بانک ملی

شرکت بانک ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861677542
11
افراد
26
آگهی‌ها
60
شماره ثبت
1306/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13795909
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی شرکت به xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636218
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۴/۰۵/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال از محل ذخائر در نظر گرفته شده بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386550
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارای ی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284053
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۷/۹/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شایان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284068
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۷/۹/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088576
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۱/۰۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088589
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۱/۰۵/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035638
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۴/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618299
آگهی تغییرات شرکت بانك ملي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۶/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا پناهی به کدملی xxxxxxxxx۴ و برات کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618494
آگهی تغییرات شرکت بانك ملي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۲ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۵/۶/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد فطانت فرد حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۹ و سید ولی الله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای موظف هیات مدیره بانک ملی ایران به جای آقایان عباس کمرئی و محمد ابراهیم منصورخاکی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287714
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالناصر همتی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257638
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۸/۹۲ اعلام می دارد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238463
آگهی تغییرات شرکت بانک ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملی ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین شد.
روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051587
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012908
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملی ایران به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۹/۱۰/۹۱ و بموجب مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بموجب تعهد شماره xxx۱۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ بانک ملی ایران سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۲۳ میلیارد ریال به مبلغ ۶/xxx۶۵ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011386
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و مجوز شماره xxxxxx به مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۲ ماده واحد قانون بودجه سال xxx۰ کل کشور و با عنایت به مفاد بند ۸ تصویب نامه شماره xxxxxx/ ت xxx۲۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیئت محترم وزیران سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۲۲ میلیارد ریال به مبلغ xxx/۲۳ میلیارد ریال از محل واریز نقدی افزایش یافته و مبلغ افزایش بموجب گواهی شماره xxx/xxx۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ بانک ملی ایران اداره کل حسابداری و مدیریت و آمار پرداخت گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986296
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx مورخ ۱۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606361
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۰ و نامه های شماره۱/xxx/۲۷/۹۰ مورخ۱۹/۱۱/۹۰ وxxxxxx/۹۰ مورخ۱۳/۱۱/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عباس کمرئی به کدملیxxxxxxxxx۴ و خسرو خواجه حسنی رابری به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیات مدیره بانک تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11945972
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۱/۹۰ و نامه‌های شماره۱/xxx/۲۷/۹۰ مورخ۱۹/۱۱/۹۰ وxxxxxx/۹۰ مورخ۱۳/۱۱/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عباس کمرئی به کدملیxxxxxxxxx۴ و خسرو خواجه‌حسنی‌رابری به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیات‌مدیره بانک تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550790
آگهي اصلاحي
پیرو آگهی شماره xxx۵۱/ت۳۲ مورخ ۶/۱۲/۹۰شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547612
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵۱/ت۳۲ مورخ ۶/۱۲/۹۰شرکت بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد و مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543934

آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران
سهامی عام به شماره ثبت۶۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۹۰ بانک ها مورخ ۱۹/۷/۹۰ فرشاد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989841
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۶۰ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۷/۹۰ بانک‌ها مورخ ۱۹/۷/۹۰ فرشاد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941632
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746531
آگهی تصمیمات شرکت بانک ملی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11468260
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملی ایران به شماره ثبت ۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده بانک ملی ایران مورخ ۲/۱۲/۸۸ محمدابراهیم منصورخاکی و فرزاد احمدی‌یرکی به جای علی‌اکبر اصغری و محمدتقی توکلی به سمت اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی ایران انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات