سرمایه گذاری ماهان سیلک

شرکت سرمایه گذاری ماهان سیلک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861951245 (فعال)
0
افراد
4
آگهی‌ها
4474
شماره ثبت
1389/3/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 903520
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ماهان سیلک سهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۴۵
الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۹/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
۱ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ خانم ها فاطمه بلند قامت انامق و الهام شاهمی قهرودی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای رضا عسگری ساری عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم سمانه عسگری ساری عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سلیمه عسگری ساری و آقایان عباس عسگری ساری و روح اله عسگری ساری هر دو نفر فرزند غلامحسین بسمت اعضاء اصلی و خانم فرزانه کریمی ساری عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ب: برابر صورت جلسه مورخ ۱۵/۹/xxx۱ مجمع عمومی فوق العاده
نام شرکت از اسم قبلی به نام شرکت سرمایه گذاری ماهان سیلک تغییر یافت و بتبع آن ماده یک اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11921923
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ماهان سیلک سهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۴۵
الف: باستناد صورت جلسه مورخ ۱۴/۹/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره

۱ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ خانم‌ها فاطمه بلند قامت انامق و الهام شاهمی قهرودی بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ آقای رضا عسگری ساری عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم سمانه عسگری ساری عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سلیمه عسگری ساری و آقایان عباس عسگری ساری و روح اله عسگری ساری هر دو نفر فرزند غلامحسین بسمت اعضاء اصلی و خانم فرزانه کریمی ساری عضو علی‌البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ب: برابر صورت جلسه مورخ ۱۵/۹/xxx۱ مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت از اسم قبلی به نام شرکت سرمایه گذاری ماهان سیلک تغییر یافت و بتبع آن ماده یک اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754666
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ماهان سیلکسهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۴۵
الف ـ باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
۱ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ خانم زهرا سقائی و آقای محمد قاسمی خوزانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای رضا عسگری ساری عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم سمانه عسگری ساری عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سلیمه عسگری ساری و آقایان عباس عسگری ساری و ابوالفضل عسگری ساری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ب ـ برابر صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ مجمع عمومی فوق العاده: موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح شد: تامین منابع مالی و اعتباری و پرداخت وام به متقاضیان سرمایه، لیزینگ کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات، اخذ و یا اعطای نمایندگی، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت و کنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص سرمایه گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی در راه اندازی و یا توسعه پروژه های مختلف اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور، اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی و آنچه مربوط بموضوع شرکت می باشد. بتبع آن ماده یک اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11580535
آگهی تغییرات شرکت بین المللی ماهان سیلک سهامی عام شماره ثبت ۴۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۲۴۵
الف‌ـ باستناد صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره

۱ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ خانم زهرا سقائی و آقای محمد قاسمی خوزانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ آقای رضا عسگری ساری عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و خانم سمانه عسگری ساری عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سلیمه عسگری ساری و آقایان عباس عسگری ساری و ابوالفضل عسگری ساری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ب‌ـ برابر صورت جلسه مورخ ۲۹/۶/xxx۱ مجمع عمومی فوق‌ العاده: موضوع شرکت بشرح ذیل اصلاح شد: تامین منابع مالی و اعتباری و پرداخت وام به متقاضیان سرمایه، لیزینگ کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات، اخذ و یا اعطای نمایندگی، عقد هر گونه قرارداد، مشارکت و کنسرسیوم با اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص سرمایه‌گذاری و یا پذیرش سرمایه گذاری بین المللی در راه اندازی و یا توسعه پروژه‌های مختلف اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور، اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات ارزی و ریالی از سیستم بانکی کشور و یا از خطوط مالی و اعتباری بین المللی و آنچه مربوط بموضوع شرکت می‌باشد. بتبع آن ماده یک اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات