ماشین سازی تبریز

شرکت ماشین سازی تبریز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861753624 (فعال)
7
افراد
14
آگهی‌ها
517
شماره ثبت
1346/3/15
تاریخ تأسیس
طرح ایجاد کارخانه ماشین سازی تبریز براساس موافقت نامه همکاریهای فنی و اقتصادی دولت های ایران و چکسلواکی سابق با هدف تولید انواع ماشین افزار ، کمپرسورهای صنعتی ، پمپ های آب ، الکترو موتور ، لیفت تراک ، انواع موتورهای دیزلی ، ماشین آلات نساجی منعقد و به مرحله اجرا گذاشته شد و از سال 1351 بهره برداری از این طرح عظیم آغاز گردید.

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه از 1396/4/31

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14044710
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۶/۲۰ مورخ ۰۳/۰۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۵ حمیدرزمجو به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین محمدفروغی اصل برای مدت باقی مانده لغایت مورخ ۱/۶/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044713
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۶/۲۰ مورخ ۰۳/۰۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه محلی ارک جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374662
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۳/۲۰ ۲۴/۹/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال xxx۵ انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301172
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۸/۲۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ایلخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره محمد فروغی اصل به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیأت مدیره رحمان طالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیأت مدیره حبیب امین زاده قویفکربه کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره حابل زادبود به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. حق امضاء کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240565
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۳/۴۱ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فروغی اصل به کدملی xxxxxxxxx۰ رحمان طالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ حابل زادبود به کدملی xxxxxxxxx۳ حمیدرضا ایلخانی سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۶ حبیب امین زاده قویفکر به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828746
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره (آقای داودامین عشقی) و مهر شرکت خواهد_بود. حق امضاء کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایراوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با ۲ امضاء ازاعضاء هیئت مدیره و یا با یک امضاء از اعضاء هیئت مدیره بهمراه امضاء مدیرمالی و ذیحساب شرکت (آقای یاشارعلیون) با مهر شرکت خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464945
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبتxxx۷۰ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی به شماره ثبتxxx۹۲ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شماره ثبت xxx۰۸ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شماره ثبت xxx۲۵ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره ثبتxxx۷۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464959
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کرامتی فرد (عضو غیرموظف هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شماره ثبتxxx۲۵ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای داود امین عشقی (عضو موظف هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره ثبتxxx۷۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای میرعلی اکبر اصل خادمی (عضو موظف هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره ثبتxxx۷۰ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان مدیرعامل آقای موسی فیروزی (عضو غیرموظف هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شماره ثبتxxx۰۸ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای حسن مطلب زاده خانمیری (عضو غیرموظف هیئت مدیره) به کد ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به شماره ثبتxxx۹۲ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دوره تصدی ایشان در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء مکاتبات اداری و مدارک عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. حق امضاء کلیه اوراق تجاری و تعهدآور از قبیل قرارداد، چک، سفته و سایر اوراق تجاری تعهدآور از هر نوع با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. طبق ماده ۵۹ اساسنامه هیئت مدیره، قسمتی از اختیارات خود مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه شرکت شامل بندهای (یک ـ سه چهارـ شش ـ هفت ـ هشت ـ نه ـ یازده ـ دوازده ـ سیزده ـ چهارده ـ هیجده ـ بیست ـ بیست و یک) رابه مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443696
آگهی تغییرات شرکت ماشين سازي تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال xxx۴ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557360
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت انتخاب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۲ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557361
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت انتخاب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۳ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532427
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت انتخاب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای رسمی شرکت در سال xxx۱ تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879470
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تعیین و روزنامه ایران برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۰ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107540
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی تبریز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۳۶۲۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب و سازمان حسابرسی شماره ثبت xxx۹۲ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تعیین و روزنامه ایران برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۰ تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات