روغن نباتی پارس

شرکت روغن نباتی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861826580 ()
23
افراد
22
آگهی‌ها
4468
شماره ثبت
1333/6/6
تاریخ تأسیس

اشخاص روغن نباتی پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در روغن نباتی پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771213
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14689247
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۷ و نامه شماره xxx۰۲ , xxx مورخ ۳/۴/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx۴ سهم xxx ریالی از محل واریز نقدی طی گواهی شماره xxx / الف / xxx مورخ ۱۹/۳/۹۸ بانک گردشگری شعبه گلوبندک و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14471607
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۶/۱۰/xxx۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت از قلم افتاده_است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414621
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس , موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. ۵ ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سید مصطفی ارجائی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت ارمغان تجارت هکمتانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت تولیدی صنعتی نهان گل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت صنایع بسته بندی نهان گل بروجن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت خاور پلاست پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414641
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی ارجائی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صادق نوری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خاور پلاست پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم گلرخ آزرمی با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ارمغان تجارت هکمتانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مرجان حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی صنعتی نهان گل به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰بعنوان عضو هیئت مدیره خانم مریم عظیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی نهان گل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و نامه های رسمی تعهدآور، اوراق بهادار، قراردادها، چک، سفته، بروات و غیره، تماما با امضاء مدیرعامل و یکی ار اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب آنها دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران. ـ استخدام، نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و اعطای وام و تعیین سایر شرایط استخدام و شرایط کار در چارچوب سیاست های هیات مدیره. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. تحصیل وام و اعتبار از بانکها شرکتها و موسسات رسمی. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعاطی مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و مذاکره برای حل و فصل امور و رجوع به داوری و صلح و سازش با اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که با شرکت اختلاف دارند. دریافت مطالبات، اسناد، مدارک و دریافت هر گونه اموال منقول و غیرمنقول. تنظیم و اجرای وکالتنامه در موارد قانونی و انجام تشریفات گمرکی. انجام کلیه امور اداری و مکاتباتی و ارتباطی شرکت. خرید کلیه موارد مایحتاج قابل تامین در داخل شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت. خرید و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز شرکت از کشورهای خارجی در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ـ خرید و فروش کلیه ماشین آلات و دستگاههای متعلقه و ضایعات موجود با توجه به جابجائی محل کارخانه و تاسیس کارخانه جدید با توجه به وضعیت بازار. ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقامه و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پیش بینی در آئین نامه معاملات.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955326
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955333
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502591
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید جواد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. خانم مرجان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (به جای شرکت سرمایه گذاری غدیر) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190382
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی ارجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای مرجان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117970
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرکار خانم مرجان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. جناب آقای بهرام فتحی تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره. جناب آقای امیرسعید اردی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خاور پلاست پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سرکار خانم مریم عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیات مدیره با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087189
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۴ به تصویب رسید. سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت خاور پلاست پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027118
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیدجواد زینلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208183
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید امامی ولوکلائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت رئیس هیئت مدیره و ـ آقای محسن معزز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر امراله ابهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حمیدرضا مرتضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه چکها و سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208190
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان اقتصادی کوثر ـ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ ـ سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206321
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، به عنوان بازرس قانون برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421166
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی دانا کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری کشاورزی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به جای آقای علیرضا رویتوند کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه چکها و سفته‎ها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247846
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099677
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی محسن مظاهری نیا به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی علیرضا صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی علیرضا رویتوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی حمیدرضا مرتضایی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و و شرکت سرمایه گذاری بوعلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مهدی اسکندری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993923
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و کامران خدائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383671

آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738445
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۶۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977190
آگهی تصمیمات شرکت روغن‌نباتی پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۴۴۶۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۸۹ محمد قبله به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۰بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اکبر سبقتی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و بهزاد گودرزیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حمیدی‌یگانه به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۳ و محمود دربندی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. قراردادها چکها اوراق بهادار و تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت معتبراست و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات