, باتوجه به تکالیف مندرج درصورت خلاصه مذاکرات مجمع به تصویب رسید. ۲ـموسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به سالxxx۴/۱۲/۲۹ برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014726
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸ قائمشهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴ و کدپستی ۱۴۶۵۸۳۸۳۸۱
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ با استعفاء آقای محمود باقری حسینی کاخکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای بهرام نجفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوره انتخاب شد. ش xxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات