تولید نیرو برق دماوند

شرکت تولید نیرو برق دماوند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861977157
10
افراد
16
آگهی‌ها
518578
شماره ثبت
1387/4/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14799765
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ - شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان اعضاء اصلی و شرکت آتیه سازان دی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت تجارت الکترونیک دی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727668
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192235
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720202
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۸۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به موجب نامه‌ی شماره xxxxxx/۹۶/xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پاکدشت و با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸ / ۰۶ / xxx۶ مرکز شرکت تولید نیرو برق دماوند به شهر تهران ونک خیابان عطار کوچه بوستان پلاک ۶ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تحت شماره‌ی xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677954
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: تهران شهر تهران ونک خیابان عطار کوچه بوستان پلاک ۶ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586208
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سهم دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین قنبری ممان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جمال الدین عزیزی بندرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد رضا وزوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و میر فتاح فتاح قره باغ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل توسط رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511060
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982748
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982743
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942256
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر فتاح فتاح قره باغ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بجای آقای حمید رضا مقدم به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسنا تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942255
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914379
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - صورت‌های مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490999
آگهی تغییرات شرکت توليد نيرو برق دماوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسین رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم خوش گفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و جمال الدین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱بجای فرید بشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر صورت عدم حضور مدیرعامل توسط دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304303
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۰/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ـ صورت های مالی سال ۹۲ به تصویب رسید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336546
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۹/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت عمران و مسکن آباد دی ( عماد ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336637
آگهی تغییرات شرکت تولید نیرو برق دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۰/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم خوش گفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن آباد دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید رضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و فرید بشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات