صنعت چوب شمال

شرکت صنعت چوب شمال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861874050 (فعال)
10
افراد
16
آگهی‌ها
381
شماره ثبت
1354/5/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775229
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه وصورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ شرکت گسترش پایا صنعت سینا، به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ و آقای سید اکبر سیدآقا به شماره ملیxxxxxxxxx۰بعنوان اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671954
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۳۲. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۹۹. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxxxxx۳۹ سهم xxx۰ ریالی از محل تجدید ارزیابی دارائیهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135384
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. -موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858513
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مسگران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو غیرموظف به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ طی حکم شماره xxx/۹۶ م س مورخه ۳/۴/xxx۶ و اقای سیداکبر سیدآقا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای نبی ا … گودرزوندچگینی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ طی حکم xxx/۹۶ پ مورخه ۸/۶/xxx۶ و آقای فرزند علی قیطاسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی حکم شماره xxx/۹۶/ ص مورخه ۱۶/۲/xxx۶ و آقای مسلم فدایی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف ومدیرعامل به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ طی حکم شماره xxx۳/۷/۹۶ مورخه ۲۹/۳/xxx۶ بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. دراجرای ماده ۵۶ اساسنامه شرکت (موضوع صاحبان امضاء مجاز) هیئت مدیره، صاحبان امضاء مجاز را بشرح زیر تعیین نمود: کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیراز چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران و سایر حسابهای بانکی در تهران که درآینده افتتاح می‌شود با امضاء دونفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی شرکت در گنبد و گرگان را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود که ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد و درصورت عدم حضور اعضاء هیئت مدیره در کارخانه امضاء حسابهای جاری مذکور با دو امضاء شامل امضای ثابت مسلم فدایی (مدیرعامل) و آقای پرویز پوری (مدیر اداری) یا اقای کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد_بود. هیئت مدیره از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت موارد مندرج ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: الف: اداره امور شرکت بر طبق قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های شرکت و اختیارات تفویض شده ازسوی هیئت مدیره ب: انجام تشریفات ثبتی شرکت ج: افتتاح حسابهای جاری، سپرده و اعتباری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بستن آنها با تصویب هیئت مدیره د: انجام معاملات از قبیل خرید، فروش، اجاره و امثال آن در حد احتیاجات و با توجه به آئین نامه معاملات شرکت با حق فسخ آنها ه: پرداخت هزینه‌های مرتبط با امور جاری شرکت و: وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ز: طرح و تعقیب دعاوی مدنی و کیفری علیه اشخاص و دفاع از حقوق شرکت و انجام اقدامات اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و سازش در دعاوی پس از تصویب هیئت مدیره ح: انتصاب و عزل وکیل و تنظیم یا لغو قرارداد وکالت با تصویب هیئت مدیره ط: انجام توافقات دو جانبه یا عقد قرارداد با شورای اسلامی کار در جهت بهبود بهره وری و پیشرفت و توسعه امور شرکت ک: حق امضاء و ظهر نویسی اوراق بهاء دار به منظور واگذاری جهت وصول به حساب شرکت بجز موارد ضمانتی با تصویب هیئت مدیره ل: اخر اج، تشویق، تنبیه و تعیین حقوق و مزد و پاداش کارکنان و صدور حکم در مورد آنان بر اساس آئین نامه و مصوبات موجود هیئت مدیره خواهد_بود و استخدام و بازخرید سنوات خدمت کارکنان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. م: به امانت گذرادن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده_باشد و با تصویب هیئت مدیره ن: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده_باشد و با تصویب هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527696
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و آقای سید اکبر سید آقا با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508376
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به آگهی روزنامه رسمی به شماره xxx۰۹ مورخه ۹/۲/۹۶ که کد ملی آقای احمد مسگران اشتباها به شماره xxxxxxxxx۴ درج شده_بود مقرر شد نسبت به اصلاح آن به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ اقدام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453300
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ و آگهی روزنامه رسمی بشماره xxx۶۸ مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ بعلت اشتباه تایپی که به جای شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن، عبارت شرکت مدیریت سرمایه گذاری موثر بهمن آمده_است، مقرر گردید آگهی فوق اصلاح گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391457
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای احمد مسگران بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو غیر موظف به نمایندگی شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و اقای سیداکبر سیدآقا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و خانم سهیلا درخشانفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و اقای فرزند علی قیطاسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و اقای مسلم فدایی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف ومدیرعامل به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت باقیمانده دوره عضویت هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تعیین گردیدند. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور باامضاء کلیه اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران و سایر حسابهای بانکی در تهران که درآینده افتتاح می‌شود با امضاء دونفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی شرکت در گنبد و گرگان را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نمود که ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد و درصورت عدم حضور اعضاء هیئت مدیره در کارخانه امضاء حسابهای جاری مذکور با دو امضاء شامل امضای ثابت مدیرعامل (مسلم فدایی) و آقای پرویز پوری (مدیر اداری) یا اقای کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد_بود. هیئت مدیره از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت موارد مندرج ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: الف: اداره امور شرکت بر طبق قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های شرکت و اختیارات تفویض شده ازسوی هیئت مدیره ب: انجام تشریفات ثبتی شرکت ج: افتتاح حسابهای جاری، سپرده و اعتباری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بستن آنها با تصویب هیئت مدیره د: انجام معاملات از قبیل خرید، فروش، اجاره و امثال آن در حد احتیاجات و با توجه به آئین نامه معاملات شرکت با حق فسخ آنها ه: پرداخت هزینه‌های مرتبط با امور جاری شرکت و: وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ز: طرح و تعقیب دعاوی مدنی و کیفری علیه اشخاص و دفاع از حقوق شرکت و انجام اقدامات اجرایی و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و سازش در دعاوی پس از تصویب هیئت مدیره ح: انتصاب و عزل وکیل و تنظیم یا لغو قرارداد وکالت با تصویب هیئت مدیره ط: انجام توافقات دو جانبه یا عقد قرارداد با شورای اسلامی کار در جهت بهبود بهره وری و پیشرفت و توسعه امور شرکت ک: حق امضاء و ظهر نویسی اوراق بهاء دار به منظور واگذاری جهت وصول به حساب شرکت بجز موارد ضمانتی با تصویب هیئت مدیره ل: اخراج، تشویق، تنبیه و تعیین حقوق و مزد و پاداش کارکنان و صدور حکم در مورد آنان بر اساس آئین نامه و مصوبات موجود هیئت مدیره خواهد_بود و استخدام و بازخرید سنوات خدمت کارکنان به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. م: به امانت گذرادن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانکها و استرداد آنها بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده_باشد و با تصویب هیئت مدیره ن: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد بشرطی که در بودجه سالیانه پیش بینی شده_باشد و با تصویب هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321183
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به جای شرکت مدیریت سرمایه گذاری موثر بهمن به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ برای دوره باقیمانده مورد موافقت قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016174
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه حساب سود و زیان مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736697
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حمیدی هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای سید اکبر سیدآقا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیات مدیره به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و خانم سهیلا درخشانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ عضو هیئت مدیره و فرزندعلی قیطاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیات مدیره به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و مسلم فدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. در اجرای ماده ۵۶ اساسنامه شرکت (صاحبان امضاء مجاز) هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و هرگونه سفته، بروات، و اسناد تعهد آور با امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء چک‌های حساب‌های بانکی شرکت در تهران با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و حق امضاء چک‌های حسابهای بانکی در گنبد و گرگان با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می‌باشد. در صورت عدم حضور اعضای هیئت مدیره در محل کارخانه با یک امضاء ثابت مسلم فدایی (مدیرعامل) و آقای سید محسن حسینی (مدیر تحقیق و توسعه) یا کیانوش نوروزی (مدیر فنی) ممهور به مهر شرکت معتبر و قابل پرداخت خواهد_بود.. هیئت مدیره برخی از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت را مدیرعامل تفوض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736703
آگهی تغییرات شرکت صنعت چوب شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت گسترش پایا صنعت سینابه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی اقای عبدالرضا جدید ساز. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آیدین جمشیدی. شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی اشکان اسد زاده. شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی علی اصغر دمرچلی حسین علیزاده تالار پشتی رحیم محمدی. آقای سید اکبر سید آقا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بمدت دو سال دیگر مورد تصویب قرار گرفت.. تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577530
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال سهامی عام شماره ثبت ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱/۴/xxx۳ منضم به نامه وارده به شماره xxx۹/۹۳/۰۴/۲۸ مورخه ۱۱/۴/xxx۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع رسید.
۲ ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۳ انتخاب گردید.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
۴ ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تنفیذ قرار گرفت و به تصویب مجمع رسید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432179
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال سهامی عام شماره ثبت ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
باستناد صورت جلسه های هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ و ۳۰/۱/۹۳ منضم بنامه وارده بشماره xxx۹/۰۴/۲۸ مورخه ۲۴/۱/۹۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمد حسین قائمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای سید اکبر سید آقا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره، بنمایندگی شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیئت مدیره بشماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و طاهر اسکندرلی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بشماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ عضو مؤظف هیئت مدیره و فرزند علی قیطاسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران عضو هیئت مدیره بشماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و مسلم فدایی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری صنایع چوبی و سلولزی پارس بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری پس از تصویب هیئت مدیره، توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره امضاء می شود و حق امضاء چکهای حسابهای بانکی شرکت در گنبد و گرگان باامضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور بمهر شرکت معتبر و قابل پرداخت می باشد. در صورت عدم حضور اعضای هیئت مدیره در محل کارخانه باامضای مشترک مسلم فدایی (مدیرعامل) و طاهر اسکندرلی (عضو هیئت مدیره) معتبر و قابل پرداخت می باشد. در صورت عدم حضور طاهر اسکندرلی باامضای احمد پالشی (مدیر کارخانه) و در صورت عدم حضور مدیرعامل با دو امضای طاهر اسکندرلی و احمد پالشی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء چکهای حسابهای بانکی شرکت در تهران باامضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ هیئت مدیره از اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه جهت اداره امور شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384857
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
باستناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ منضم به نامه وارده به شماره xxx۲/۰۴/۲۸ مورخه ۱۷/۱۲/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمدحسین قائمی بسمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به شماره ثبت xxx۶۷ به نمایندگی آقای سیداکبر سیدآقا نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۶ به نمایندگی آقای طاهر اسکندرلی عضو هیأت مدیره و شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به نمایندگی آقای فرزند علی قیطاسی بسمت عضو هیأت مدیره و شرکت مادرتخصصی صنایع چوب و سلولزی پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای مسلم فدائی بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید کلیه قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و هرگونه سفته، بروات و اسناد تعهدآور با امضاء کلیه اعضای هیأت مدیره و اسناد حسابداری، مکاتبات عادی و این قبیل غیر از چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141654
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب شمال (سهامی عام) بشماره ۳۸۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۰۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۲/۹۲ منضم به نامه وارده به شماره xxx۰۵ مورخه ۱۴/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید.
۴ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به اتفاق آراء مورد تنفیذ قرار گرفت و بتصویب مجمع رسید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات