تکنو تار

شرکت تکنو تار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861658680 ()
23
افراد
36
آگهی‌ها
13807
شماره ثبت
1348/12/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14568201
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اصغر عامری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، مهدی دوست برحقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، سعید عباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، حامد رستگار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و ناصر پور فرح آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544564
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۱۳/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402298
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، قراردادها ، چکها ، برات ها و سفته ها و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود .
اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیر عامل بشرح ذیل می باشد :
اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ،موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید هیئت مدیره - پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب - شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و امضاء عقد قراردادهای مربوط به آن برابر با آیین نامه معاملات مصوب و بروز شده در هیئت مدیره ( وظیفه بروز رسانی و تصویب آیین نامه ها نیز به عهده مدیر عامل می باشد ) - امضاء و انجام قراردادهای مربوط و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد ، پس از تائید هیئت مدیره - ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیر عامل و دیگر امضای مجاز شرکت - واگذاری یا اعطا و عزل نمایندگی مربوط به فروش و خدمات پس از فروش ۸ - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) پس از تائید هیئت مدیره ۹ - مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت ۱۰ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره ۱۱ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره ۱۲ - اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات ۱۳ - انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانوناً الزامی است ۱۴ - اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره ، تخلیه عین مستاجره ، تقاضای تعدیل اجاره بها ، تقاضای تجدید در رأی صادره و اجرای آن پس از تائید هیئت مدیره ۱۵ - نصب کلیه مدیران شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تائید هیئت مدیره ۱۶ - عزل کلیه کارکنان اعم از معاونین ، مدیر و سایر پرسنل شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، تنبیه و تشویق ، مرخصی و بازنشستگی ، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام ۱۷ - تعیین قیمت ارائه خدمات به مشتریان با توجه به روتین نبودن کار و ضرورت ارائه قیمتهای رقابتی بر اساس گزارش کارشناسی ، ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تائید هیئت مدیره ۱۸ - تعیین قیمت فروش قطعات یدکی ، با توجه به مفصل بودن لیست مربوطه و ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم بطور مکرر ۱۹ - اعطاء تسهیلات مالی ( وام ) به پرسنل بر اساس آئین نامه مصوبه شرکت و ضوابط مربوطه ۲۰- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۲۱ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۲۲ - انعقاد قرارداد ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از تائید در هیئت مدیره ۲۳ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علامت تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تائید در هیئت مدیره ۲۴ - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره ۲۵- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تائید هیئت مدیره ۲۶-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت ، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار درماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402321
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198596
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008164
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و آقای حیدر مغنی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد حسن گرمان نیزکماکان به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره ابقاءگردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995031
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید عباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و آقای حیدر مغنی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای محمد حسن گرمان نیزکماکان به نمایندگی شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره ابقاءگردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510068
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه جوان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200133
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به نمایندگی سعید عباسی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به نمایندگی مهدی دوست برحقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به نمایندگی حیدر مغنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به نمایندگی مهردادجزایری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت نگین ساحل رویال به نمایندگی محمدحسن گرمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به نمایندگی علی افشین به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید هیئت مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و امضاء عقد قراردادهای مربوط به آن برابر با آیین نامه معاملات مصوب و بروز شده در هیئت مدیره (وظیفه بروز رسانی و تصویب آیین نامه‌ها نیز به عهده مدیرعامل می‌باشد) امضاء و انجام قراردادهای مربوط و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، پس از تائید هیئت مدیره. ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. واگذاری یا اعطا و عزل نمایندگی مربوط به فروش و خدمات پس از فروش. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تائید هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات. انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانونا الزامی است. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها، تقاضای تجدید در رأی صادره و اجرای آن پس از تائید هیئت مدیره. نصب کلیه معاونین و مدیران شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره. عزل کلیه کارکنان اعم از معاونین، مدیر و سایر پرسنل شرکت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، تنبیه و تشویق، مرخصی و بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام مطابق با آیین نامه تصویب شده هیئت مدیره و قوانین مرتبط. تعیین قیمت ارائه خدمات به مشتریان با توجه به روتین نبودن کار و ضرورت ارائه قیمتهای رقابتی بر اساس گزارش کارشناسی، ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تائید هیئت مدیره. تعیین قیمت فروش قطعات یدکی، با توجه به مفصل بودن لیست مربوطه و ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم بطور مکرر. اعطاء تسهیلات مالی (وام) به پرسنل بر اساس آئین نامه مصوبه شرکت و ضوابط مربوطه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از تائید در هیئت مدیره. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تائید در هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا با تائید هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستورلازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مضنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار درماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086743
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921437
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ک. م xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین ک. م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883818
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدر مغنی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمدرضا طلائی به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616625
آگهی تغییرات شرکت تكنو تار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد حسن گرمان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمدبیات به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهردادجزایری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله ،چک سفته ،بروات و غیره با دو امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: -نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ،موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد تصویب و تغییر آیین نامه های داخلی شرکت پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هر نوع سند ،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها،دادسراها،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رای ،درخواست تجدید نظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده دادرسی ،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سندتعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)،اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگه اجرائیه و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،اقراردر ماهیت دعوا،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول و رد سوگند،تامین خواسته ،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم در موارد مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های ۶ ماهه به حسابرس بازرس در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر اختیارات با هیئت مدیره خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474216
آگهی تغییرات شرکت تكنو تار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای رضا کوثری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ش.م xxxxxxxxx۲۰ بجای آقای مهدی کلاکی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید وزیری راد شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال ش.م xxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321567
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۰۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۰۴/۹۴ اعلام میدارد: نام آقای احمد دشتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و مجید وزیری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره صحیح می باشد مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321578
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۰۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شماره شناسه xxxxxxxxx۸۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شماره شناسهxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270385
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کلاکی کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار آقای مجیدوزیری راد کدملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار آقای سیدمحمدحسین شریفی کدملی: xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار آقای مهدی دوست برحقی کدملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار آقای محمدرضا طلایی کدملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهراقتصاد xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت مهندسی تکنوتار قراردادها، اسناد، اوراق تعهد آور شرکت باامضاء مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیئت مدیثره یامتفقاً باامضاء دونفر ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت ومکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خودرا بشرح تفصیل طی ۲۳ بند ضمیمه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273955
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۸۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدی دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای سید محمد حسین شریفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره مجید دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی دوست بر حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدرضا طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره مهدی کلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک سفته و بروات، قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039021
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، برات ها و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل می باشد.: ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید هیئت مدیره ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب. ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی و امضاء عقد قرارداد های مربوط به آن برابر با آیین نامه معاملات مصوب و بروز شده در هیئت مدیره (وظیفه بروز رسانی و تصویب آیین نامه ها نیز به عهده مدیرعامل می باشد.) ـ امضاء و انجام قرارداد های مربوط و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل و فسخ و اقاله آن درمورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضو ع شرکت باشد، پس از تائید هیئت مدیره۶ ـ ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری باتصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت ـ واگذاری یا اعطا و عزل نمایندگی مربوط به فروش و خدمات پس از فروش۸ ـ واگذاری یاتحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) پس از تائید هیئت مدیره ـ مبادرت به تقاضا واقدام جهت ثبت هر گونه علامت تجاری واستفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تائید در هیئت مدیره. ـ اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب واجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات. ـ انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلام آن در جراید قانوناً الزامی است. ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها، تقاضای تجدید در رای صادره و اجرای آن پس از تائید هیئت مدیره ـ نصب کلیه معاونین و مدیران و سایر پرسنل شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیئت مدیره ـ عزل کلیه کارکنان اعم از معاونین، مدیر و سایر پرسنل شرکت، تعیین حقوق و دستمزد و پاداش، تنبیه و تشویق، مرخصی و بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام مطابق با آیین نامه تصویب شده هیئت مدیره و قوانین مرتبط ۱۷ ـ تعیین قیمت ارائه خدمات به مشتریان با توجه به روتین نبودن کار و ضرورت ارائه قیمت های رقابتی بر اساس گزارش کارشناسی، ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تائید هیئت مدیره ۱۸ ـ تعیین قیمت فروش قطعات یدکی، با توجه به مفصل بودن لیست مربوطه و ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم بطور مکرر. ـ اعطاء تسهیلات مالی (وام) به پرسنل بر اساس آئین نامه مصوبه شرکت و ضوابط مربوطه ۲۰ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از تائید در هیئت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تائید درهیئت مدیره ۲۴ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تائید هیئت مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً با تائید هیئت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی و یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم ن هایی و قطعی داور و درخواست تخلیه وخلع ید و رفع تصرف عدوانی ومزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416661
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی اقای مهدی کلاکی ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت نگین ساحل رویال ش م xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی مجید وزیری راد ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان ش م xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید محمد حسین شریفی ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی مهدی دوست برحقی ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد ش م xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمد رضا طلائی ک م xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591554
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران ش م xxxxxxxxx۸۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین ش م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575203
آگهی تغییرات شرکت تکنوتار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ و مجوز بورس شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران با پرداخت نقدی طی گواهی های شماره xxx/۹۲ مورخ ۳۰/۲/xxx۳ و xxx/۹۲ مورخ ۲۰/۴/۹۳ بانک ملت شعبه صنعتی فتح افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء شد.
پxxxxxx۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539647
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۸۰۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران، بزرگراه ۶۵ متری فتح، بعد از کارخانه شیر پاستوریزه، خیابان فتح هفتم، پلاک ۱۰، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236528
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید وزیری راد با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین شریفی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا طلایی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی کلاکی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
قراردادها، اسناد، اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا متفقاً با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تعویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233327
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ۲ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ۳ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شناسه ملی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین شناسه ملی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719853
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مهدی عالی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی اصغر مهریزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی امیر خرمی شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ امیر خرمی شاد به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی عالی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود محل شرکت به خ ولیعصر روبروی جا م جم خ مهیار پ ۵۷ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922138
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ‌ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مهدی عالی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سعید ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی علی‌اصغر مهریزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی امیر خرمی‌شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ امیر خرمی‌شاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید مهدی عالی‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی‌اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود محل شرکت به خ ولیعصر روبروی جا‌م‌جم خ مهیار پ ۵۷ ط دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831646
آگهی تصمیمات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: شرکت سرمایه‌گذاری دانابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی جدید امیر خرمی‌شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی جدید سیدمهدی عالی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی جدید سعید ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا کرمی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و علی‌اصغر مهریزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ انتخاب گردیدند. بنابراین امیر خرمی‌شاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمهدی عالی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر مهریزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103990
آگهی تصمیمات شرکت تکنو تار سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ‌ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی‌اصغر مهریزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای محمدحسین طالقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11729955
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محمدحسین طالقانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به جای مرتضی زاغی به سمت مدیرعامل و سید عماد علویان به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی ایران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره به جای علی دادمان برای بقیه مدت تصدی هیئتِِِِ‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره متفقا یا با امضای دو نفر از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418850
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنوتار سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10892401
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به نمایندگی مرتضی زارعی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به نمایندگی غلامرضا کرمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به نمایندگی حسن حسینی‌راد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی علی دادمان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به نمایندگی حسین رستمی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه عقودقراردادها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره مجتمعا یا با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11555552
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تکنو تار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه و شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335452
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تکنوتار سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۸۹ علی دادمان به جای محمدرضا عالی پور به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204800
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تکنوتار سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ هیئت‌مدیره کلیه اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10798828
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی تکنو تار سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx۸ مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ بانک ملت شعبه صنعتی فتح پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۲/xxx۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات