کارخانه های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین

شرکت کارخانه های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862129020
12
افراد
3
آگهی‌ها
12772
شماره ثبت
1347/9/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12456391
آگهی تغییرات شرکت كارخانه هاي بهداشتي پنبه و كاغذ نم چين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عبدالمحمدی بنچناری ش ملی xxxxxxxxx۹بسمت ناب رییس هیئت مدیره آقای محمد علی فاطمی ش ملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اقای امید شاهپوری مقدم ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت رییس هیئت مدیره آقای محمدرضا فاطمی ش ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره اقای غلامحسین عبدالمحمدی بنچناری ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک.صفته.بروات وعقود اسلامی با امضا رییس هیئت مدیره بتنهایی همرا با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبرمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12456392
آگهی تغییرات شرکت كارخانه هاي بهداشتي پنبه و كاغذ نم چين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عبدالمحمدی بنچناری ش ملی xxxxxxxxx۹ و محمد علی فاطمی ش ملیxxxxxxxxx۹ و امیدشاهپوری مقدم ش ملیxxxxxxxxx۷ و محمدرضا فاطمی ش ملیxxxxxxxxx۷وغلامحسین عبدالمحمدی بنچناری ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدندنادر همایون فر به کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای پرویز قدیری کیوی به کدملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10295420
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه‌های بهداشتی پنبه و کاغذ نم چین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۹۰۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و مهران فرجی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امید شاهپوری مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۷ و صفورا حدادی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و هادی شیخ الاسلامی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و وحید هاشمی صحنه به ش ملی xxxxxxxxx۵ و پروین خوش نژادالماسی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۰ امید شاهپوری مقدم به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید هاشمی صحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی شیخ الاسلامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات