اریا الکترونیک ایران

شرکت اریا الکترونیک ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861679506 ()
10
افراد
33
آگهی‌ها
7871
شماره ثبت
1340/4/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786805
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761096
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد تقی صالحی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بنمایندگی علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پارس سیتادل باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر بابایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، تغییر شغل و اخراج کارکنان طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره ۱ تعیین حقوق ، مزایا و پاداش کارکنان اعم از مستمر و غیرمستمرطبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره ۲ تعیین غرامت اخراج ومزایای پایان خدمت کارکنان و سایر مزایای خاتمه خدمت طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره ۳ پرداخت عیدی و پاداش سالیانه براساس قانون کار طبق مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره ۴ اجرا و اعمال آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب هیئت مدیره ۵ انعقاد قراردهای داخلی و خارجی بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ۶ طرح و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت در کلیه مراجع قانونی و اقدام به تعیین داوری که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد و حضور در مراجع ذیربط با اختیار انتخاب وکیل و حق توکیل به غیر ولو کرارا " و با حق عزل وکیل ۷ فروش محصولات و اقلام ضایعاتی ، مازاد بر نیاز و دارائیهای راکد پس از اعلام موردی در جلسه هیئت مدیره و بر اساس مصوبات هیئت مدیره ۸ عقد قرارداد بیمه حوادث و آتش سوزی ۹ افتتاح و انسداد حساب جاری ریالی و نیز اخذ وام و تسهیلات بانکی با تصویب هیئت مدیره ۱۰ پرداخت هزینه‌های جاری و وصول مطالبات و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی و قانونی انجام کلیه مکاتبات عادی شرکت با سازمانها ، موسسات و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، دولتی و خصوصی ۱۱ انجام کلیه امور مربوط به حفاظت ، بهداشت و ایمنی کار . پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه ۱۲ جابجا کردن ایام کاری در چارچوب تقویم کاری ۱۳ پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت داخل کشور به هیئت مدیره واعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌های آن بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره . ۱۴ پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت خارج از کشور به هیئت مدیره و اعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره ۱۵ تفویض بخشی از اختیارات مذکور در این مصوبه به کارکنان شرکت یا اشخاص ثالث ، این امر رافع مسئولیت‌های مدیرعامل در قبال اشخاص ثالث و هیئت مدیره و شرکت نمی‌باشد . ۱۶ شرکت در خرید ، فروش ویا هرنوع مناقصه ، بصورت موردی در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تائید هیئت مدیره مجاز می‌باشد . ۱۷ اخذ تصمیم در مورد نوع و مدل محصولاتی که می‌بایستی تولید گردد و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولیدات در چهارچوب بودجه شرکت و با نظر هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750004
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750018
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲ محمد تقی صالحی باکدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت پارس سیتادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208792
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208787
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874994
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران جاده آبعلی کوچه کیمیدارو شرقی خیابان دماوند پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688854
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547495
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502914
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ عباس سالک اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت پارس سیتادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502919
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عباس سالک اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ وشرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بانمایندگی محمد تقی صالحی باکدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت پارس سیتادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بانمایندگی آقای محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بانمایندگی آقای احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره و ناصر بابایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502933
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برخی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و اخراج کارکنان طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان اعم از مستمر و غیرمستمر طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین غرامت اخراج و مزایای پایان خدمت کارکنان و سایر مزایای خاتمه خدمت طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره پرداخت عیدی و پاداش سالیانه براساس قانون کار طبق مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره اجرا و اعمال آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب هیئت مدیره انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی براساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره طرح و اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازکلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت در کلیه مراجع قانونی و اقدام به تعیین داوری که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد و حضور در مراجع ذیربط با اختیار وکیل و حق توکیل به غیرو لو کرارا و با حق عزل وکیل ۸ فروش محصولات و اقلام ضایعاتی، مازاد بر نیاز و دارائیهای راکد پس از اعلام موردی در جلسه هیئت مدیره و بر اساس مصوبات هیئت مدیره عقد قرارداد بیمه حوادث و آتش سوزی افتتاح و انسداد حساب جاری ریالی و نیز اخذ وام و تسهیلات بانکب با تصویب هیئت مدیره پرداخت هزینه‌های جاری و وصول مطالبات و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی و قانونی انجام کلیه مکاتبات عادی شرکت با سازمانها، موسسات و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی انجام کلیه امور مربوط به حفاظت، بهداشت و ایمنی کار، پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه جابه جا کردن ایام کاری در چارچوب تقویم کاری پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت داخل کشور به هیئت مدیره و اعزام انان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌های ان براساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت خارج از کشور به هیئت مدیره و اعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره تفویض بخشی از اختیارات مذکور در این مصوبه به کارکنان شرکت یا اشخاص ثالث، این امر رافع مسئولیت‌های مدیرعامل در قبال اشخاص ثالث و هیئت مدیره و شرکت نمی‌باشد. شرکت در خرید، فروش و یا هر نوع مناقصه، بصورت موردی در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تائید هیئت مدیره مجاز می‌باشد. اخذ تصمیم در مورد نوع و مدل محصولاتی که می‌بایستی تولید گردد و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولیدات در چارچوب بودجه شرکت و با نظر هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018075
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات و مونتاژ و خرید و فروش و خدمات پس از فروش انواع دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و ماشین‌های اداری (انجام موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958591
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره برخی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: استخدام، انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و اخراج کارکنان طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین حقوق، مزایا و پاداش کارکنان اعم از مستمر و غیرمستمرطبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره تعیین غرامت اخراج ومزایای پایان خدمت کارکنان و سایر مزایای خاتمه خدمت طبق بودجه مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره پرداخت عیدی و پاداش سالیانه براساس قانون کار طبق مصوبه سالیانه و با تائید هیئت مدیره اجرا و اعمال آیین نامه انضباطی کارکنان مصوب هیئت مدیره انعقاد قراردهای داخلی و خارجی بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره طرح و اقامه هرگونه دعوی و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت در کلیه مراجع قانونی و اقدام به تعیین داوری که برای حفظ منافع شرکت ضرورت دارد و حضور در مراجع ذیربط با اختیار انتخاب وکیل و حق توکیل به غیرولو کرارا " و با حق عزل وکیل فروش محصولات و اقلام ضایعاتی، مازاد بر نیاز و دارائیهای راکد پس از اعلام موردی در جلسه هیئت مدیره و بر اساس مصوبات هیئت مدیره عقد قرارداد بیمه حوادث و آتش سوزی افتتاح و انسداد حساب جاری ریالی و نیز اخذ وام و تسهیلات بانکی با تصویب هیئت مدیره پرداخت هزینه‌های جاری و وصول مطالبات و نیز پرداخت حقوق و عوارض دولتی و قانونی انجام کلیه مکاتبات عادی شرکت با سازمانها، موسسات و اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی، دولتی و خصوصی انجام کلیه امور مربوط به حفاظت، بهداشت و ایمنی کار. پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه جابجا کردن ایام کاری در چارچوب تقویم کاری پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت داخل کشور به هیئت مدیره واعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌های آن بر اساس آیین نامه مصوب هیئت مدیره. پیشنهاد اعزام کارکنان به ماموریت خارج از کشور به هیئت مدیره و اعزام آنان پس از تصویب و پرداخت هزینه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مصوب هیئت مدیره تفویض بخشی از اختیارات مذکور در این مصوبه به کارکنان شرکت یا اشخاص ثالث، این امر رافع مسئولیت‌های مدیرعامل در قبال اشخاص ثالث و هیئت مدیره و شرکت نمی‌باشد. شرکت در خرید، فروش ویا هرنوع مناقصه، بصورت موردی در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تائید هیئت مدیره مجاز می‌باشد. اخذ تصمیم در مورد نوع و مدل محصولاتی که می‌بایستی تولید گردد و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولیدات در چهارچوب بودجه شرکت و با نظر هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962662
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد موسسه حسابرسی شهود امین ش م xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ش م xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703926
آگهی تغییرات شرکت اریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۶۹ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571895
آگهی تغییرات شرکت اريا الكترونيك ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای عباس سالک اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ (بنمایندگی آقای محمد تقی صالحی باکدملی xxxxxxxxx۸) ـ شرکت پارس سیتادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ (بنمایندگی آقای محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸) ـ شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ (بنمایندگی آقای احمد دشتی با کدملیxxxxxxxxx۲)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571917
آگهی تغییرات شرکت اريا الكترونيك ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس سالک اردستانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بنمایندگی آقای محمد تقی صالحی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پارس سیتادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ناصر بابایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418596
آگهی تغییرات شرکت آريا الكترونيك ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رحمانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد چراغی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت پارس الرمس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی علی عبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت پارس سیتادل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی احمد احراری با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت کمال الکترونیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی احمد دشتی با کد ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426102
آگهی تغییرات شرکت آريا الكترونيك ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبداله رحمانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد چراغی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی عبدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس به سمت عضو هیئت مدیره ـ احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک به سمت عضو هیئت مدیره ـ احمد احراری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیتادل به سمت عضو هیئت مدیره ـ ناصر بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق و چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606214
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب شد موسسه حسابرسی ومدیریت شهود امین به شماره ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535433
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436107
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۳ و مجوز مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم با نام xxx/۱ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران به شرکت افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190501
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسن حاجیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸
شرکت پارس الرمس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ (با نمایندگی علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷)
شرکت پارس سی تادل با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ (با نمایندگی احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱)
شرکت کمال الکترونیک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ (با نمایندگی احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲)
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190502
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالله رحمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
ـ محمد چراغی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
ـ علی عبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
ـ احمد دشتی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
ـ احمد احراری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پارس سی تادل به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
ـ ناصر بابایی با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق و چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028613
آگهی تغییرات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت عبارت مشاوره و طراحی و نصب و نگهداری انواع دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های نظارتی در کلیه اماکن عمومی از قبیل مسکونی تجاری اداری کارخانجات و ارگانهای خصوصی و دولتی و تهیه و توزیع کلیه قطعات و لوازم جانبی مرتبط با موضوع و تهیه و توزیع انواع جکهای عمودی و افقی برقی جهت دربهای ورودی و نصب و راه اندازی سیستم‌های کنترل برقی دربهای ورود و خروج ساختمانها و برجهای بزرگ تجاری مسکونی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و بین المللی شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و نمایندگی انحصاری از کلیه شرکتها و موسسات معتبر مجاز داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌های مجاز و منطبق با موضوع ثبت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727771
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658520
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس اصلی و حسن حاجیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759089
آگهی کاهش سرمایه شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی‌عام بشماره ثبت۷۸۷۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۴/۹۰ و در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۸۸ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۵ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۵ سهمxxx/۱ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10186619
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله رحمانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ محمد چراغی بیدهند به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پارس الرمس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت پارس سیتادل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت کمال الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ عبداله رحمانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد چراغی بیدهند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر بابایی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و احمد دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کمال الکترونیک و احمد احراری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی پارس سیتادل و علی عبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پارس الرمس تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9621603
آگهی تصمیمات در شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۱و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ احمد احراری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس سیتا دل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و ناصر بابائی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964208
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به سمت بازرس اصلی و پرویز مقدس به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12026851
آگهی تصمیمات شرکت آریا الکترونیک ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۵۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول‌نگر آریا بسمت بازرس اصلی و پرویز مقدس بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند عبداله رحمانی‌نژاد ـ محمد چراغی ـ شرکت پارس سی تادل بنمایندگی رضا هدایتی ـ شرکت کمال الکترونیک بنمایندگی احمد دشتی ـ شرکت پارس الرمس بنمایندگی محمدتقی صالحی. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۹/۸۸ عبداله رحمانی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی صالحی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمد چراغی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا نماینده قانونی ایشان و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات