صنایع تولیدی اشتاد ایران

شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861808525 (فعال)
6
افراد
36
آگهی‌ها
1628
شماره ثبت
1340/11/22
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع تولیدی اشتاد ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع تولیدی اشتاد ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14726394
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمدصادق نوروزی به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای حسین قرقیش به عنوان عضو ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود اسماعیل پور به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رحمانقلی یگانه مردشالکوهی و عباس کاشی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده دوره انتخاب شدند . هیئت مدیره اختیارات خود حاصل از بند ۱۰ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، برات ، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14726404
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل تراز نامه ، حساب سود وزیان ، گزارش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ را تصویب نمود شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ برای مابقی مدت تصدی بعنوان عضو حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردید مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxx به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی‌های تعیین شرکت گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600919
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنعتی نیرومحرکه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و به شماره ثبت xxx۶۷ ۲. شرکت تولیدی نیرومحرکه ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شماره ثبت xxx۸۸ ۳. شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو ) سهامی خاص ) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۱ و شماره ثبت xxx۸ ۴. آقای علی محمد مظفری به کدملی xxxxxxxxx۱ ۵. آقای محمد صادق نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600935
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدصادق نوروزی به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره ، آقای داود اسماعیل پور به عنوان عضو ونایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حسین قرقیش و علی اصغر چیذری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، برات ، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478867
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ادامه عضویت هیئت مدیره آقایان علی محمد مظفری ، محمد صادق نوروزی ، حسین قرقیش ، علی اصغر چیذری و جایگزینی آقای داود اسماعیل پور بر اساس معرفی نامه شماره xxx۰/۸۶ ۹۷/۴ مورخ xxx۷/۰۳/۲۲ شرکت صنعتی نیرو محرکه به عضویت هیئت مدیره به جای آقای مجید یحیایی برای باقیمانده دوره اعلام گردید . آقای محمد صادق نوروزی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای داود اسماعیل پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره انتخاب شدند . هیئت مدیره اختیار خودحاصل از بند‌های ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، برات ، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478900
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش مرکزی ، دهستان سعیدآباد ، روستا تهراندشت ، شرکت صنایع تولید اشتاد ایران ، جاده ( اصلی کرج هشتگرد ) ، پلاک ۰ ، طبقه همکف به کد پستی xxxxxxxxx۷ تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140864
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ را تصویب نمود. مؤسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبتxxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبتxxx۵۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819181
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت از آدرس قبلی به استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش مرکزی دهستان سعید آباد روستای تهراندشت محله سه راهی تهراندشت معبر ماقبل آخر خیابان گل شکر معبر آخر جاده اصلی کرج هشتگرد پلاک. طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. وماده اساسنامه مربوطه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516405
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت xxx۵۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286191
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدصادق نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره وآقای مجید یحیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حسین قرقیش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی اصغر چیذری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - هیئت مدیره اختیارات خود حاصل از بند ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13156969
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای علی محمد مظفری به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد صادق نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858523
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ را تصویب نمود. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671782
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد صادق نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل وآقای علی اصغر چیذری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وحسین قرقیش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیار خودحاصل از بند‌های ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307014
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ را تصویب نمود. موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223801
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx (سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و هفتاد و هفت هزار) ریال از محل تجدید ارزیابی منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035349
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدحسن محمدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ هیئت مدیره اختیارات خود حاصل از بندهای ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720869
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۴/۸/۹۳ در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ که در تاریخ ۲۶/۸/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص) و آقای علی محمد مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد صادق نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۷ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508745
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۱/۳/۹۳ در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ که در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۰ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1273404
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۱ث/ش مورخه ۲۳/۷/xxx۲ شرکت صنایع تولیدی اشتادایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در سطر اول نام شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxx۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269191
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۳/۷/۹۲ در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ که در تاریخ ۵/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203906
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۷/۹۲ در شرکت تولیدی اشتاد ایران (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ که در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای علی محمد مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه ثبت شده بشماره xxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات خود حاصل از بندهای ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند.
۳ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1141224
((آگهی تغییرات))
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۲ در شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ که در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104883
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳/۲/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۲/۹۲ شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۱ سهم xxx/۱ ریالی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۶ سهم xxx/۱ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939780
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۸/xxx۱ شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمدحسن محمدزاده و شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) (سهامی خاص) با نمایندگی آقای کامبیز قلی زاده سلطانی و شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمود دهقان نژاد (شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو) (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین قرقیش و آقای محمدصادق نوروزی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.
۲ـ آقای محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت صنعتی نیرو محرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) به سمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ هیئت مدیره اختیارات خود حامل از بندهای ۴و۶و۷و۸و۱۰و۱۱و۱۲و۱۷و۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات یا امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11437402
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه ۲۰/۸/xxx۱ شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت صنعتی نیرو محرکه (سهامی‌عام) به نمایندگی آقای محمدحسن محمدزاده و شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای کامبیز قلی‌زاده‌سلطانی و شرکت تولیدی نیرو محرکه (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای محمود دهقان‌نژاد (شرکت تولیدی قطعات گیربکس میانرو) (سهامی‌خاص) با نمایندگی آقای حسین قرقیش و آقای محمدصادق نوروزی به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.

۲ـ آقای محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت صنعتی نیرو محرکه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کامبیز قلی‌زاده‌سلطانی به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه (ناپکو) به سمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ هیئت‌مدیره اختیارات خود حامل از بندهای ۴و۶و۷و۸و۱۰و۱۱و۱۲و۱۷و۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات یا امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648613
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ طبق آگهی دعوت شماره xxx۶۱ـ ۵/۲/۹۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد بشماره ملی ۵ـ xxxxxxـ xxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و تاریخ ۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685341
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ طبق آگهی دعوت شماره xxx۶۱ـ ۵/۲/۹۱ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شماره ثبت xxx۳۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد بشماره ملی ۵ـ xxxxxxـ xxx بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و تاریخ ۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524168

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
سهامی عام بشماره ثبت xxx۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ با استعفای آقای علی محمد مظفری از سمت عضو هیئت مدیره موافقت گردید و آقای محمود دهقان نژاد کد ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx طی حکم شماره ۹۰ ـ xxx۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی نیرومحرکه سهامی خاص بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۷/۹۱ انتخاب شده تصدی بقیه اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۹۱ کماکان به قوت خود باقی می باشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11448416
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۶۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ با استعفای آقای علی‌محمد مظفری از سمت عضو هیئت‌مدیره موافقت گردید و آقای محمود دهقان‌نژاد کد ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx طی حکم شماره ۹۰ ـ xxx۲ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی نیرومحرکه سهامی‌خاص بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۷/۹۱ انتخاب شده تصدی بقیه اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۹۱ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810806
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ پیرو آگهیی دعوت به شماره xxx۱۷ منتشر در روزنامه‌ی اطلاعات مورخ ۷/۲/xxx۰ در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل شده و تصمیمات و میل اتخاذ گردید.

۱ـ مجمع صورت‌های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج ثبت آگهیی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447912
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۶۲۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱‌ـ هیئت‌مدیره اختیارات خود حاصل از بندهای۴، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸ ماده۵۰ ـ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083491
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۷/xxx۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ که تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای محمدحسن محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به سمت مدیرعامل و آقایان علی محمد مظفری و حسین قرقیش به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260471
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۸۹ پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره xxx۵۳ مورخ ۳۰/۶/۸۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۸/۸۹ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدحسن محمدزاده به نمایندگی از شرکت صنعتی نیرومحرکه و آقای علی محمد مظفری به نمایندگی از شرکت تولیدی نیرومحرکه (سهامی خاص) و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به نمایندگی از شرکت قطعات اتومبیل نیرومحرکه (ناپکو) (سهامی خاص) و آقای حسین قرقیش به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات گیربکس (میانرو) (سهامی خاص) و آقای محمدصادق نوروزی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ۲ آقای محمدحسن محمدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق نوروزی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد مظفری به عنوان مدیرعامل و آقای کامبیز قلی زاده سلطانی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین قرقیش به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653294
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۲۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۷ صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۹ که تاریخ ۱۱/۶/۸۹ واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت تولیدی قطعات تولیدی گیربکس میانرو به نمایندگی آقای صادق نوروزی به عنوان جایگزین آقای مهرداد بهزادی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۲ـ شرکت قطعات اتومبیل ناپکو به نمایندگی آقای کامبیز قلی‌زاده‌سلطانی به عنوان جایگزین آقای احمد بهشتی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۳۰/۶/۸۹ انتخاب و آقای محمدحسن محمدزاده به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای غلامحسین احمدی‌فرد به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی محمدمظفری به عنوان مدیرعامل و آقایان محمدصادق نوروزی و کامبیز قلی‌زاده‌سلطانی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۳۰/۶/۸۹ انتخاب گردیده‌اند.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742333
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۸۹ به شماره xxx۳۷ مورخ ۹/۲/۸۹ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۲/۳/۸۹ واصل شده تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

۲ـ مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و آقای داریوش امین‌نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل به یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808480
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۶۲۸و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۰۸۵۲۵
پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/۸۷ صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۱۱/۸۸ که تاریخ۲۰/۱۱/۸۸ واصل شده تصمیماتی ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ با توجه به بازنشستگی آقای سید علی سخی عضو هیئت‌مدیره، آقای احمد بهشتی به نمایندگی شرکت قطعات اتومبیل نیرو محرکه سهامی‌خاص به موجب نامه شمارهxxx۶۹/۸۸/ن ـ۱۷/۱۱/۸۸ عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید و تصدی بقیه اعضاء کماکان به قوت خود باقی است.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات