شیر پاستوریزه پگاه خراسان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861934614 (فعال)
18
افراد
34
آگهی‌ها
531
شماره ثبت
1340/6/27
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شیر پاستوریزه پگاه خراسان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شیر پاستوریزه پگاه خراسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه شیر پاستوریزه پگاه خراسان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شیر پاستوریزه پگاه خراسان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14884516
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 531 و شناسه ملی 10861934614
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. پس از استماع دستور جلسه و پس از بحث و بررسی اصلاح برخی از مواد اساسنامه در راستای اجرای جزء "2" بند " ج " ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران تصمیمات ذیل با اتفاق آرا سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ گردید: ماده 14: گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شدة سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیة پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد. متن اصلاحی مورد هفتم از بند 1 ماده 18 اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی، تعیین روزنامه / روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) امضاء هیأت رئیسه: رئیس جلسه ناظران جلسه منشی جلسه محمود احمدلو غلامرضا بیگلرخانی – عباس جهانگیری رحمان پارسیان مهر ماده 20: برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد و یا انتشار اطلاعیة دعوت در سامانه کدال(به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. ش980814782968457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14884511
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 531 و شناسه ملی 10861934614
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی10100171271 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش980814332818690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781571
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به نمایندگی آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره ۲- شرکت آتیه پگاه به نمایندگی آقای رحمان پارسیان مهر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل۳-- شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان به نمایندگی آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره۴- شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان به نمایندگی آقای یداله رحمانی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره ۵- شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران به نمایندگی آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/xxx۹انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای رحمان پارسیان مهر(به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. د) اختیارات مدیر عامل: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱- ۴(بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ـ ۷- ۸- ۱۰- ۱۴و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14695497
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید : انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در زمینه فرآورده‌های لبنی و ارائه خدمات به مشتریان بیرونی آزمایشگاه پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685461
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14608337
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد تقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۲/۹۹ میباشند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332741
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای یداله رحمانی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص ) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ و شماره ثبت xxx۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۹ انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156819
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد زرگر باشی طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل شرکت آقای محمد بزم آراء (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14091594
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ و برابر نامه شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۲۳/۳/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۲ مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد ۴ شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624367
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به نمایندگی محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به نمایندگی محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد بزم آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت محمد بزم آراء و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548440
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۷ انتخاب شد. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بعضی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492088
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425763
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ ونامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه مبلغ xxxxxxxxx۳۰ ریال ازحساب بدهی شرکت وبه حساب سرمایه منظور و همچنین بنابر گواهی شماره ۴/۱۳/xxx۸ مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ بانک کشاورزی شعبه شیرخراسان مبنی بر واریز مبلغ xxxxxxxxx۷۰ ریال به حساب سرمایه هیات مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد که به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240556
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۳/xxx۷ به شرح ذیل میباشد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ بر اساس حکم شماره xxx۴ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۵ مورخ ۲۶/۰۳/۹۵ کماکان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای امیرعباس علاقه بندان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ بر اساس حکم شماره xxx۳ مورخ ۰۵/۰۴/۹۵ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمدحسین دهقانی تفتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ بر اساس حکم شماره xxx۳۷ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱، ۷ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اختیار امضای قراردادهای دارای بار مالی تا سقف xxx میلیون ریال با رعایت آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید تا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. کلیه قراردادها (باستثناء قراردادهای مذکور در بند قبلی که با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است) و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفرازاعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007546
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. – روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. - اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: • شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ • شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ • شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007547
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. و آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای سید محمد موسوی سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح صورتجلسه تفویض گردید. قراردادهای دارای بار مالی تا سقف xxx میلیون ریال با امضا منفرد مدیرعامل و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855602
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رومی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx جایگزین آقای مهدی گرجی گردید و به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شد. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شماره ثبت xxx۷۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760398
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ۰ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره. آقای امیر عباس علاقه بندان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای ابوالفضل وقوعی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ انتخاب گردید. آقای امیر اخلاصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای محمد حسین دهقانی تفتی نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۲/۹۵ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ۷ ۸ ۱۴ و ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل شرکت آقای مهرداد وخشور حفظ آباد و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12569908
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ جایگزین آقای حمید رضا سمیعی پاقلعه گردید لذا ترکیب هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: ـ آقای محمود احمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای مهرداد وخشور حفظ آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمد مهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ کماکان به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمد حسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۴ ـ ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434905
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای مهدی زمانی) همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از دو نفر مذکور به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387098
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت آتیه پگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع شیرایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملی xxxxxx۶۰به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی وآقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۳۱/۲/۹۵انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302412
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. ـ آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران( سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ کماکان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جناب آقای ابوالفضل وقوعی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، به موجب معرفی نامه شماره xxx۹/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای جواد زرگرباشی طوسی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. جناب آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/ص/۱۰/۹۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۵ گردیدند. گردیدند.وکلیه اسناد و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ..ضمنا اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، هفت، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و شانزده از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255858
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۸/۲/۹۴سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : ضمن تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ ، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد ترازبه سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123144
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمود احمدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای علی رومی گردیدند. ۲ ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای یک، هفت، هشت، نه، ده، یازده، چهارده و شانزده از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116524
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد سهرابی به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)به عنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای محمود احمدلو گردیدند و آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. و آقای علی رومی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای عبدالامیر باروتکوب گردیدند و آقای جواد زرگرباشی طوسی به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) کماکان به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای محمدرضا نیک ذات به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای وحید مفید گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769892
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالامیر باروتکوب به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای وحید مفید به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به نمایندگی ازشرکت بازرگانی صنایع شیر ایران(سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد زرگرباشی طوسی به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود احمدلو به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی مشترکاً با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ ـ حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769895
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی امجد تراز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه های کثیرالانتشاراطلاعات و خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) ۴ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105471
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985686
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور، و با توجه به نامه شماره xxx۹ مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران، آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه بعنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین آقای محمدرضا نیک ذات برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/xxx۳ شدند و بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984769
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالامیر باروتکوب و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد رضا نیک ذات و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی طوسی و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ آقای وحید مفید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالامیر باروتکوب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نیک ذات بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672233
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امجد تراز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عبدالامیر باروتکوب و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد رضا نیک ذات و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی طوسی و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۱ آقای وحید مفید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالامیر باروتکوب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نیک ذات بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9838856
آگهی تغییرات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به ‌شماره ثبت‌۵۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۲/۹۰ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328680
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان(سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور با عنایت به استعفای آقای علیرضا شهریاری نماینده شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان از سمت ریاست هیئت‌مدیره آقای حمیدرضا سمیعی پاقلعه به عنوان نماینده جدید این شرکت معرفی گردید و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان به نمایندگی آقای وحید مفید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا نیک‌ذات به نمایندگی شرکت صنایع شیر ایران بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و همچنان بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تا ۳/۳/۹۱ باقی ماندند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و سفته‌ها با دو امضای اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی داخل و خارج از شرکت با امضای آقای محمدرضا نیک‌ذات (نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل) و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007521
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۳/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ و مؤسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی‌خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا نیک‌ذات و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود احمدلو و شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علیرضا شهریاری و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جواد زرگرباشی‌طوسی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای وحید مفید به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۹ آقای علیرضا شهریاری به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای وحید مفید بسمت رئیس هیات‌مدیره و آقای محمدرضا نیک‌ذات به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی داخل و خارج از شرکت با امضای آقای محمدرضا نیک‌ذات (مدیرعامل) و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره معتبر خواهد بود. ضمناً حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات