باشگاه ورزشی کاله مازندران

شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14000017285 (فعال)
7
افراد
25
آگهی‌ها
5824
شماره ثبت
1390/6/12
تاریخ تأسیس

اشخاص باشگاه ورزشی کاله مازندران

در این بخش تمامی اشخاصی که در باشگاه ورزشی کاله مازندران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14641153
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی ، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217299
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ بنا به تفوض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxxxxx ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083255
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید ۲ موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ثبت xxx۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896610
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
پیرو آگهی‌های صورتجلسه شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ و صورتجلسه شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ در بند ۱ قسمت انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره شرکت در سطر چهارم و پنجم «شرکت آریس آمل سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴» صحیح می‌باشد که اشتباها «شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴» درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678912
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۸. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678918
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450003
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049340
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تعداد اعضای هیئت مدیره به سه تا پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049355
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049366
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاسل نوش سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده‌های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده‌های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۲۴/۰۵/xxx۷ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از پنج نفر (چهار نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901678
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467666
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق الذکر مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولید فرآورده های گوشتی تهران سهامی خاص به شماره ثبتxxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای بهروز رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467690
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولید فرآورده های گوشتی تهران سهامی خاص به شماره ثبتxxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷با نمایندگی آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی کوچین سهامی خاص به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای بهروز رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص به شماره ثبتxxx۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محمد هادی شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره). ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر عقود و قراردادها و غیره با امضای متفق دو نفر از شش نفر(پنج نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294193
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبتxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به دوره مالی از تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۳ منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139250
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت در سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳به تصویب رسید. ۳ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳بعنوان بازرس اصلی وآقای مهران سیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668500
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۲۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۷۳/۹۲/۰۲ ـ ۱۳/۱۱/۹۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
تاریخ سال مالی از ۱/۷ هر سال تا ۳۱/۶ سال بعد به تاریخ ۱۱/۱۰ هر سال تا تاریخ ۱۰/۱۰ سال بعد تغییر و ماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید و اولین دوره مالی جدید از تاریخ ۱/۷/۹۳ لغایت ۱۰/۱۰/۹۳ خواهد بود.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357292
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵ پیرو آگهی شماره ۲۶۷۲۹/۹۲/۰۲ـ۵/۹/۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای هاشم صرافی ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259198
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی‌خاص ثبت شده بشماره ۵۸۲۴ بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/۹۲/۰۲ ـ ۱/۳/۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامعلی سلیمانی به نمایندگی از شرکت فرآورده های گوشتی تهران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و آقای رمضان سلیمانی به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا منصوریان به نمایندگی از شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و آقای نصرت اله امیرصالحی به نمایندگی از شرکت تولیدی غذایی کوچین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای محمدهادی شریعت زاده به نمایندگی از شرکت تولید و بسته بندی طیور فیله سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ .
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۲ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از شش نفر (پنج نفر از اعضای هیئت مدیره و یک نفر شخصی مدیرعامل) و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا هریک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070605
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۲۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۴/۹۱/۰۲ مورخ ۲۹/۶/xxx۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و آقای مهران سیدی راد کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب مجمع رسید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکت های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731362
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندرانسهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۲۴به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/۹۱/۰۲ مورخ ۶/۳/۹۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
الف: عبارت ((استفاده از امکانات ورزشگاه برای ارتقاء سلامت کارکنان شرکت های سهامدار)) به ماده دو اساسنامه به شرکت اضافه گردید.
ب: در آگهی تاسیس شرکت سطر دو شناسه ملی شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538738
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص بشماره ثبت ۵۸۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۶/۹۱/۰۲ مورخ ۶/۳/۹۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۵/۵/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف: عبارت ((استفاده از امکانات ورزشگاه برای ارتقاء سلامت کارکنان شرکت‌های سهامدار)) به ماده دو اساسنامه به شرکت اضافه گردید.

ب: در آگهی تاسیس شرکت سطر دو شناسه ملی شرکت به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

ثبت شرکتها آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609212
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵ پیرو آگهی شماره ۱۸۹/۹۱/۰۲ـ ۷/۱/۹۱
باستناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخه ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۸ـ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه بازار آمل پرداخت گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709341
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۲۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۴۶۱۷۸۵۸۹۴۵
پیرو آگهی شماره xxx/۹۱/۰۲ـ ۷/۱/۹۱

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال برابر گواهی شماره xxx/xxx۸ـ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه بازار آمل پرداخت گردید.

ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580916
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی‌خاص بشماره ثبت ۵۸۲۴شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۵۸۹۴۵ ـ ۴۶۱۷۸پیرو آگهی شماره ۲۳۰۱۶/۹۰/۰۲ ۱۴/۶/۱۳۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:.
۱ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش وآقای مهران سیدی راد بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۰به تصویب مجمع رسید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158910
آگهی تغییرات شرکت باشگاه ورزشی کاله مازندران سهامی‌خاص بشماره ثبت ۵۸۲۴شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۷۲۸۵ کدپستی ۵۸۹۴۵ ـ ۴۶۱۷۸
پیرو آگهی شماره xxx۱۶/۹۰/۰۲ ۱۴/۶/xxx۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی سالیانه مورخه ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:.

۱ ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش وآقای مهران سیدی راد بسمت بازرسان اصلی وعلی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۰به تصویب مجمع رسید

مسئول ثبت شرکتهای آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات