تیتان مارین کیش

شرکت تیتان مارین کیش (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10980161496
14
افراد
19
آگهی‌ها
8547
شماره ثبت
1389/6/15
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر تیتان مارین کیش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تیتان مارین کیش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه تیتان مارین کیش

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که تیتان مارین کیش در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14809403
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ xxx۸.۰۳.۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱)آقای امیرحسن هاشمی فشارکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای مصطفی آل اسحق با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای علیرضا شیخ الاسلامی آل آقا با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای مصطفی کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. ۲)کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اسناد تعهدآور شرکت و هرآنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری میدارد با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۳)هیأت مدیره حدود اختیارات خود در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14219057
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۶.۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای امیر حسن هاشمی فشارکی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد ندری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی آل اسحق با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213501
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۷.۰۴.۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۶.۱۲.۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213504
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۴.۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد ندری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحسن شاه محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935439
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۱. ۱۰، اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به غیر از موارد ۲، ۳، ۵، ۹، ۱۲، ۱۷ را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934082
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۶. ۱۰. ۲۶ و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۰. ۲۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد ندری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحسن شاه محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۴. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13708737
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶. ۰۴. ۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۵. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553654
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۶. ۰۳. ۰۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای سعید ایزدیان با کدملی xxxxxxxxx۴ و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آقای سعید ایزدیان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا وهمراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سعید ایزدیان منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379327
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵. ۰۹. ۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت: «انجام امور کشتیرانی و فراساحل، مشارکت و تصدی امور و فعالیتهای مربوط به خطوط کشتیرانی، خرید و فروش شناور‌های دریایی، اجاره کشتیهای تجاری، انجام امور بازرگانی مجاز و کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، خرید و فروش کالاهای مجاز، بستن قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و اعتبار و توسعه شرکت در سایر بخشهای اقتصادی و تجاری مجاز، ارائه خدمات فنی و مهندسی و تامین لوازم و قطعات یدکی، تخلیه و بارگیری شناور‌های مشاوره در کلیه امور کشتیرانی، حمل و نقل بین المللی کالا، بازار یابی امور حمل و نقل، اخذ نمایندگی کشتیرانی، سوخت رسانی شناور‌ها، استفاده از ابزار‌های مالی جهت مدیریت ریسک، مدیریت و خدمات راهبری دریایی، مدیریت، پرسنلی، خدمات غذایی و راهبری اطفای حریق، اراده خدمات مسافری و گردشگری (پس از اخذ مجوز‌های لازم)» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش نوار توسعه، روبروی هتل ارم قطعه ۴۵ TS طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۹ یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379326
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۵. ۰۹. ۱۷ و هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۹. ۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد فروغی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13039860
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۵. ۰۳. ۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467570
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
شمارهxxxxxx/۴۱ ۶/۸/xxx۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
۲ـ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101334
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیر عامل
آقای سعید ایزدیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای حسن مهابادی پور با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
آقای علی ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نور الرضا اصفهان
آقای داود عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خط صبا بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073479
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/xxx۳، آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل، آقای سعید ایزدیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مهابادی پور با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان و آقای علی ملک با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان و آقای داود عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خط صبا بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707773
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628911
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ بموضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:
مدیریت و خدمات راهبری دریایی، مدیریت پرسنلی، خدمات غذایی و راهبری اطفای حریق، ارایه خدمات مسافری و گردشگری (پس از اخذ مجوزهای لازم) و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
۲ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی:
جزیره کیش، میدان ساحل، هتل شایان کیش، واحد اداری xxxB انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500359
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای رضا شفیع خانی به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1447065
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۱/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای امیر نریمان نژاد به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید ایزدیان به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مهابادی پور به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان، آقای علی ملک به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان و آقای داود عزیزی به نمایندگی از شرکت خط صبا به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرسی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به غیر از موارد ۱۷،۱۲،۹،۵،۳،۲ با حق توکیل مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237318
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش ثبت شده بشماره ۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سعید ایزدیان به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر نریمان نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مهابادی پور به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان، آقای علی ملک به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هتل های پارس و آقای داود عزیزی به نمایندگی از شرکت هلیکوپتری ایران بسمت اعضای هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات