شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد

شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10862079541 (فعال)
13
افراد
13
آگهی‌ها
417
شماره ثبت
1389/6/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13348732
آگهی تغییرات شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۹ , xxx , xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد آگاه xxxxxxxxx۶ آقای علی اکبر حاجی پور xxxxxxxxx۷ آقای امیر حسین آگاه xxxxxxxxx۲ آقای سید حسن علوی نژاد xxxxxxxxx۲ آقای مرتضی حاجی پور xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ومرتضی بزرگواری xxxxxxxxx۱ و حشمت اله فرخنده عقیده xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان به شماره ثبت xxx۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی باغبانی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه‌های حمایت و رسالت به عنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348815
آگهی تغییرات شرکت شرکت توسعه وخدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۱۹ , xxx , xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت‌های اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید محمد آگاه xxxxxxxxx۶ به سمت ریس هیئت مدیره آقای سید حسن علوی نژاد xxxxxxxxx۲ به سمت نایب ریس هیت مدیره اقای امیر حسین آگاه xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی اکبر حاجی پور xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی حاجی پور xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مرتضی بزگواری xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حشمت اله فرخنده عقیده xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو علی البدل هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اوار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و ریس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579068
آگهی تغییرات شرکت شركت توسعه وخدمات گردشگري آبشارهاي بهشت خراسان اخلمد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ نامه شماره xxx۳/xxx۶۰,xxx مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه سال مالیxxx۳ به تصویب رسید ـ ۲ آقای قنبر امامی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی باغبانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت ورسالت جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720712
آگهی تغییرات شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۴/۹۳ که در محل شرکت به کدپستی xxxxxxxxx تشکیل شده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ضمن تصویب ترازنامه سال مالی xxx۲ و تعیین روزنامه رسالت به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه حمایت به عنوان روزنامه علی البدل برای درج آگهی های شرکت آقایان قنبر امامی به شماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxx۶۱ ـ xxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۳۱ ـ xxx۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت و اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720714
آگهی تغییرات شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخه ۲۳/۰۶/xxx۳ و صورت جلسه هیئت مدیره ۲۴/۰۶/xxx۳ که در محل شرکت به کدپستی xxxxxxxxx۹ تشکیل شده است و طی نامه شماره xxx۷/xxx۶۰/xxx ـ ۰۹/۰۷/۹۳ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان محمد آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و امیرحسین آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی اکبر حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی حاجی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید حسن علوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حشمت اله فرخنده عقیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و در نتیجه آقای محمد آگاه به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن علوی نژاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت اله فرخنده عقیده به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190028
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ که در محل شرکت به نشانی روستای اخلمد، حسینیه فاراب به کدپستی xxxxxxxxx۹ تشکیل شده است واصله به تاریخ ۱۹/۶/۹۲ ضمن تصویب ترازنامه سال مالی xxx۱ و تعیین روزنامه حمایت بعنوان روزنامه اصلی شرکت و روزنامه رسالت بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال، آقایان قنبر امامی بشماره ملی xxxxxxxxx و کدپستی xxx۶۱ ـ xxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا ایل بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxx۶۶ ـ xxx۱۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال تعیین شده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927520
آگهی اصلاحی در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
پیرو آگهی تغییرات شرکت فوق منتشره در روزنامه رسمی بشماره xxx۹۸ مورخه ۲۶/۷/۹۱ در نوع شرکت اعلام می دارد که نوع شرکت سهامی عام صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144842
آگهی اصلاحی در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
پیرو آگهی تغییرات شرکت فوق منتشره در روزنامه رسمی بشماره xxx۹۸ مورخه ۲۶/۷/۹۱ در نوع شرکت اعلام می‌دارد که نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745928
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی خاصشماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۱ که در محل شرکت کدپستی xxxxxxxxx۹ تشکیل شده است و طی نامه شماره xxx۷/xxx۴۰/xxx مورخ ۲/۶/xxx۱ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خراسان رضوی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان علی اکبر حاجی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ حشمت اله فرخنده عقیده کد ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی حاجی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید حسن علوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای محمد آگاه کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی آگاه کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و درنتیجه آقای محمد آگاه بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسن علوی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت الله فرخنده عقیده بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296321
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/xxx۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۱ که در محل شرکت کدپستی xxxxxxxxx۹ تشکیل شده_است و طی نامه شماره xxx۷/xxx۴۰/xxx مورخ ۲/۶/xxx۱ به تایید اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری خراسان رضوی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان علی اکبر حاجی پور کد ملی xxxxxxxxx۷ حشمت اله فرخنده عقیده کد ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی حاجی پور کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید حسن علوی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای محمد آگاه کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی بزرگواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی آگاه کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و درنتیجه آقای محمد آگاه بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسن علوی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حشمت الله فرخنده عقیده بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686756
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۶/۴/۹۱ در محل شرکت به کدپستی xxxxxxxxx۹ واصله به تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تشکیل گردید که ضمن تصویب ترازنامه سال ۹۰ و تعیین روزنامه حمایت و رسالت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت آقای قنبر امامی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر آشوب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11965566
آگهی تغییرات در شرکت توسعه و خدمات گردشگری آبشارهای بهشت خراسان اخلمد سهامی عام شماره ثبت ۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۹۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۶/۴/۹۱ در محل شرکت به کدپستی xxxxxxxxx۹ واصله به تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تشکیل گردید که ضمن تصویب ترازنامه سال ۹۰ و تعیین روزنامه حمایت و رسالت بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت‌ آقای قنبر امامی (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و علی‌اکبر آشوب بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11589261
آگهی تأسیس شرکت توسعه و خدمات گردشگریآبشارهای بهشت خراسان اخلمد (سهامی عام)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۴/۶/xxx۹ تحت شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱در این اداره به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی می‌شود:

۱ـ موضوع شرکت: توسعه و گسترش معابر وصولی و راه‌های دسترسی به مجتمع‌ها و دهکده‌ها و اردوگاه‌های توریستی، اقامتی پذیرایی و تفریحی پس از اخذ مجوزهای مربوطه از ادارات کل راه و ترابری و میراث فرهنگی و سایر ادارات ذیربط.

اجرا و بهره‌برداری از طرح پارکینگ‌هایی با ظرفیت متناسب پس از کسب مجوزهای مربوطه. اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه و گردشگری و صنایع دستی و ساخت و احداث فضاهای آموزشی و کارگاه‌های تولیدی مربوط به صنایع دستی و صنایع وابسته مرتبط و فروشگاه‌ها پس از اخذ مجوزهای مربوطه.

پذیرش و ایجاد نمایندگی، ایجاد و بهره‌برداری از مجتمع‌های گردشگری، تله کابین، کمپ‌های توریستی ـ اقامتی و پذیرایی در مناطق مستعد گردشگری.

اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی در منطقه‌های توریستی جهت ایاب و ذهاب روان گردشگری با هماهنگی ناظرین ذیربط پس از کسب مجوزهای لازم.

ایجاد موزه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری توریستی از سد باستانی اخلمد با مجوز دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود.

اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و افتتاح شعبه.

اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری در دل شرکت یا خارج از شرکت در جهت نیل به اهداف و واگذاری پروژه‌های شرکت، به شرکت‌های اقماری ثبت شده.

اخذ وام تسهیلات ریالی و ارزی از مراجع بانکی و غیربانکی جهت شرکت.

اخذ مشارکت‌های معنوی و مادی مردم منطقه از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت و ایجاد بستر رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه.

شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی بر اساس تاییدیه شماره xxx/xxx۴۰/xxx مورخ ۱۹/۲/xxx۹ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۶/۵/۸۹ و xxx۴/۱۰ص/xxx/xxx مورخ ۱۶/۱/۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲ـ موسسین شرکت:

آقای مهدی آگاه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱

آقای علی‌اصغر ایل بگی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷

آقای علی‌اکبر بزرگواری به شماره ملی: xxxxxxxxx۲

آقای علی‌اکبر حاجی‌پور به شماره ملی: xxxxxxxxx۷

آقای حشمت‌الله فرخنده عقیده به شماره ملی: xxxxxxxxx۴

۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۴ـ مرکز اصلی شرکت:

استان خراسان رضوی ـ شهرستان چناران ـ روستای اخلمد علیا ـ کوچه شهید فرخنده پلاک ۵

۵ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx سهم ۳.xxx ریالی با نام که xxx.xxx سهم آن ممتاز می‌باشد . مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی xxx/xxx۰۰ـ۳/۱۲/xxx۹ بانک ملت چناران و مبلغ xxx.xxx.xxx ریال بموجب پذیره‌نویسی گواهی بانک xxx۵/xxx۰۰ـ ۱۵/۶/xxx۹ نزد بانک ملت چناران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد یک ساله صاحبان سهام می‌باشد.

۶ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۶ ـ آقای محمدآگاه با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۶ ـ آقای سیدحسن علوی‌نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۶ ـ آقای حشمت‌اله فرخنده عقیده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ۶ ـ آقای علی‌اکبر حاجی‌پور با شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ ـ۶ ـ آقای مرتضی حاجی‌پور با شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ ـ۶ ـ آقای علی‌اکبر بزرگواری با شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی‌البدل.

۷ـ۶ ـ آقای علی آگاه با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی‌البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۷ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اعضای مشترک آقایان حشمت‌اله فرخنده عقیده و محمد آگاه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۸ ـ اساسنامه شرکت در ۸۴ ماده و ۲۷ تبصره به تصویب رسیده است.

۹ـ روزنامه‌های قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۱۰ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد.

۱۱ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

آقای قنبر امامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی.

آقای رضا ایل بیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک چناران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات