گلوکوزان

شرکت گلوکوزان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861655731
21
افراد
33
آگهی‌ها
14012
شماره ثبت
1349/3/31
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گلوکوزان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گلوکوزان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14721444
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره حمیدرضا دلاوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره رضا مشهدی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنعتی زر ماکارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعت کیمیا زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره مجتبی رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیأت مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیأت مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیأت مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیأت مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیأت مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر و لو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۴ به مدیرعامل . ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیأت مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709265
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه صنعتی غذایی زر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت توسعه صنعت کیمیا زر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت صنعتی زر ماکارون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ توسعه و مدیریت سرمایه صبا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489148
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا مرادی علی عربی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیات مدیره محسن امینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سید ماجد علم الهدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره امیر امینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیات مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیات مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیات مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیات مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیات مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473829
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب گردید . اشخاص زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنعتی غذایی زر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ منوچهر صوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353486
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا مرادی علی عربی به کد ملی xxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حمید صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حجت الاسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای امیرحسین صداقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵) به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056316
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۱۱/xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم xxx۰ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغxxxxxxxxx۰ریال از محل واریز نقدی که طی گواهی های بانکی به شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۲/۷/۹۶ و ۵۳/xxx/۹۷ مورخ ۱/۳/۹۷ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال از محل اندوخته طرح و توسعه افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949749
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت وحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866180
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پلاک مرکز اصلی شرکت از ۶۱ (قدیم) به ۴۱ (جدید) تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517068
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای امیرحسین صداقی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای حمید صادقیان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حجت الاسلامی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدصادق آل یاسین کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320189
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار به مند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ وشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ وشرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720879
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای امیرحسین صداقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای سید محمد صادق آل یاسین با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حمید صادقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد حجت الاسلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره مدیرعامل به استناد ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب - پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت - استخدام، نصب، عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها طبق ضوابط و مقررات شرکت - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات - ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره شرکت - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه و مزایده و کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد، با توجه به آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ادامه آن اعم از حقوقی و کیفری در دادسراها و دادگاههای قضایی و اداری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی_، اعاده دادرسی، واخواهی، تعیین وکیل، تردید یا انکار نسبت به سند طرف، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین مصدق، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشیه از مقررات داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل وکلا، اقرارخواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، واعتراض ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایدائی در ادارات ثبت و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی - پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیات مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704234
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به بند ب ماده ۲ اساسنامه با عنوان موضوعات فرعی اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و ارایه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704224
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464713
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای غلامرضا مصطفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در هیئت مدیره شرکت منصوب گردید. محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره کاوس سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حمید صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره سید محمد صادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره محمد حجت الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435238
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و به استناد اجازه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۳و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۸/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم بهxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۱/xxx/۳۶ مورخ۱۳/۱۰/xxx۳ ومبلغ xxxxxx۰۶ریال به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۶ مورخ ۲۸/۶/xxx۴ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی شمالی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209338
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نظری ش م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش م xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای کاوس سلیمی ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید صادقیان ش م xxxxxxxxx۳ به نمایند گی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش م xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا مصطفی پور ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حجت الاسلامی ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا ش م xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.پیشنهاد اصلاح و تغییرات ساختار سازمانی به هیات مدیره جهت تصویب. نصب و عزل و شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کلیه ماموران و کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه استخدامی. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.یشنهاد ایجاد و یا انحلال دفاتر نمایندگی فروش به هیات مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات.پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت در بانکها و موسسات قانونی دیگر.ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد، با توجه به آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکتها، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدرو برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070242
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ وشرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وشرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603344
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای مهدی یزدان شناس با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا مصطفی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حمید صادقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای محمد علی پروانه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای کاوس سلیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346044
آگهی تغییرات شرکت گلو کوزان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329080
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا نظری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی یزدان شناس با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا مصطفی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای حمید صادقیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای محمدعلی پروانه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای کاوس سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ـ اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302305
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267165
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267155
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا نظری طی حکم شماره xxx۸۹ ـ ۱۰ مورخ ۴/۳/xxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و آقای مهدی یزادن شناس طی حکم شماره xxx۰ ـ ۹۱ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای غلامرضا مصطفی پور طی حکم شماره xxx۸۸ ـ ۱۰ مورخ ۴/۳/xxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای حمید صادقیان طی حکم شماره xxx ـ xxx مورخ ۴/۴/xxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای محمد مفید چیردار طی حکم شماره xxx۶ ـ ۹۱ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان اعضای هیات مدیره تعیین شدند:
که آقای محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یزدان شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699840
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا نظری به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه به ش مxxxxxxxxx۳۴ و مهدی یزدان شناس به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش مxxxxxxxxx۲۰ و عبدالغفار غفاری به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش مxxxxxxxxx۸۶ و حمید صادقیان به ک مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش مxxxxxxxxx۴۶ و محمد مفیدچپردار به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سینا به ش مxxxxxxxxx۱۷ که محمدرضا نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی یزدان شناس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650908
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا نظری به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه به ش‌مxxxxxxxxx۳۴ و مهدی یزدان‌شناس به ک‌مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به ش‌مxxxxxxxxx۲۰ و عبدالغفار غفاری به ک‌مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ش‌مxxxxxxxxx۸۶ و حمید صادقیان به ک‌مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به ش‌مxxxxxxxxx۴۶ و محمد مفیدچپردار به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سینا به ش‌مxxxxxxxxx۱۷ که محمدرضا نظری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی یزدان‌شناس بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به وی تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475922

آگهی تصمیمات شرکت گلوکوزان
سهامی عام به شماره ثبتxxx۱۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11019776
‏ آگهی تصمیمات شرکت گلوکوزان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۰۱۲‏ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱‏
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ ‏شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب ‏سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. سازمان ‏حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای ‏مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت ‏درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383662

آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007587
آگهی تصمیمات شرکت گلوکزان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531205
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ مهدی یزدان‌شناس به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمید صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا نظری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیئت‌مدیره و هادی اسپندیاری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالغفار غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدات تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710379
آگهی تغییرات شرکت کلو کوزان سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ محمد ربیع‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه بجای مرتضی سیدنساج بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645111
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام ‌به ‌شماره ثبت‌ ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۵۷۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱/۸۹ عبدالغفار غفاری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی سید نساج به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10537372
آگهی تصمیمات شرکت گلوکوزان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات