پوشینه بافت ایران

شرکت پوشینه بافت ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10862120663
8
افراد
3
آگهی‌ها
16471
شماره ثبت
1351/11/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1593925
آگهی رسمی شرکت پوشینه بافت ایران(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۰۶۶۳
بموجب نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ۱۴/۵/۹۳ ودادنامه بدوی شماره xxxxxxxxxxxxxxx۸مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ اصداری از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ونیز دادنامه تجدید نظر شماره xxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مورخ ۱۷/۴/۹۳ اصداری ازشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران آگهی شماره xxx۷۶/ ۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ ونیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۶/۱۲/۸۹ شرکت ابطال می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597903
آگهی تغییرات شرکت پوشینه بافت ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۲۱۲۰۶۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۸۹ تعداد اعضاء هیئت‌مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. محل شرکت به تهران خ ولیعصر چهارراه جمهوری ساختمان کشمیر ط۵ واحد۷ کدپستی xxxxxxxxx۷۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۸ سهم xxx/۱ ریالی با نام می‌باشد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین دهقان خلجی به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهدی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا دهقان خلجی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حامد تاجیک به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مصطفی میرفروشی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281862
آگهی تصمیمات شرکت پوشینه بافت ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۰۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام صالحی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مهرداد بصیرالعلومی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و مهران بصیرالعلومی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی صالحی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۳ و رسول صالحی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۸/۸۹ مهرداد بصیرالعلومی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی صالحی‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام صالحی‌زاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات