نافع خوی

شرکت نافع خوی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10980241381 (فعال)
20
افراد
5
آگهی‌ها
985
شماره ثبت
1380/2/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14254450
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای بهروزاسدزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله امین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدباقراعرابی فیرورقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای خسروعاشرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای شاهپورمنظوری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ ۲ آقای سیدحیدرسیدحمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ ۳ کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ـ ۴ نشانی شرکت در خوی به بخش مرکزی بلوار مدرس کوچه چلنگرنوه سی خیابان خمینی پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر و انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254453
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای خسرو عاشرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای شاهپور منظوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد باقر اعرابی فیرورقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبداله امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی اصغرکبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و آقای خسرو مختارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ آقای رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محرم حسنعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای عمران مرادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ ترازمالی سال xxx۶ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632360
آگهی تغییرات شرکت نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب شد. ۲ آقای عباس رحیم زاده ربطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای سیدحیدر سیدحمزه بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرسان اصلی و آقای علی اکبرسیوانی نزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200876
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی عام نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای قدیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محرم حسنعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت منشی هیأت مدیره و آقای غلامرضا نظرعلیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ آقای وحدانی فتحی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی شرکت با امضاء مدی عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200930
آگهی تغییرات شرکت شرکت سهامی عام نافع فرهنگیان خوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۱۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محرم حسنعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهروز اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا نظرعلیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای قدیر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای عباس رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای میرکاظم سنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - ۲ آقای سید حیدر سید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی اکبر سیوانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان اصلی و آقای امیر صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات