تولید نیروی برق خلیج فارس

شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861984786 (فعال)
9
افراد
17
آگهی‌ها
9932
شماره ثبت
1387/4/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14430178
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیاز هیأت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود ، تجاوز کند . اعضای هیأت مدیره می‌توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت مدیره حق الزحمه دریافت کنند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400901
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمدسایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین غنچه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، بروات، سفته ها، و سایر اوراق تجاری) با امضاء ثابت آقایان مرادبخش بامری(مدیرعامل) ویا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) وبه اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی،احمدسایانی، بهروز مددی ماهانی و حسین غنچه پور) و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه چکها و برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء ثابت آقایان مرادبخش بامری(مدیرعامل) ویا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) وبه اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی،احمدسایانی، بهروز مددی ماهانی و حسین غنچه پور) و یا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) وبا مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400906
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ بتصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400909
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمدسایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای کرامت کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400910
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمدسایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کرامت کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اورق و اسناد تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها،بروات،سفته ها، وسایر اوراق تجاری وتعهدآور) با امضاء ثابت آقایان کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و یا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاءهیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی،احمدسایانی و بهروزمددی ماهانی) و با مهرشرکت معتبرمیباشد. ـ کلیه چکها وبرداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء ثابت آقایان کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و یا آقای عظیم اعتمادی (رئیس هیئت مدیره) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاءهیئت مدیره (آقایان سید جواد ساداتی،احمدسایانی و بهروزمددی ماهانی) ویا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای کرامت کمالی (مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400912
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ بتصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عظیم اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سید جواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمدسایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین غنچه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320929
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) (احدی از سهامداران) در تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تغییریافت: (مادام که شرکت دولتی ودرعداد شرکت های تابعه مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره،می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظردرتخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252949
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855569
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدجواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید تیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داوود محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت (ازقبیل قراردادها، بروات، سفته‌ها وسایر اوراق تجاری) با امضاء مشترک آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) باتفاق امضاء یکی دیگرازاعضاءهیئت مدیره (آقایان داوودمحمودی، مجید تیرافکن، سیدجوادساداتی و بهروز مددی ماهانی) وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه چکها وبرداشت ازحسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک آقای مرادبخش بامری (مدیرعامل) و باتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره (آقایان داوودمحمودی، مجید تیرافکن، سیدجوادساداتی و بهروز مددی ماهانی) و یا باتفاق امضاء آقای سعید اسماعیلی (معاونت مالی وپشتیبانی) و با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی وجاری شرکت توسط آقای مراد بخش بامری (مدیرعامل) انجام گیرد. مدیرعامل، مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855567
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرادبخش بامری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای بهروز مددی ماهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدجواد ساداتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مجیدتیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای داوود محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610556
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي برق خليج فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422560
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۹۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422530
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۹۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552535
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه قراردادها، بروات، سفته ها و چک ها و سایر اوراق تجاری و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مشترک آقای مراد بخش بامری و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره آقای قیصر عامری سیاهویی، یا آقای هاشم امیری مزرایی، یا آقای مجید تیرافکن، یا آقای محمدرضا حیدری، یا آقای سید مرتضی حیدری یزدی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907981
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۰/۵/xxx۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده.
۱ـ صورت های مالی سال ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11917798
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۰/۵/xxx۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده.

۱ـ صورت‌های مالی سال ۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت انتخاب گردید.

۳ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات