کاشی صدف سرام استقلال آباده

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14000029210 (فعال)
17
افراد
16
آگهی‌ها
1071
شماره ثبت
1390/6/24
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر کاشی صدف سرام استقلال آباده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کاشی صدف سرام استقلال آباده دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14844571
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1071 و شناسه ملی 14000029210
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از استان فارس، شهرستان آباده، بخش مرکزی، شهرک صنعتی آباده1، بلوار شیمیایی فخر، خیابان فیروزه، کدپستی 7398177364 به استان فارس، شهرستان آباده، بخش مرکزی، دهستان بیدک، روستا شهرک صنعتی آباده2، محله شهرک صنعتی آباده2، خیابان شهرک، خیابان چهارم، کدپستی 7398178173 تغییر یافت. ش980717306187570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14815271
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد علی پورپاکار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، ، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم لیلا همتی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به اتفاق آرا اخذ تصمیم بعمل آمد: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ـ تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14815230
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۷ شرکت و عملکرد هیئت مدیره برای این سال مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ثبت شده به شماره xxx۸۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر ثبت شده به شماره xxx۱۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار کیهان و خبر جنوب جهت درج در آگهی های شرکت تعیین و تصویب گردید. ۱ـ آقای احمد رضا باقری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه xxxو کدملی xxxxxxxxx۵ ۲ـ شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ۳ ـ خانم لیلا همتی فرزند حسین با شماره شناسنامه xxx۵ و کدملی xxxxxxxxx۳ ۴ ـ آقای محمد علی پورپاکار فرزندغلامعلی با کدملی xxxxxxxxx۶ ۵ ـ شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا رمضانیان فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای داریوش نادری فرزند اسداله به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164869
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ ـ xxx۱۸ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۸۴ ـ xxx۱۷ طبق معرفی نامه شماره xxx ـ ۳۵ ـ ۹۶ مورخ ۰۵/۰۱/۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxx۳۵ ـ xxx۱۷ به نمایندگی آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ طبق معرفی نامه شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۰۹/۰۵/۹۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ـ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم راحله رستمی با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۱۱ـ xxx۱۶ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ـ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد که مدیرعامل در چارچوب اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره باشد و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164860
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ثبت شده به شماره xxx۸۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر ثبت شده به شماره xxx۱۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه های کثیرالانتشار کیهان و خبر جنوب جهت درج در آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648295
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ شرکت و عملکرد هیئت مدیره برای این سال مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ثبت شده به شماره xxx۸۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار کیهان و خبر جنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ خانم راحله رستمی فرزند قدمعلی به شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای احمد رضا باقری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای داریوش نادری فرزند اسداله به شماره شناسنامه xxx و کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا رمضانیان و آقای هادی سلیمی بعنوان اعضاء علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613663
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxx۳۵ xxx۱۷ به نمایندگی آقای مسعود زارعی با کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۴۷ xxx۱۹ طبق معرفی نامه شماره ۹۶/xxx۳ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ xxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت کامیونداران خود راننده آباده و توابع شرکت تعاونی به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxx۴۶ xxx۱۸ به نمایندگی آقای محسن رضانیا با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۸۴ xxx۱۷ طبق معرفی نامه شماره xxx ۳۵ ۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۰۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، خانم راحله رستمی فرزند قدمعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۱۱ xxx۱۶ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد_داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957421
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و کیهان جهت درج در آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهد ثبت شده به شماره xxx۸۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602828
آگهی تغییرات شرکت كاشي صدف سرام استقلال آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی سال xxx۳ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. * موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان یزد بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند * روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و کیهان جهت درج در آگهی های شرکت تعیین گردید. * ـ آقای تیمور شیرازی ـ شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و کدپستی xxx۳۵ ـ xxx۱۷ با نمایندگی حیدر تصدیقی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxx۸۴ ـ xxx۱۶ ـ آقای احمد رضا باقری ـ آقای داریوش نادری ـ آقای مجید صداقت کیش بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا رمضانیان و آقای محمد علی پورپاکار بعنوان اعضاء علی البدل برای دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602832
آگهی تغییرات شرکت كاشي صدف سرام استقلال آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حیدر تصدیقی با کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۸۴ ـ xxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای تیمور شیرازی با کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxx۴۳ ـ xxx۱۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید صداقت کیش با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxx۹۱ ـ xxx۳۷ بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxx۵۳ ـ xxx۱۹ بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629226
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۳؛ مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۹/۴/xxx۳ و هیأت مدیره مورخه ۳۰/۴/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ـ مؤسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستیxxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳ـ صورتهای مالی سـال xxx۲ شرکت مورد تأیـید و تصویب مجـمع قرار گرفت. ۴ـ با تصویب مجمع مقرر گردید که صادرات و واردات کالاهای مجاز در رابطه با موضوع اصلی شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم به ماده دو اساسنامه شرکت الحاق گردد ضمناً ثبت الحاق موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در نتیجه ماده مذکور بدین نحو الحاق، اصلاح و تکمیل می گردد. ۵ ـ با استناد نامه شماره xxxxxx/xxx ـ ۲۷/۷/xxx۲ مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر واریز کامل سرمایه تعهده شده و تکمیل سرمایه پرداخت شده شرکت به مبلغ xxx میلیارد ریال (تأییدیه سازمان مذکور) مورد تأیید و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت قرار گرفت در نتیجه ماده۵ اساسنامه شرکت در خصوص سرمایه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده ۵ اساسنامه میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال (معادل یکصد و بیست میلیارد ریال) است که xxx.xxx.xxx سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم شده است که تماماً پرداخت شده است ۶ـ آدرس قانونی شرکت از استان فارس شهرستان آباده بلوار استقلال چهارراه جوادیه شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده کدپستی xxxxxxxxx۵ به آدرس استان فارس کیلومتر ۵ جاده آباده ـ شیراز فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان آباده؛ شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص مرکز شرکت بدین نحو تغییر و اصلاح یافت. آدرس سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی http.//irsherkat.ssaa.ir می باشد.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628847
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۸۱۷۷۳۶۴
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۹/۶/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعث بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ منشی، موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده شماره ثبت ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳، آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمدرضا باقری به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1145968
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ و هیات مدیره مورخه ۷/۵/۹۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ شرکت حمل و نقل و باربری بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره؛ آقای احمدرضا باقری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۸؛ موسسه صندوق ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده بشماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای محمدرضا رنجبر کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳؛ آقای حیدر تصدیقی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴؛ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای میثم فیاضی بارجین کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را برعهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده بشماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه های خبرجنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۵ـ آقای علیرضا رمضانیان کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای تیمور شیرازی کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731334
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آبادهسهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ صورتهای مالی به سال xxx۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744031
آگهی تغییرات شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۷۱شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۹۲۱۰ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۷/۴/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاری فارس ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه‌های خبر جنوب و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ صورتهای مالی به سال xxx۰ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846667
آگهی تاسیس شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۶/xxx۰ به شماره xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره ثبت گردید و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور، رسالت و خبرجنوب آگهی میگردد:

۱ـ موضوع شرکت عبارت است از: احداث و بهره‌برداری از کارخانجات کاشی و سرامیک، تولید انواع کاشی و سرامیک، عرضه تولیدات به بازار مصرف برابر ضوابط قانونی، هرگونه عملیات بازرگانی در رابطه با احداث کارخانه و تامین و مواد مصرفی و عرضه تولیدات و بهره‌برداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات جاریه کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز شرکت: استان فارس شهرستان آباده، بلوار استقلال، چهارراه جوادیه، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده، کدپستی xxx۳۵ـxxx۱۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (یکصد و بیست میلیارد ریال) منقسم به xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون سهم xxx ریالی (یک هزار ریالی) که تعداد xxx/xxx/xxx (یکصد و بیست میلیون) سهم تماما بانام می‌باشد که xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال توسط موسسان پرداخت شده بدین شرح که طی گواهی بانکی به شماره xxx۰ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال بصورت آورده غیرنقد که به تایید کارشناس رسمی دادگستری به شماره xxx/xxx مورخ ۶/۸/xxx۹ رسیبه و مبلغ xxx۰ ریال طی گواهی بانک ملی مرکزی آباده به شماره xxx۶۹ مورخ ۳/۱۲/xxx۹ تایید شده و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به موجب پذیره‌نویسی طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۱۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه مرکزی آباده پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی‌عام ثبت شده به شماره xxx ثبت شرکتهای آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای محمدحسن مقامی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای تیمور شیرازی کدملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای محمدعلی باقری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۵۳ـxxx۱۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ موسسه ذخیره امام زمان (عج) آباده ثبت شده به شماره ۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای میثم فیاضی‌بارجین کدملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxx۷۷ـxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و شرکت حمل و نقل باربری بعثت بیدک سهامی‌خاص ثبت به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکتهای آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxx۱۴ـxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم فیاضی‌بارجین بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۶ـ آقای علیرضا رمضانیان با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید.

۷ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۸ـ روزنامه‌های رسالت و خبرجنوب جهت درج در آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات