توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن

شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10862070090 (فعال)
0
افراد
7
آگهی‌ها
2351
شماره ثبت
1389/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 934673
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۱ که در تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۱واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ ـ آدرس مرکز اصلی شرکت از تنکابن، خیابان فرهنگ، ساختمان فریمان به آدرس جدید واقع در تنکابن، خیابان جمهوری اسلامی، روبه روی اداره مخابرات، ساختمان شهرداری طبقه ۳ واحد ۳، کدپستی xxx۱۴ ـ xxx۱۶ انتقال یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952706
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۱ که در تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۱واصل گردید بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱‌ـ آدرس مرکز اصلی شرکت از تنکابن، خیابان فرهنگ، ساختمان فریمان به آدرس جدید واقع در تنکابن، خیابان جمهوری اسلامی، روبه روی اداره مخابرات، ساختمان شهرداری طبقه ۳ واحد ۳، کدپستی xxx۱۴‌ـ xxx۱۶ انتقال یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924325
آگهی تغییرات توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۹ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
۱ ـ مقرر گردید چون سرمایه شرکت در هنگام تاسیس xxx/xxx/xxx ریال می باشد و ۲۰% آن معادل xxx/xxx/۲۱ ریال از سوی موسسین پرداخت گردیده بود و مابقی مبلغ xxx/xxx/۸۴ ریال در تعهد صاحبان سهام قرارداشته است، بنابراین پس از ثبت و تاسیس شرکت کلیه تعداد xxx۰۰ سهم از سهام شرکت توسط سهامداران شرکت خریداری شده است و دیگر هیچ یک از سهامداران تعهد پرداخت ارزش اسمی سهام مورد خریداری را ندارند و صددرصد ارزش اسمی سهام مورد تعهد توسط سهامداران خریداری و نقداً پرداخت شده است و تعداد ۲۱ نفر موسسین هرکدام به تعداد xxx سهم و تعداد xxx نفر هرکدام به تعداد ۲۰ سهم و تعداد xxx نفر هرکدام به تعداد ۱۰ سهم از کل xxx۰۰ سهم شرکت را خریداری نموده اند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211438
آگهی تغییرات توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۹ بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد: ۱ مقرر گردید چون سرمایه شرکت در هنگام تاسیس xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد و ۲۰ ٪ آن معادل xxx/xxx/۲۱ ریال از سوی موسسین پرداخت گردیده بود و مابقی مبلغ xxx/xxx/۸۴ ریال در تعهد صاحبان سهام قرارداشته است، بنابراین پس از ثبت و تاسیس شرکت کلیه تعداد xxx۰۰ سهم از سهام شرکت توسط سهامداران شرکت خریداری شده_است و دیگر هیچ یک از سهامداران تعهد پرداخت ارزش اسمی سهام مورد خریداری را ندارند و صددرصد ارزش اسمی سهام مورد تعهد توسط سهامداران خریداری و نقدا پرداخت شده_است و تعداد ۲۱ نفر موسسین هرکدام به تعداد xxx سهم و تعداد xxx نفر هرکدام به تعداد ۲۰ سهم و تعداد xxx نفر هرکدام به تعداد ۱۰ سهم از کل xxx۰۰ سهم شرکت را خریداری نموده‌اند. سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134107
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۰ که در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ واصل گردید به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد: ۱ مجمع با اکثریت آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۹ و صورتحساب سود و زیان دوره مالی مذکور را تصویب نمود. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس اصلی و آقای خاریابند به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد واملاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143093
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۰۰۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۹ که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید و بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ سازمان بررسی و اوراق بهادار بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سعید خاریابند بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب و برای تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.

معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10846430
آگهی تاسیس شرکت توسعه و عمران چشمه کیله تنکابن (سهامی عام)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت توسعه و عمران چشمه کلیه تنکابن (سهامی عام) که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ تحت شماره xxx۱ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ لحاظ امضاء‌ ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی استان مازندران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت به شرح زیر بوده و به منظور نیل به اهداف, شرکت عملیات و خدمات زیر را ارائه می‌نماید: الف‌ـ معماری و شهرسازی و خدمات شهری: سرمایه‌گذاری در اجرایی نمودن طرح‌های مصوب شهری و طرح جامع حریم, سرمایه‌گذاری در امر ساخت و ساز,‌ انبوه‌سازی مسکن, مسکن صنعتی و امور عمرانی مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و راه‌سازی, ساخت پل و سد و فرودگاه, سرمایه‌گذاری در راستای شهرسازی نوین طبق نقشه جامع شهرستان, مشاوره و مطالعات مربوط در امر ساخت و ساز و مسکن و کارهای عمرانی شهر و راه سازی ساخت پل و سد و فرودگاه و اسکله ساحلی، سرمایه گذاری در امر انبوه سازی مسکن و واحدهای تجاری, مسکونی. شرکت در مناقصه‌های عمرانی و شهرسازی و راه‌سازی و دریافت رتبه از سازمان‌های ذیصلاح, پیمانکاری اجرای پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان, راه,‌ پل, سد, فرودگاه و اسکله بندرگاه, سرمایه‌گذاری و مطالعه در بخش هوا و فضا و شرکت در پروژه‌های مطالعاتی واگذاری به بخش خصوصی, ایجاد شهرک‌های توریستی. ب‌ـ گردشگری: سرمایه‌گذاری برای ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی از قبیل احداث پارک, اسکله تفریحی, تله کابین,‌ متل, بازارچه ساحلی و سایر صنایع مرتبط با گردشگری, سرمایه‌گذاری در تاسیس مراکز خدمات توریستی, برگزاری تورهای تخصصی و علمی داخلی و خارجی و نمایشگاهی. پ‌ـ کشاورزی: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بسته بندی و صنایع تبدیلی و محصولات کشاورزی, سرمایه‌گذاری در پایانه‌ محصولات کشاورزی و گل و گیاه و بانک اطلاعات آنها, سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و خاک, سرمایه‌گذاری در بخش شیلات, سرمایه‌گذاری در پرورش ماهی قزل‌آلا, سرمایه‌گذاری در امور دامداری صنعتی و پرورش دام و طیور,‌ سرمایه‌گذاری در احداث باغات مرکبات و کیوی و سایر محصولات کشاورزی, سرمایه‌گذاری در صنعت گل و گیاه, سرمایه‌گذاری در تامین آب زراعی و سیستم آبیاری تحت فشار, سرمایه‌گذاری در راستای احداث فضای سبز جنگل, پیمانکاری و امور مربوط به جنگل‌ (ایجاد پارک‌های جنگلی, پروژه‌های آبخیزداری, جنگل کاری و احداث جاده‌های جنگلی) سرمایه‌گذاری در صنعت گیاهان داروئی, اعطای نمایندگی شرکت جهت فروش و تولیدات و محصولات به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و خارج از کشور. ت‌ـ بهداشت و درمان: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب, سرمایه‌گذاری در تامین و توزیع مواد غذایی بهداشتی و سالم, سرمایه‌گذاری در امر دارو و درمان, سرمایه‌گذاری در صنعت زباله و سایر موارد زیست محیطی. ث‌ـ صنعت و معدن: سرمایه‌گذاری در صنایع پاک و بدون آلایندگی و ایجاد کارخانه بازیافت زباله, مشارکت در ایجاد شهرک صنعتی و احداث کارخانجات جهت تهیه مواد اولیه کالاها و وسایل و ابزار و تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی, سرمایه‌گذاری در صنعت چوب, سرمایه‌گذاری در ایجاد سردخانه‌ها, سرمایه‌گذاری در صنعت معادن کانی و غیرکانی, سرمایه‌‌‌گذاری در احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور, احداث کارخانه دفترسازی و چاپ و نشریات و کتب. ‌ج‌ـ بازرگانی: سازماندهی بازار محصولات کشاورزی با تکنولوژی روز, صادرات محصولات کشاورزی و شیلات صادرات صنایع تبدیلی چوبی و واردات چوب, صادرات صنایع دستی, صادرات و واردات محصولات صنعتی, صادرات گل و گیاه, تاسیس و توسعه موسسه مالی و اعتباری و بانک خصوصی, تاسیس و راه اندازی هرگونه تعاونی ایجاد بازارچه برون مرزی و درون مرزی, سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانه میوه خشک کنی, صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز, اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی. چ‌ـ ورزشی: سرمایه‌گذاری در تاسیس باشگاه‌های ورزشی در رشته‌های مختلف, سرمایه‌گذاری برای احداث اردوگاه‌های ورزشی در سطح ملی و جهانی, راه‌اندازی رشته‌های ورزشی مرتبط با گردشگری. ح‌ـ آموزشی: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آموزش عالی, سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آموزشی مورد نیاز در سطوح مختلف تحصیلی, تاسیس و راه اندازی آموزشگاه‌های آزاد علمی و مدارس غیرانتفاعی و مجازی در سطوح مختلف تحصیلی آموزش و پرورش و قبل از دبستان, تاسیس و راه اندازی دانشگاه‌های مجازی غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی. خ‌ـ فرهنگی: سرمایه‌گذاری در صنعت موزه متناسب با اقلیم منطقه, مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش موسیقی, تئاتر,‌ سینما و سایر حوزه‌های هنری و نوشتاری و رسانه‌ای و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و عضویت در مجامع و بنیادهای علمی و خارجی. د‌ـ برق و مخابرات: احداث خطوط فشار قوی و ضعیف, نصب تابلوهای شبکه, سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های مدار بسته و نصب و پشتیبانی آن و کامپیوتر اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری, سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌های زیرساخت شامل شبکه کابل الکترونیک و مراکز مخابراتی, نگهداری و تجهیزات مراکز مخابراتی, سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود, اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می‌باشد.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: تنکابن, ساختمان شهرداری

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی منقسم به xxx۵ سهم عادی با نام xxx/۱۰ ریالی و xxx۵ سهم عادی بی‌نامxxx/۱۰ ریالی می‌باشد و سهام ممتاز ندارد که مبلغ xxx/xxx/۲۱ ریال آن طی گواهی شماره xxx مورخه ۳۰/۱/۸۹ بانک ملی ایران شعبه تنکابن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت: به استناد اولین صورت جلسه مجمع مورخ ۳۰/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ آقای محمد هادی عسگری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی نیک فرجام بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیجان محمد علیان بسمت منشی هیئت مدیره و آقایان اسحق شریعتی و اردشیر باقری زاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و آقای عبداله محسن سلطانی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتما همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل: آقای هبت اله ویسی بسمت بازرس اصلی و آقای سید ذبیح اله حسینی بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و املاک تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات