سپافیل

شرکت سپافیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861686702 ()
22
افراد
10
آگهی‌ها
13087
شماره ثبت
1348/1/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13002855
آگهی تغییرات شرکت سپافیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی مصفی به کدملی xxxxxxxxx۴ وخانم مینو یزدان پرست کدملی xxxxxxxxx۵ وخانم معصومه حاجی زاده کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم ساعده دل افروز به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم هانیه دل افروز کدملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم ژاله مصفی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای اسماعیل حاجی زاده رکوئه کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم لاله مصفی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای علی قره خانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای پویا صدوقی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002859
آگهی تغییرات شرکت سپافیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی مصفی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وخانم مینو یزدان پرست کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم معصومه حاجی زاده کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت قائم مقام مدیرعامل و خانم سائده دل افروز کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره وخانم هانیه دل افروز کدملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160575
آگهی تغییرات شرکت سپافیل سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل: علی مصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ مرتضی شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ مونا عادلی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ مینو یزدان پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ و لاله مصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی و مرتضی مصفی ک.م xxxxxxxxx۴ و مسعود بمانیان ک.م xxxxxxxxx۰۳ و ژاله مصفی ک.م xxxxxx۲۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آذرین حساب ش.م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160576
آگهی تغییرات شرکت سپافیل سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مینو یزدان پرست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مونا عادلی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل مرتضی شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل لاله مصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222176
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری‌نسب به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فخرالدین کشمیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و سعیدرضا پایدار به ش ملی xxxxxxxxx۹ و پروین کشمیری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و رویا کشمیری به ش ملی xxxxxxxxx۹ و مریم همایون به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و احمد انصاری‌چهارسوقی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و سعید کشمیری به ش ملی xxxxxxxxx۰ و یاسمن محبی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ رویا کشمیری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم همایون بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی مصفی بسمت مدیرعامل و فخرالدین کشمیری بسمت قائم‌مقام مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813143
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ علی مصفی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و رویا کشمیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم همایون به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فخرالدین کشمیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11082410
آگهی اصلاحی در شرکت سپافیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
پیرو آگهی شماره xxx۳۳/ت۳۲ مورخ ۱۸/۵/۸۹ پروین کشمیری به جای شیخ عبدالرسول کشمیری جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره تعیین شده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795815
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و علیرضا جعفری‌نسب به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554205
آگهی تصمیمات شرکت سپافیل سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۴/۸۹ رویا کشمیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مریم همایون به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فخرالدین کشمیری به سمت قائم‌مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. پروین کشمیری از اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره بجای فخرالدین کشمیری به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551513
آگهی افزایش سرمایه شرکت سپافیل سهامی عام ‌بشماره ثبت ۱۳۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۶۷۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۵/۸۸ و هیئت‌مدیره ۱۷/۸/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۸ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده ۷ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات