مشاور عمران ایران

شرکت مشاور عمران ایران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10861732322 (فعال)
24
افراد
32
آگهی‌ها
78684
شماره ثبت
1368/12/26
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1396/10/27 انقضا 1400/10/20

اشخاص مشاور عمران ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در مشاور عمران ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14493778
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای بهنام اتابکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد تعاون ودجا به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر حامد سهرابی بیکزاده محله با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت راهسازی وعمران ایران ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مصطفی ضمیری کیسمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان ( سهامی خاص ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روف بایگان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا جعفری مجد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493788
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهنام اتابکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد تعاون ودجا به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر حامد سهرابی بیکزاده محله با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت راهسازی وعمران ایران ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مصطفی ضمیری کیسمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان ( سهامی خاص ) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روف بایگان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان آتیه صنعت ایثار ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا جعفری مجد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات ، قرار دادها ، عقود اسلامی شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا معاون مالی شرکت همراه با مهر شرکت و یا در غیاب مدیر عامل با امضاء با یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ومعاون مالی شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیر عامل یا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره در خصوص بند‌های ۱ ۴ ۶ ۷ ۱۲ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14421551
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865030
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان ش م xxxxxxxxx۷۲ هدایت اله رحمانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهار ش م xxxxxxxxx۴۳ امیر حامد سهرابی بیکزاده محله با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سروش اقتصاد مهر ش م xxxxxxxxx۲۱ سید مهدی نامجو ی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران آسمان سروش منطقه آزاد چابهار ش م xxxxxxxxx۱ حسین عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر ش م xxxxxxxxx۷۹ مصطفی ضمیری کیسمی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865034
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت اله رحمانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی نامجوی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سروش اقتصاد مهر به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی عمران آسمان سروش به سمت عضو هیئت مدیره آقای مصطفی ضمیری کیسمی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر حامد سهرابی بیکزاده محله کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نفت فلات سازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قرار دادها، عقوداسلامی شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به عنوان امضاء اول و اعضاء هیئت مدیره یا آقای پاشازانوس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (معاون مالی اداری شرکت) به عنوان امضاء دوم به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیر عامل یا معاون مالی اداری همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865035
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد و حسابهای دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر ش م xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865041
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران بلوار افریقا، بالاتر از پل میر داماد خیابان تابان غربی پلاک ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837851
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی روشنگر بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686685
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام تماما پرداحت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518777
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین باقری عزیزآباد به عنوان رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۳ هدایت اله رحمانی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۸ مهدی نامجو به عنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ حسین عزیزی به عنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ مصطفی ضمیری کیسمی به عنوان عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به عنوان امضای اول و اعضای هیئت مدیره یا آقای مهدی پاشازانوس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (معاون اداری مالی شرکت) به عنوان امضای دوم به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل یا معاون اداری مالی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484063
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و نامه شماره xxx۳۲/۲/۲/۳۰ مورخه ۱۰/۰۳/۹۶ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و نامه شماره xxx/xxx/۹۶/xxx۰ مورخه ۱۷/۰۳/۹۶ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره جدید برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی حسین باقری عزیزآباد با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی نفت فلات سازه منطقه آزاد چابهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی هدایت اله رحمانی با کدملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سروش اقتصاد مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی مهدی نامجو با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی عمران آسمان سروش منطقه آزاد چابهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی حسین عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره موسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مصطفی ضمیری کیسمی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333258
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587363
آگهی تغییرات شرکت مشاور عمران ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۴/۷/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx xxx ریال به مبلغxxx xxx xxx xxx ریال منقسم به xxx xxx ۱۸سهم xxx۰۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12554901
آگهی تغییرات شرکت مشاورين عمران ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ و مجوز اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۲۶/۵/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید .موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل کدملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458241
آگهی تغییرات شرکت مشاورين عمران ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ به موجب مجوز شماره xxx/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۲۱/۰۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء اسناد تعهدآور بشرح ذیل می باشد: اسناد و مدارک مربوط به شرکت در مناقصات، صورتحسابهای صادره، قراردادهای منعقده با کارکنان و خرید خدمات کارشناسی، ساعتی و موردی، حساب جاری طلایی به شماره xxxxxxxxxxxx۶ بانک سپه شعبه میرداماد جهت پرداخت هزینه های شرکت بصورت موردی تا سقف مبلغ xxx میلیون ریال(یکصدو پنجاه میلیون ریال) و تا سقف حداکثر ماهیانه xxxxxxxxx ریال (یک میلیارد ریال)، حسابهای مسدودی بانک انصار و صندوق قبا مربوط به پرداخت وام کارکنان تا سقف مبلغ پنجاه میلیون (۵۰ میلیون) ریال، وفق این مصوبه امضای مجاز موارد مندرج بند ۱ ـ ۱ تا ۵ ـ ۱ فوق با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون اداری مالی معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309531
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای صمد رجا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره ، آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رییس هیئت مدیره ، و آقایان علیرضا جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، حسین باقری عزیزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، رمضانعلی پور مجیب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای هدایت اله رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور به امضای مدیر عامل به عنوان امضای اول و یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان امضای دوم به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

پxxxxxxxxxxxxxxx            اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158777
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره ۶۵/xxx/۱/xxx۱۶ مورخ ۵/۲/۹۴ معاونت طرح و برنامه و بودجه رئیس ارکان امور مشترک ن. م اداره امور اقتصادی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آ قای صمد رجا به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین باقری عزیزآباد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جاوید به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کرامت توکلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ از ماده ۲۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12172511
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره ۵۴/۸/xxx۳/ ط مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ معاونت طرح و برنامه و بودجه رئیس ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح ـ اداره امور اقتصادی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058535
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۳ و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح بشماره ۲۵/۸/۵۳ ومورخ ۲۸/۸/۹۳ و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۴۹/۸/۵۳ مورخ ۴/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین باقری عزیز آباد کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای صمد رجا کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای کرامت توکلی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا جاوید کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای محمد رضا بابائی کدملی xxxxxxxxx۴برای مدت دو سال بسمت اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش م xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726750
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و تاییدیه ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۵/۸/xxx۳/ط مورخ ۲۲/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681586
آگهی تغییرات شرکت مشاورین عمران ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ و مجوز معاونت طرح و برنامه و بودجه رئیس ارکان و امور مشترک ن. م ـ اداره امور اقتصادی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۶ / ۸ / xxx۳ / ط مورخ ۲۸/۷/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و مادخه مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. "موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت، مطالعات، طراحی، نظارت و مشارکت در اجرای طرحها و پروژه های عمرانی، غیر عمرانی و صنعتی در داخل کشور. شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به عملیات زیر مبادرت نماید: مدیریت، تهیه طرح، نظارت، و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی و صنعتی بطور مستقیم و یا از طرف سازمانها و دستگاههای ذیصلاح، ارائه خدمات نقشه برداری، استقرار آزمایشگاههای مکانیک خاک و مصالح ساختمانی و خدمات ژئوتکنیک، مطالعات، طراحی و اجرا و نظارت فنی بر کلیه فعالیتهای مربوط به پدافند غیرعامل، تدوین ضوابط و استانداردها و مطالعات، طراحی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای حوزه مقاوم سازی، کلیه فعالیتهای پاکسازی میادین مین و آلوده به گلوله عمل نکرده و مواد منفجره اعم از مطالعات – تدوین ضوابط و مقررات آموزشی ایمنی و کاهش خطرات و اجرا و نظارت فنی و کارگاهی، خرید و فروش هرگونه اموال منقول وغیر منقول و نیز انجام کلیه عملیات و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت، تامین منابع، مالی، استفاده از تسهیلات اعتباری ریالی، ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، خرید سهام، تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هـرگونه مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقوقی یا حقیقی با رعایت قوانین و مقررات. انبوه سازی ساختمان و مسکن، خرید سهام سایر شرکتهای مرتبط با فعالیت شرکت، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل کشور، مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود مرتبط با موضوع شرکت و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این امر، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت، انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در انجام و اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. "
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051505
آگهی افزایش سرمایه شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۹/۹/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۲ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033564
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و غلامعلی موحدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944918
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۹۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء حسین باقری عزیزآباد به ک م xxxxxxxxx۱ یا کرامت توکلی به ک م xxxxxxxxx۱ و سید مجتبی مدنی زاده به ک م xxxxxxxxx۸ یا مهدی پاشازانوس به ک م xxxxxxxxx۲ معاون اداری و مالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. (دو امضا از چهار امضا)
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776546
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۸/۹۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء حسین باقری‌عزیزآباد به ک م xxxxxxxxx۱ یا کرامت توکلی به ک م xxxxxxxxx۱ و سید مجتبی مدنی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۸ یا مهدی پاشازانوس به ک م xxxxxxxxx۲ معاون اداری و مالی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. (دو امضا از چهار امضا)

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717048
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۸۶۸۴و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین باقری عزیزآباد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سیدمجتبی مدنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ کرامت توکلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا جاوید به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد زمان کبیر به کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733374
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۸۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین باقری‌عزیزآباد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سیدمجتبی مدنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ کرامت توکلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا جاوید به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمد زمان‌کبیر به کدملی xxxxxxxxx۹

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571653
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید مجتبی مدنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی‌محمد عندلیب به کدملی xxxxxxxxx۳ و منصور امراللهی‌مجد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسن بیات به کدمی xxxxxxxxx۲ و حمیدرضا کشاورز به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ سید مجتبی مدنی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌محمد عندلیب به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور سید مجتبی مدنی‌زاده یا علی‌محمد عندلیب و حمیدرضا کشاورز یا محمدحسن بیات (دو امضا از چهار امضا) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653853
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هاجر فلاح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449180
آگهی تصمیمات شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. مصطفی رضایی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و هاجر فلاح کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11040666
آگهی اصلاحی شرکت مشاور عمران ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
پیرو آگهی تغییر پلاک شماره xxx۸/ت/۳۲ مورخ ۵/۲/۸۹ نام شرکت مشاور عمران ایران صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661757
آگهی تغییر پلاک شرکت کشاورز عمران ایران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۲۳۲۲
بموجب نامه هیئت مورخ ۲۱/۱/xxx۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک ۷۱ به پلاک ۴ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات