پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار

شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861965944 (فعال)
12
افراد
12
آگهی‌ها
2668
شماره ثبت
1389/3/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545341
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محل شرکت در واحد ثبتی سبزوار به آدرس سبزوار ، بخش مرکزی ، شهر سبزوار ، فلکه شیرها ، میدان رسالت ، خیابان عطاملک جنوبی ، پلاک xxx ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972840
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب مجمع رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه محلی جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973347
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۴/xxx مورخ ۲۵/۵/۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن حسین زاده نودهی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای قاسم مخبری xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای جمشید فلاحی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل جمشید فلاحی به صورت ثابت و امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای قاسم مخبری و در غیاب ایشان آقای علی قاسمی عضواصلی هیئت مدیره بعنوان امضای متغیرهمراه با مهر شرکت معتبراست و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972819
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن حسین زاده نودهی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای جمشد فلاحی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای قاسم مخبری کدملی xxxxxxxxx وآقای محمد تقی رنجبر کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسن میر چولی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدحسین موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد فیروزابادی یزد کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای صادق ممتحنی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706995
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و نامه شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و سودوزیان و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706989
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و نامه شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از نه نفر به هفت نفر کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1431355
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴ و کدپستی ۹۶۱۳۹۹۷۶۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۹۲ شرکت فوق که در تاریخ ۱۶/۱/۹۳ به این اداره واصل شده است:
۱ ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت xxx۱۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند.
۴ ـ روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994245
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار سهامی هتک شماره ثبت ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴ و کدپستی ۹۶۱۳۹۹۷۶۱۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۲۹/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:
۱ ـ آقای محمد فیروز آبادی یزد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسن حسین زاده نودهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس و جمشید فلاحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سید جواد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷محمد مهدی دادرسی سبزوار بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برات اله قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ حسن شاه وردی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ محمود مقدس جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۲سید حسین موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمد تقی رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۰ حسن میرچولی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای برات اله قاسمی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه شماره ثبت xxx۱۲ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر شماره ثبت xxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده اند.
۴ ـ روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵ ـ ترازنامه، سود و زیان و صورت های مالی xxx۰ بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984114
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده است:
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه ثبت شده به شماره xxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره xxx به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ه اند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9773818
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیاگران سامان سبزوار (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۹/۲/۹۰ شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده است:

۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سودو زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ ـ موسسه حسابرسی اصول اندیشه ثبت شده به شماره xxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره xxx به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ ـ اساسنامه جدید شرکت شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925794
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۶۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۶۵۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۸/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است:

۱ـ روزنامه‌های حمایت و صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده و همچنین روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه رزرو انتخاب گردیده است.

۲ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد که بدینوسیله ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مزبور اصلاح‌ می‌گردد.

رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143388
آگهی تاسیس شرکت پتروشیمی کیمیا گران سامان سبزوار (سهامی عام)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ تحت شماره xxx۸و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث و اداره کارخانه‌های مختلف پتروشیمی به منظور تولید و تهیه و بهره برداری و فروش و صدور محصولات آن به داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر نوع فعالیتی که فرایند تولید و عرضه محصول را تکمیل نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: سبزوار، خیابان ۲۴ متری انقلاب، طبقه فوقانی پیتزا آهو، کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۶ سهم xxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ریال آن بصورت نقدی می‌باشد که طی گواهی‌های شماره xxx/xxx۰۸ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک ملت میدان انقلاب سبزوار xxx/xxx۰/۵۱ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک تجارت شعبه سبزوار و xxx/۳۵/۹ـ ۲۶/۹/۸۸ بانک صادرات شعبه سبزوار و xxxـ ۲۵/۹/۸۸ بانک سپه شعبه سبزوار نقدا به حسابهای شرکت واریز شده است و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۱ ریال از سرمایه شرکت بصورت آورده غیر نقدی می‌باشد که اسناد مالکیت مربوطه بموجب سند شماره xxx۴ـ ۱۶/۳/۸۸ اداره ثبت اسناد سبزوار بنام شرکت مورد ثبت منتقل گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان محمود مقدسی جعفری، محمد جواد نجم الدین، سید جواد احمدی، برات‌اله قاسمی و محمد مهدی دادرسی سبزوار، سید حسین موسوی، سید حسن حسین‌زاده نودهی، جمشید فلاحی، محمد فیروزآبادی یزد اعضای اصلی هیئت مدیره و سید‌هادی سادات‌پور و ابوالقاسم دادرسی سبزوار بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند که آقای محمد فیروزآبادی یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای برات‌اله قاسمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید فلاحی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و آقای محمد جواد نجم الدین عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اساسنامه شرکت در ۵۶ماده و ۱۰ تبصره بتصویب رسیده است.

۸ـ روزنامه خراسان و عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۹ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد.

۱۰ـ بازرس اصلی و علی‌البدل موسسه حسابرسی اصول اندیشه بشماره ثبت xxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت بشماره ثبت xxx بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات