بوتان

شرکت بوتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861634770
12
افراد
31
آگهی‌ها
4083
شماره ثبت
1332/5/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14690336
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۷ تصویب شد شرکت گروه توسعه بوتان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ , شرکت بوتان ران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ , شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ , شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ وشرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690726
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه توسعه بوتان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوتان یکتا بیتا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بوتان ران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319678
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای مسعود با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نماینده گی شرکت بوتان ران ش.م xxxxxxxxx۹۶ جایگزین آقای خسرو کاردگر شد . اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر تعیین گردیدند :
شرکت گروه توسعه بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوتان یکتا بیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمد تقی سمنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای غلامحسین داود آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بوتان ران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای مسعود حسینمردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد . کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183321
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562229
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت بوتان ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562237
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن خلیلی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو کاردگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بوتان ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاتح برایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562241
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از الحاق مواردی، موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تامین، خرید، فروش، ذخیره سازی و توزیع عمده و خرده کلیه مواد و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و تامین، نصب و تعمیر ادوات و لوازم مرتبط با آن مواد و فرآورده‌ها و همچنین تاسیس و ایجاد جایگاه‌های توزیع مواد و فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و انجام امور بازرگانی مجاز داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و مشارکت با سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331425
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991138
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی مهندس محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت بوتان ران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. شرکت بوتان یکتا بیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی خسرو کاردگر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت کالا وخدمات مهندسی بوتان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی شهریار خاشع با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662248
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای مهندس محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. - شرکت بوتان ران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی آقای محمد حسن استحقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای غلامحسین داودآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای خسرو کاردگر با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. - شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای شهریار خاشع با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662459
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، شرکت بوتان ران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان اعضا اصلی و شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای فرهنگ مهربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617959
آگهی تغییرات شرکت بوتان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسن استحقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت آبکوه سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای غلامحسین داود آبادی به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهاربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای خسرو کاردگر به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت صنعتی تولا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای شهریار خاشع به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فاتح برائی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل خارج ازاعضاهیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ، سفته و بروات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ود رغیاب ایشان با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321447
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴, محمدحسن استحقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، شرکت توسعه توسعه صنایع ساختمانی بهار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به عنوان اعضای اصلی و شرکت بوتان یکتا بیتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و فرهنگ مهربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321461
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مهندس محسن خلیلی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی خسرو کاردگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدحسن استحقاری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آبکوه سامان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی غلامحسین داود آبادی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی تولا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی شهریار خاشع به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک, سفته ، و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150596
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن خلیلی عراقی باکدملی xxxxxxxxx۴، آقای محمدحسن استحقاری باکدملی xxxxxxxxx۱، شرکت آبکوه سامان باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهارباشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹، شرکت صنعتی تولاباشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو اصلی و شرکت بوتان یکتا بیتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و آقای فر هنگ مهربانی با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو علی البدل برای مدت باقی مانده انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150619
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: ـ آقای محسن خلیلی عراقی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدحسن اسحقاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت آبکوه سامان به نمایندگی آقای غلامحسین داود آبادی باکدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه صنایع ساختمانی بهاربه نمایندگی آقای خسرو کاردگر باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنعتی تولا به نمایندگی آقای شهریار خاشع باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584876
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران ش مxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405968
آگهی تغییرات شرکت بوتان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن استحقاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و غلامحسین داود آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196357
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
هیات مدیره میتواند مرکز اصلی شرکت را تعیین نماید و در داخل یا خارج از کشور, شعبه یا نمایندگی هایی دایر یا منحل نماید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196379
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ـ خیابان سهروردی شمالی ـ کوچه شهید نیکوقدم ـ پلاک۵۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149217
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعید خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره منصوره خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسن استحقاری کدملی xxxxxxxxx۱ و غلامحسین داودآبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149218
آگهی تغییرات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محسن خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۲ و منصوره خلیلی عراقی کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدحسن استحقاری کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آبکوه سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خسرو کاردگر کدملی xxxxxxxxx۸ و فرهنگ مهربانی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی آقای عباس اسرارحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061154
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین داودآبادی به ک.مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ابکوه سامان بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755066
آگهی افزایش سرمایه شرکت بوتان سهامی عام بشماره ثبت ۴۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و تجدید ارزیابی دارائی های غیرنقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک ملی ایران شعبه سعدی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860927
آگهی افزایش سرمایه شرکت بوتان سهامی عام بشماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و تجدید ارزیابی دارائی‌های غیرنقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک ملی ایران شعبه سعدی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144345
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ‌به شماره ثبت۴۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار‌حقیقی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار خاشع به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آبکوه سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و محسن خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی‌عراقی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدحسن استحقاری به کد ملیxxxxxxxxx۱ و منصوره خلیلی‌عراقی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و خسرو کاردگر به کد ملیxxxxxxxxx۸ و فرهنگ مهربانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۴/۹۰ محسن خلیلی‌عراقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903897
آگهی افزایش سرمایه شرکت بوتان سهامی عام بشماره ثبت ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057106
آگهی اصلاحی شرکت بوتان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۱/ت۳۲ مورخ ۲۳/۸/۸۹ نام فرهنگ مهربانی عضو علی‌البدل هیئت مدیره صحیح است که در آگهی مزبور فرهنگ مهربان قید گردیده که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌شود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577420
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره۴۰۸۳و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محسن خلیلی‌عراقی سعید خلیلی‌عراقی ـ منصوره خلیلی‌عراقی ـ محمدحسن استحقاری ـ شهریار خاشع بسمت اعضای اصلی و خسرو کاردگر ـ فرهنگ مهربان بسمت اعضای علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۹ محسن خلیلی‌عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید خلیلی‌عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039704
آگهی تصمیمات شرکت بوتان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران بسمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236276
آگهی افزایش سرمایه شرکت بوتان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۴۷۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات