سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز

شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861964753 (فعال)
9
افراد
12
آگهی‌ها
794
شماره ثبت
1379/11/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759813
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : عزیزاله سرلک بسمت رئیس هیأت مدیره علی عجمی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره مرتضی جعفری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . امضاء قراردادها ، اوراق بهادار ، اسناد تجاری و تعهدآور شامل چک ، سفته ، بروات و . . . با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . سایر مکاتبات عادی و جاری شرکت و مراجعه به مراجع قضائی با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759736
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . عزیز اله سرلک به کدملی xxxxxxxxx۹ ۲ شرکت افق سبزتدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی محمدتقی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۰ مرتضی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۰ شمس اله فیروزی به کدملی xxxxxxxxx۸ علی عجمی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا اصلی هیأت مدیره و علی اصغر بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا افتخاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار رسالت وصدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14263210
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی ؛ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار رسالت و صدای ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق سبز تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی محمدتقی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عزیزاله سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مرتضی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شمس اله فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی سیدابوالقاسم امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علیرضا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۸. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عزیزاله سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره علی عجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شمس اله فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت افق سبز تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی محمدتقی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آئین ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتیه به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصیب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343256
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.. انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره: عزیز اله سرلک به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت افق سبزتدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ مرتضی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۰ شمس اله فیروزی به کدملی xxxxxxxxx۸ محمدتقی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره ابوالقاسم امامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره غفار غفاری به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343995
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . انتخاب مدیران وتعیین دارندگان حق امضاء: عزیزاله سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدتقی عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منصوب شدند. مرتضی جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ در سمت مدیرعامل شرکت ابقاء شد ومقررشد امضاء قراردادها، اوراق بهادار، اسناد تجاری و تعهدآور شامل چک، سفته، بروات و. .. با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541734
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۹/۰۳/۹۳ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
الف) کلیه صورت های مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
ب) مجمع با توجه به صورت های مالی مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم سال مالی «۹۲» به میزان ۳۰% بهای اسمی هر سهم به عنوان سود سهام تقسیم و به سهامداران پرداخت گردد و الباقی آن پس از وضع ذخائر لازم و کسر پاداش هیات مدیره، به حساب اندوخته ها منتقل شود.
پ) موسسه آیین محاسبان امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ج) مجمع به هیات مدیره اجازه سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های وابسته و تعیین هیات مدیره آنها به منظور اجرای طرح های در دست اقدام را داد و اختیارات خود را در این خصوص به هیات مدیره تفویض کرد.
چ) روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107461
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز سهامی عام شماره ثبت ۷۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم و هیئت مدیره شرکت بترتیب در تاریخ ۱۰/۳/۹۲ و ۱۹/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید، که مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و رسالت آگهی می گردد:
۱ـ کلیه صورت های مالی شرکت (ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید.
۲ـ آقایان عزیز اله سرلک، شمس اله فیروزی، مرتضی جعفری، محمد تقی عسگری و شرکت افق سبز تدبیر بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان غفار غفاری و سید ابوالقاسم امامی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرس آروین پیام و آئین محاسبات امین بترتیب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره شرکت در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ آقایان عزیز اله سرلک بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تقی عسگری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال منصوب شدند که مقرر گردید کلیه قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی و جاری و مراجعه به مراجع قضایی جهت اجرای مفاد بند ۱۸ ماده ۱۶ اساسنامه با امضا مدیرعامل (مرتضی جعفری) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۳/۹۱ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ ـ کلیه صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی آروین پیام بعنوان حسابرس و بازرس و موسسه آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694351
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اتحاد الیگودرز (سهامی عام) شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۶۴۷۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۲/۳/۹۱ شرکت فوق الذکر تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱‌ـ کلیه صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی آروین پیام بعنوان حسابرس و بازرس و موسسه آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات