تولیدنیروی برق بیستون

شرکت تولیدنیروی برق بیستون (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861834369 (فعال)
5
افراد
6
آگهی‌ها
12904
شماره ثبت
1387/4/16
تاریخ تأسیس

اشخاص تولیدنیروی برق بیستون

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولیدنیروی برق بیستون دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14577330
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۹ ) اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شرح ذیل تغییر یافت : مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است ، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره ، می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامداران شرکت نیستند انتخاب نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577335
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ صورتهای مالی شرکت از جمله ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ) با الزام هیات مدیره به انجام تکالیف مقرر مورد تصویب قرار گرفت . ۳ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577338
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقایان فریبرز شریف نیا به شماره ملی ( xxxxxxxxx۱ ) ، فرید حسین نوری به شماره ملی ( xxxxxxxxx۷ ) ، مهدی جعفری کرهرودی به شماره ملی ( xxxxxxxxx۳ ) ، مجید رحیمی فر به شماره ملی ( xxxxxxxxx۰ ) و مجتبی خدرزاده به شماره ملی ( xxxxxxxxx۱ ) برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317553
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی سال xxx۴ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) با الزام هیئت مدیره به انجام تکالیف ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۱۲/۳/xxx۵ انتخاب شد. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۵ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713963
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال xxx۳ جمله ترازنامه صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ۲ _ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شد. ۳ _ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۴ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051477
آگهی تغییرات شرکت تولیدنیروی برق بیستون شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شد. ۲- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳- صورتهای مالی منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات