عمران و توسعه پایدار سپیدان

شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861929481 (فعال)
11
افراد
17
آگهی‌ها
47762
شماره ثبت
1388/6/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829719
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب گردید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای بهنام نجفی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14829737
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیار افزایش سرمایه از مبلغ ۸.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱۵.xxx.xxx.xxx به هیات مدیره تفویض گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14507334
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل واریزی نقدی افزایش یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159285
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب گردید. ۲ ـ موسسه حسابرسی آزمون تراز پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره بدین شرح برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. اعضاء اصلی: ۱ ـ شرکت جهاد نصر فارس به شماره ثبتxxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۲ ـ شرکت تجارت گستر نصر پارس به شماره ثبتxxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ۳ ـ شرکت ابنیه سازان نصر پارس به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ ۴ ـ شرکت سبزگامان نصر پارس به شماره ثبتxxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ۵ ـ آقای لهراسب ملک نسب اردکانی اعضاء علی البدل: ۱ ـ آقای عبدالرحیم خسروانی اردکانی ۲ ـ آقای محمود معصومی
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159307
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حبیب شکیبایی با کد ملی xxxxxxxxx۸ (نماینده شرکت جهاد نصر فارس) به سمت رییس هیئت مدیره ۲ ـ آقای لهراسب ملک نسب اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ۳ ـ آقای محمد هوشمندی با کدملی xxxxxxxxx۲ (نماینده شرکت ابنیه سازان نصر پارس) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای هدایت اله سلطانی مهر با کدملی xxxxxxxxx۵ (نماینده شرکت تجارت گستر نصر پارس) به سمت منشی هیئت مدیره ۵ ـ آقای عباس طاهری اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۱ (نماینده شرکت سبزگامان نصر پارس) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773023
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به موضوع شرکت موارد زیر الحاق و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید: موارد انجام خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و تامین نیروی انسانی به منظور انجام کلیه امور خدماتی با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور ۲ آدرس شرکت در استان فارس از واحد ثبتی سپیدان به واحد ثبتی شیراز به آدرس شهرستان شیراز تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهید باهنر شمالی ساختمان بهنام طبقه پنجم کد پستی xxxxxxxxx۸ انتقال وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774931
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ آدرس شرکت در استان فارس از واحد ثبتی سپیدان به واحد ثبتی شیراز به آدرس شهرستان شیراز تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهید باهنر شمالی ساختمان بهنام طبقه پنجم کد پستی xxxxxxxxx۸ انتقال و ذیل شماره xxx۶۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633296
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هدایت اله سلطانی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید عباس رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633305
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل (محمد هوشمندی) و رییس هیات مدیره (حبیب شکیبایی) یا نایب رییس هیات مدیره (لهراسب ملک نسب اردکانی) همراه با مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244261
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه راجع به تعداد اعضا هیات مدیره اصلاح گردید ۲ بند ۱۷ ماده ۳۹ وبند ۴ ماده ۳۹ وماده ۵۵ اساسنامه حذف گردید. ۳ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244271
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهاد نصر فارس و شرکت تجارت گستر نصر پارس و شرکت ابنیه سازان نصر پارس و شرکت سبزگامان نصر پارس و آقای لهراسب ملک نسب اردکانی به سمت اعضا اصلی هیات مدیره وآقایان احمد افشار اردکانی و عبدالرحیم خسروانی اردکانی به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. ۳ آقای هدایت اله سلطانی مهر به عنوان بازرس اصلی و آقای سید عباس رفیعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244279
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حبیب شکیبایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت جهاد نصر فارس به سمت رییس هیات مدیره آقای لهراسب ملک نسب اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای اکرم صابر اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ابنیه سازان نصر پارس به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد افشار اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستر نصر پارس به سمت منشی هیات مدیره آقای مهدی منزوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سبزگامان نصر پارس به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد هوشمندی با کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی امضا مدیرعامل و اشخاص مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635842
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پايدار سپيدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای هدایت اله سلطانی مهر به سمت بازرس اصلی سیدحمیدموسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551909
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان سهامی عام شماره ثبت ۳۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۳ و جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۴/۹۳ شرکت تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد.
۱ـ با افزایش سرمایه از پنج میلیارد ریال به بیست و پنج میلیارد ریال و افزایش سهم از پنج میلیون سهم به بیست و پنج میلیون سهم در مدت پنج سال موافقت بعمل آمد و اختیار تعیین میزان هر ساله افزایش سرمایه تا سقف مذکور به هیئت مدیره واگذار گردید.
۲ـ اعضاء علی البدل هیئت مدیره از چهار نفر به دو نفر کاهش یافت.
۳ـ موضوعات احداث و نگهداری و بهره برداری از مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و انجام فعالیت های خدماتی رفاهی و گردشگری به موضوعات شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید.
۴ـ آقای هدایت سلطانی مهر بسمت بازرس اصلی و آقای حسین فرهام بسمت بازرس علی البدل و بمدت یک سال انتخاب شدند.
۵ـ شرکت جهاد نصر فارس (با نمایندگی آقای فرامرز طالبی) و شرکت ابنیه سازان نصر پارس (با نمایندگی آقای احمد افشار) و شرکت تجارت گستر نصر پارس (با نمایندگی آقای نور الدین صلاحی) و شرکت سبز گامان نصر پارس (با نمایندگی آقای احسان رضوی) و آقایان لهراسب ملک نصب و سید عبدالکریم هاشمی و عبدالرحیم خسروانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمد هوشمندی و غلام گلبهاری بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و بمدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ آقای لهراسب ملک نصب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز طالبی نماینده شرکت جهاد نصر فارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نور الدین صلاحی نماینده شرکت تجارت گستر پارس منشی هیئت مدیره و آقای محمد هوشمندی بسمت مدیر عامل و بمدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و مدارک مالی و اعتباری شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و اسناد و مدارک عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره حداکثر در سال اول سرمایه شرکت پانزده میلیارد ریال و از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می شود لذا مجوز پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه از طریق بانک تجارت شعبه سپیدان وفق مقررات قانون تجارت صادر و اعلام می گردد.
شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309322
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۱۲/۹۰ شرکت و پس از پذیره نویسی و تایید بانک تجارت سپیدان سرمایه شرکت از xxx/xxx/xxx ریال به پنج میلیارد ریال افزایش و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058567
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۸/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از هشتصد و هفتاد و نه میلیون نهصد و هجده ریال به پنج میلیارد ریال از طریق پذیره نویسی و اعطای اختیار آن به هیات مدیره افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. لذا مجوز پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه از طریق بانک تجارت شعبه سپیدان وفق مقررات قانون تجارت صادر میگردد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11475047
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه پایدار سپیدان سهامی عام بشماره ثبت ۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۹۴۸۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ مقرر گردید سرمایه شرکت از چهار میلیارد ریال به هشتصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هجده هزار ریال کاهش داده شود مراتب جهت اطلاع سهامداران آگهی می‌گردد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سپیدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات