درین کاشان

شرکت درین کاشان (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10862015633 (فعال)
7
افراد
16
آگهی‌ها
564
شماره ثبت
1353/12/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14587520
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شخصیت حقوقی شرکت از « سهامی عام » به « سهامی خاص » تبدیل گردید . اساسنامه جدید شرکت سهامی خاص مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14340538
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسابرسی و خدمات مدیریت آوند حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم میترا لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927982
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای ناصر بکتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۷، خانم لیلا احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت پچ بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت تعاونی معدنی کائولن باریت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت ماد آسفالت سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم میترا لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928008
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر بکتاش به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم لیلا احسانی مجد به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای واگریک آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت معدنی کائولن و باریت ایران شماره هفتصد و پنج سهامی خاص، آقای علیرضا افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت ماد آسفالت سهامی خاص و خانم پروین غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سوی شرکت پج با مسولیت محدود بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای ناصر بکتاش) و با مهر شرکت نافذ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439492
آگهی تغییرات شرکت درین كاشان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای ناصر بکتاش به کدملی xxxxxxxxx۷، خانم لیلا احسانی مجد به کدملی xxxxxxxxx۸، شرکت پج با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت کائولن و باریت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت ماد آسفالت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم میترا لطفی به کد‍ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458375
آگهی تغییرات شرکت درین كاشان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر بکتاش به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم لیلا احسانی مجد به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای واگریک آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کائولن و باریتxxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علیرضا افشار به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ماد اسفالتxxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضوهیات مدیره انتخاب شده و خانم پروین غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پج xxxxxxxxx۴۰بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض میگردد و صاحبان امضای مجاز طبق مفاد ماده ۵۴ اساسنامه شرکت، شامل کلیه اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای ناصر بکتاش) و مهر شرکت نافذ میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600566
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان (سهامی‌‌‌عام) ثبت شده به شماره ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهیهای شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بشماره ثبتی xxx۶۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی نظاری فرزند احمد ش ش xxx۰ متولد xxx۰ با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ برابر صورتجلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ هیات مدیره شرکت
خانم لیلا احسانی مجد فرزند قاسم با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف و آقای واگریک آقاجانی فرزند اسرائیل با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت کالولن و باریت ایران بسمت عضو غیر موظف هیات مدیره برای مدت لغایت ۱۱/۵/xxx۴ انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت (آقای ناصر بکتاش) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136751
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۲/۵/۹۲ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) بشماره ثبتی xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای علی نظاری فرزند احمد ش ش xxx۰ متولد xxx۰ با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای ناصر بکتاش فرزند مهدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، آقای آرش بکتاش فرزند ناصر با کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا افشار فرزند مهدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ماد اسفالت، خانم پروین غفاری فرزند رحیم با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پچ، خانم لیلا احسانی مجد فرزند فاسم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت کائولن و باریت ایران بسمت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705686
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عامشماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000988
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961435
آگهی تاسیس شرکت درین سیالات حفاری سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت درین سیالات حفاری(سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ تحت شمارهxxx۰و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود:

۱ ـ موضوع شرکت: تولید و تامین مواد حفاری چاه‌های نفت و امور بازرگانی و خرید و فروش، صادرات و واردات و ترانزیت کلیه محصولات و کالاهای مجاز و احداث کارخانجات تولیدی صادرات گرا وصنایع تبدیلی وفرآوری و بسته‌بندی کلیه محصولات مجاز داخلی و خارجی وخدمات فنی مهندسی حفاری داخلی و خارجی چاه‌های نفت با اخذ مجوز و غیره و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات ارزی وریالی از بانک وصندوق‌های داخلی و خارجی اعتبار دهنده ومطابق با قوانین رایج کشوری.۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: گرمسار ـ شهرک صنعتی فجر ـ میدان شقایق ـ به سمت راست ـ قطعه دوم جنوبی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵‌ـ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام که مبلغ xxxxxx۰ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx۸۰/۷۶ مورخ ۱۴/۶/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی گرمسار پرداخت گردید. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای ناصر بکتاش به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای آرش بکتاش و آقای مرتضی کفائی جو به عنوان اعضاء هیئت مدیره و به نمایندگی از طرف شرکت درین کاشان سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳، آقای مسعود زردشتی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسین زردشتی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره اقای آرش بکتاش عضو هیئت مدیره و با مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مسعود صفری و مهدی زردشتی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

رئیس ثبت گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105725
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴ شماره شناسه‌ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مورخ ۴/۵/xxx۰ مجمع‌عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند

۴ـ آقای ناصر بکتاش عضو و رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی کفائی جو به نمایندگی از طرف شرکت دپو ماسه عضو و نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای آرش بکتاش به نمایندگی از طرف شرکت ماد آسفالت و خانم پروین غفاری به نمایندگی از طرف شرکت پج و خانم لیلا احسانی مجد به نمایندگی از طرف شرکت کائولن و باریت ایران به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای رضا اسدی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767226
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۶۴ شماره شناسه‌ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مورخ ۴/۵/xxx۰ مجمع‌عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی نظاری به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند

۴ـ آقای ناصر بکتاش عضو و رئیس هیئت‌مدیره و آقای مرتضی کفائی جو به نمایندگی از طرف شرکت دپو ماسه عضو و نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای آرش بکتاش به نمایندگی از طرف شرکت ماد آسفالت و خانم پروین غفاری به نمایندگی از طرف شرکت پج و خانم لیلا احسانی مجد به نمایندگی از طرف شرکت کائولن و باریت ایران به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای رضا اسدی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب شد.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886470
آگهی افزایش سرمایه شرکت درین کاشان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۸/۸۹ مجمع عمومی فوق‌العاده و اختیارات تفویضی به هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ شرکت

با انتشار xxx/xxx/۶ سهم بانام xxx۰ ریالی سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش یافت که افزوده مذکور طی گواهی شماره xxx۱‌ـ ۱۲/۹/۸۹ بانک ملی ایران شعبه مرکزی کاشان بشماره حساب xxxxxxxxxxxx۷ جاری شرکت واریز گردیده است که به تبع آن ماده ۶ اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۶: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم بانام xxx۰ ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. مراتب در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۹ ذیل ثبت اولیه تکمیل و امضاء گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908248
آگهی افزایش سرمایه شرکت درین کاشان (سهامی عام) ثبت شده بشماره: ۵۶۴ شماره شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۶/۸/xxx۹ مجمع عمومی فوق العاده و نامه شماره xxxxxx/xxx‌ـ ۲۲/۶/xxx۹ سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال افزایش یابد مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود که هیئت مدیره در مرحله اول با انتشار xxx/xxx/۶ سهم با نام xxx/۱ ریالی و در مراحل دیگر تا سقف مبلغ تعیین شده از طریق آورده نقدی و از مطالبات حال شده صاحبان سهام حداکثر تا ۵ سال عملی گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695845
آگهی تغییرات شرکت درین کاشان سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۴ شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۱۵/۴/۸۹ مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند بعنوان حسابرس و آقای علی نظاری بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات