گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس

شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861894727 (فعال)
9
افراد
6
آگهی‌ها
75
شماره ثبت
1336/11/23
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13942502
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی لارستان به آدرس استان فارس ـ شهرستان لارستان ـ بخش مرکزی ـ شهر لار ـ شهر قدیم ـ بلوار پاسداران جنوبی ـ کوچه پاسداران۹ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525538
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج غلامحسین فانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حاج منصور آذرپور بعنوان نائب رئیس وآقای حاج محمدصادق محسنی بعنوان منشی و آقایان حاج امان الله عباسیان و حاج غلامعباس پروین بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند و آقای ذبیح اله نیکخو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و در سایر موارد شامل چک و قراردادها و اسناد با امضا مدیرعامل اقای ذبیح اله نیکخو و رئیس هیئت مدیره اقای غلامحسین فانی و درغیاب ایشان با امضا نایب رئیس آقای منصور آذرپور و مهر شرکت معتبر خواهد_بود.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404751
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لار فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان غلامحسین فانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و غلامعباس پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منصور آذرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدصادق محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امان الله عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا اصلی و آقایان مرتضی عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمود بنی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای دوسال اتتخاب گردیدند. ۲ آقای خلیل حمیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۳ و xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 866183
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لارـ فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۶/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/xxx۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور و خبر جنوب آگهی می گردد:
۱ـ تراز مالی سال xxx۰ مطرح و بتصویب رسید.
۲ـ موضوع فروش املاک شرکت مطرح و بتصویب رسید.
۳ـ آقایان آرمان اقتداری بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین فانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حامد آذر شب بسمت منشی هیئت مدیره و یحیی عطایی و علی اسماعیلی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ذبیح اله نیکخو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9534666
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی و تولیدی و بازرگانی لارـ فارس سهامی عام شماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۶/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/xxx۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب آگهی می‌گردد:

۱ـ تراز مالی سال xxx۰ مطرح و بتصویب رسید.

۲ـ موضوع فروش املاک شرکت مطرح و بتصویب رسید.

۳ـ آقایان آرمان اقتداری بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین فانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حامد آذر شب بسمت منشی هیئت مدیره و یحیی عطایی و علی اسماعیلی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ذبیح اله نیکخو بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835090
آگهی تغییرات شرکت گروه خانجات لار فارس سهامی عام بشماره ثبت ۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۴۷۲۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سالیانه مورخه ۹/۱۲/xxx۸ شرکت فوق:

۱ـ آقایان یحیی عطایی بسمت رئیس هیئت مدیره، کریم طلوعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، ماشالله ثمری بسمت منشی هیئت مدیره و آقای علی اسماعیلی و خانم بی بی صفیه هاشمی زاده بعنوان اعضای هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان جواد وثوقی و صادق محسنی بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ آقایان غلامعباس اکبری بسمت بازرس اصلی و حسین طاهر حقیقی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات