صنایع کربنات کلسیم آهوان

شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861803991 (فعال)
14
افراد
11
آگهی‌ها
2627
شماره ثبت
1366/6/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14127415
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر معماری فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حمیدرضا دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای اکبر معماری فرد به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیأت مدیره وآقای حسین قنواتی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای حسین خوش چشم آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان(سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر حسین توکلی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی دو امضاء از سه امضائ رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر معماری فرد به کدملی xxxxxxxxx۶ (عضو هیأتمدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981210
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای اصلی هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای اصغر معماری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای اکبر معماری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین قنواتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبودسیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به ست بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591650
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از تهران به کیلومتر ۷۰ جاده سمنان به دامغان منتقل گردید و تحت شماره xxx۷ در این اداره به ثبت رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398809
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به واحد ثبتی سمنان به آدرس، سمنان، کیلومتر ۷۰ جاده سمنان به دامغان منتقل گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372224
آگهی تغییرات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسیح سالاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پروزه های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت صنایع گچ کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت توسعه مدیریت شایان افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و حمیدرضا دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدجعفر معلمیان به کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922829
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا مسعود خورسندی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714834
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا مسعود‌خورسندی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9874858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به‌روزآوران ژرف‌اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا مسعودخورسندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پروژه‌های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت صنایع گچ کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت کربنات کلسیم کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع معادن فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت توسعه مدیریت شایان افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ نجمی هاشمی‌فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پروژه‌های صنعتی ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کیومرث ضیافتی‌فرامرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و محمدتقی محبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع گچ کاشان و محمد نعیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع کربنات کلسیم کاشان و میرعمادالدین مدیرزاده‌طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت شایان افق جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک سفته بروات با دو امضاء از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086475
آگهی اصلاحی شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
پیرو آگهی شماره xxx۱/ت۳۲ مورخ ۲۸/۲/۸۹ امضای کلیه اوراق تعهدآور شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و در غیاب هریک از آن دو یکی از اعضای هیئت‎مدیره به جای فرد غایب همراه با مهر شرکت و امضای مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753876
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۱۷۸۰۲و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۲/۸۹ کیومرث ضیافتی‌فرامرزی به جای بهمن یغمایی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به جای فرد غایب همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432380
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کربنات کلسیم آهوان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۱۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۳۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بروز آوران ژرف اندیش به سمت بازرس اصلی و ناصر احمدیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات