پرس سیلندر

شرکت پرس سیلندر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10980299529 (فعال)
12
افراد
24
آگهی‌ها
320
شماره ثبت
1355/4/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823715
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. با توجه به جایگزینی آقای حامد مهری پور دهکاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند حسین به نمایندگی ازطرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به جای آقای حسن گرویی سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقایان خسرو روزبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، محمد کرمی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره، حامد مهری پور دهکاه کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579637
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ وصورت حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۴ شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579647
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ معرفی شده طی حکم شماره xxx۱۵/۹۷ مورخ ۸/۱۲/xxx۷ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز تهران ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ معرفی شده طی حکم شماره xxx۱۶/xxx۷ مورخ ۸/۱۲/xxx۷ بعنوان عضوموظف ونائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن گروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ معرفی شده طی حکم شماره xxx۱۷/۹۷ مورخ ۸/۱۲/xxx۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده در سمت خود ابقاء گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14538966
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت در ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرارگرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366507
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۱/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره و آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران ( سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۷/۹۷ مورخ ۹/۸/xxx۷ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسن گرویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز ( سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۶/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵بعنوان عضو موظف هیات مدیره و آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14272658
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب ۳ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ۴ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۶ ـ تعین میزان استهلاک ها. ۷ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۸ ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۰ ـ پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۱ ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۲ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201136
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای خسرو روزبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ فرزند محمد حسین طی حکم شماره xxx۴۱/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره، آقای فرزاد جعفری کدملی xxxxxxxxx۴ فرزند عباس طی حکم شماره xxx۷/۹۷ مورخ ۱۵/۵/xxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو غیر موظف و نائب رئیس هیات مدیره، آقای حسن گروئی کدملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمود طی حکم شماره xxx۴۶/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو موظف هیات مدیره و آقای محمد کرمی کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج ازهیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134933
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به ماده ۶۵ اساسنامه اضافه و الحاق گردید: " شرکت مجاز می باشد با رعایت مواد قانونی بعنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. شرایط مذکور در خصوص پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می باشد. "
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134941
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای موضوع بند (الف) لغایت (و) ماده xxx قانون مالیات های مستقیم مصوب سال xxx۰ و آئین نامه اجرایی بند (ز) آن ، ضمن تصویب ادغام با انتقال کلیه تکالیف مالیاتی ، دیون و تعهدات ، دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول ، شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ در شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx موافقت گردید. در نتیجه شرکت ایران سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ در شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx ادغام گردید و در نتیجه ادغام و تجمیع سرمایه شرکت ادغام شونده در سرمایه شرکت پرس سیلندر ماده ۷ اساسنامه شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال منقسم به چهار میلیون سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988428
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817648
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از قزوین شهر صنعتی البرز (نشانی سابق) به آدرس جدید: قزوین شهرستان البرز شهر الوند خیابان ابن سینا خیابان حکمت پنجم شرکت پرس سیلندر کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613787
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد کرمی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۱ صادره از شاهرود به نشانی قزوین شهرصنعتی البرز خیابان ابن سینا خیابان حکمت ۵ شرکت پرس سیلندر و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء و سهامداران) منصوب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405733
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405734
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۱/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره آقای حسن گروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۶/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو موظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علیرضائی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ معرفی شده طی حکم شماره xxx۴۳/۹۵ مورخ ۲/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13381088
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986561
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره و حسن گروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنو ان نایب رئیس هیأت مدیره و محمد علیرضائی نجاربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و مسلم سماواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773547
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615923
آگهی تغییرات شرکت پرس سيلندر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۳ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول بهمن ماه هر سال آغاز و روز آخر دی ماه سال بعد به پایان می رسد، به استثنای اولین سال که در آخر دی ماه همان سال می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616087
آگهی تغییرات شرکت پرس سيلندر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166582
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند محمد حسین به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ معرفی شده طی حکم شماره ۹۳/xxx۶ مورخ xxx۳/۱۲/۴ بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای امیر رضا دزیانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ فرزند محمد حسن به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ معرفی شده طی حکم شماره ۹۳/xxx۱ مورخه xxx۳/۱۲/۴ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای احمد جلیل آرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند ابراهیم به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ معرفی شده طی حکم شماره ۹۳/xxx۴ مورخ xxx۳/۱۲/۴ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مسلم سماواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166586
آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572222
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۷/۴/xxx۳ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
آقای خسرو روزبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طی حکم شماره xxx۶۵ مورخه ۴/۴/xxx۳ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضا دزیانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ طی حکم شماره xxx۶۶ مورخه ۴/۴/xxx۳ بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جلیل آرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ طی حکم شماره xxx۶۴ مورخه ۴/۴/xxx۳ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) کماکان در سمت خود ابقاء گردید، کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۲۶/۴/xxx۳ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556665
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهید بیرجندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۳۱/۳/۹۳ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039831
آگهی تصمیمات شرکت پرس سیلندر (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۶/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب گردید: ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای مهدی بیرجندی کد ملی ۷ xxxxxx xxx بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۴ اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۱۲/۹۱ آقای رحمت اله ابوالفتحی بشماره ملی ۱ xxxxxx xxx فرزند سبزعلی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ معرفی شده طی حکم شماره xxxxxx مورخ ۶/۱۲/۹۱ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شکوری گرکانی بشماره ملی ۱ xxxxxx۱ xxx فرزند علی به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز تهران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳ معرفی شده طی حکم شماره xxxxxx مورخ ۶/۱۲/۹۱ بعنوان عضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم سماواتی بشماره ملی ۶ xxxxxx xxx فرزند حسن به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی و خدمات مهندسی پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ معرفی شده طی حکم شماره xxxxxx مورخ ۶/۱۲/۹۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمد حسین نادری بشماره ملی ۳ xxxxxx xxx بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) کماکان در سمت خود ابقاء گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات