دارو سازی اسوه

شرکت دارو سازی اسوه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861651780 (فعال)
18
افراد
29
آگهی‌ها
11234
شماره ثبت
1345/11/5
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر دارو سازی اسوه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در دارو سازی اسوه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه دارو سازی اسوه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که دارو سازی اسوه در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14764539
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رادمنش به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ جایگزین آقای محمد تقی دارابی تعیین و عضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند: آقای رامین رادمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای وحیدرضا میرآبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ملیحه غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمال شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه و مفاد ماده xxx اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. اجرای مصوبات هیات مدیره و مجامع صاحبان سهام ۲. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، کلیه ادارات دولتی و موسسات، شرکت های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره ۳. تنظیم آیین نامه های داخلی و ارائه آنها برای بررسی و تصویب هیات مدیره ۴. استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیات مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه • توضیح: عزل و نصب مدیران یا معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام میگیرد. ۵. تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیات مدیره. ۶. انجام هزینه های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیات مدیره اعم از جاری و سرمایه ای با رعایت آیین های ذیربط شرکت. ۷. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. ۸. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران. • توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هیات مدیره امکان پذیر می باشد. ۹. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود و هزینه های متعلقه. ۱۰. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. ۱۱. اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیات مدیره ۱۲. تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصولات،مواد اولیه،جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هیات مدیره. ۱۳. انعقاد هر نوع قرار داد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره یا در چارچوب آیین نامه های مصوب هیات مدیره مربوطه ۱۴. تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیات مدیره ۱۵. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره ۱۶. تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر ۱۷. اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی ۱۸. تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14715623
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند : - شرکت سرمایه گذاری شفادارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ - شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت صنعتی کیمیدارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ - شرکت راموفارمین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ - شرکت داروسازی جابرابن حیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ سازمان حسابرسی به نشاسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14486376
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و وحیدرضا میرآبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره و خانم ملیحه غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره و محمد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و جمال شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14411393
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ و مجوز xxx ـ xxxxxx / xxx مورخ ۲۷/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۶۵ مورخ ۱/۱۰/۹۷ بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089219
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660731
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحید رضا میرآبی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد رضا جعفر آقایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه و مفاد ماده xxx اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع صاحبان سهام نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی، حقوقی، کلیه ادارات دولتی و موسسات، شرکت‌های خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره تنظیم آیین نامه‌های داخلی و ارائه آنها برای بررسی و تصویب هیئت مدیره استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت بر اساس چارت سازمانی تصویب شده توسط هیئت مدیره و همچنین تنبیه و تشویق آنان طبق آیین نامه مربوطه توضیح: عزل و نصب مدیران یا معاونین بلافصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام میگیرد. تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب قوانین جاری کشور و بودجه و ضوابط مصوب هیئت مدیره. انجام هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اعتبارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای با رعایت آیین‌های ذیربط شرکت. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ایران. توضیح: افتتاح حساب نزد بانکهای خارج از کشور با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر می‌باشد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود و هزینه‌های متعلقه. پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانک و موسسات و واخواست اینگونه اوراق. اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات با تصویب هیئت مدیره تنظیم آیین نامه خرید و فروش محصولات، مواد اولیه، جانبی و بسته بندی موضوع فعالیت شرکت، با تصویب هیئت مدیره. انعقاد هر نوع قرار داد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره یا در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مربوطه تعیین برنامه تولید محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری پس از تصویب هیئت مدیره تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل، مشاور و تعیین جانشین آنها و دادن وکالتنامه به غیر اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعوی تهیه و تنظیم صورتحساب‌های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داراییها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475281
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحیدرضا میرآبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا جعفر آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448929
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت صنعتی کیمیدارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت داروسازی راموفارمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت داروسازی جابرابن حیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316436
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحیدرضا میرآبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سید ناصر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمال شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ملیحه غنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892499
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12623373
آگهی تغییرات شرکت دارو سازي اسوه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی محمدتقی دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنعتی کیمیدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی بهمن شایان نوش آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی وحید رضا میرآبی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی سید ناصر طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی ملیحه غنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دراجرای ماده مادهxxx قانون تجارت اختیارات مدیرعامل به شرح متن بشرح مندرج درصورتجلسه درنوزده ماده به تصویب رسید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آنها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181529
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت صنعتی کیمیدارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت داروسازی راموفارمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت داروسازی جابرابن حیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073811
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای وحیدرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای علی حسن زاده خاکمردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابر ابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614115
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید ناصر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای عباس شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت راموفارمین به شماره ملی xxxxxxxxx۵۴، به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530766
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419971
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام شماره ثبت۱۱۲۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی بانام xxx۰ ریالی است از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۱/۲/۹۳ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133406
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اسوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی بهxxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـاعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند:
محمد عبدزاده ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بسمت مدیرعامل و عضو و مهدی محمدزاده ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنعتی کیمیدارو بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن زاده خاکمردانی ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابر ابن حیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس شفیعی ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت رامو فارمین و خانم ملیحه غنی ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063891
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ محمد عبده زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای عباس کبریایی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047169
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج سه راه شیر پاستوریزه شادآباد خ ۱۷ شهریور کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868006
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: رضا ابوفاضلی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی عباس کبریایی زاده به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن زاده خاکمردانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس شفیعی به ک م xxxxxxxxx۳ و داود شجاعی زاده به ک م xxxxxxxxx۸ و هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9985039
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: رضا ابوفاضلی به ک م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به ش م xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی عباس کبریایی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حسن‌زاده‌خاکمردانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس شفیعی به ک م xxxxxxxxx۳ و داود شجاعی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۸ و هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725071
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988367
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ثبت۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716864
آگهی تغییر محل شرکت داروسازی اسوهسهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ محل شرکت به تهران ـ بزرگراه یادگار امام (شمال) بالاتر از همت نرسیده به نیایش خ شهید محمود حافظی (ارغوان غربی) نبش دلشاد پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315310
آگهی تغییر محل شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ محل شرکت به تهران ـ بزرگراه یادگار امام (شمال) بالاتر از همت نرسیده به نیایش خ شهید محمود حافظی (ارغوان غربی) نبش دلشاد پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817763
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۲۳۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ واصل گردید: شاهین آخوندزاده‌بستی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌ حسن‌زاده‌خاکمردانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت داروسازی جابرابن‌حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس کبریایی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عباس شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و داود شجاعی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس‌از‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021786
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت داروسازی جابربن‌حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و صندوق بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت اعضاء اصلی و شرکت خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104091
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی اسوه سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11618628
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اسوه سهامی عام به شماره ‌ثبت ۱۱۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ عباس شفیعی به جای فضل‌الله معظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حسین محمدی تربتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی منتصری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس شفیعی و علی‌اکبر دیلمانی‌زاده اعضای هیئت‌مدیره و عباس کبریایی‌زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات و قرار دادها با امضا مشترک مدیرعامل از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات