کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا

شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861630310 (فعال)
9
افراد
7
آگهی‌ها
2602
شماره ثبت
1378/12/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14428493
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن عالم راثی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای سعداله باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای سیداحمد خلیفه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای منوچهر خلیلیان مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای ابراهیم عالم راثی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428509
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محسن عالم راثی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای ابراهیم عالم راثی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای منوچهر خلیلیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ ـ سعداله باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ ـ آقای سیداحمد خلیفه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای محسن عالم راثی رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم عالم راثی مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323363
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه xxx۲ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان حسابرس اصلی و آقای علی حسن اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس علی البدل برای مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردیدند. در مورد انتخاب هیئت مدیره شرکت با رعایت موضوع ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت رای گیری بعمل آمد و اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت توسعه و بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. شرکت آبادگران سبلان اردبیل (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره. آقای مهدی عالمراثی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای صالح ولیزاده کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمید خطابخش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن عالم راثی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472878

آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان
سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسیده است.
۲ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) و شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص) و شرکت آباد گران سبلان اردبیل (سهامی خاص) و شرکت معیین گستر کیش (سهامی خاص) و شرکت گچ سپیدمان (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۰ آقایان سید کاظم عطایی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و رحیم رستمی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص)به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یاور عبدی به نمایندگی از طرف شرکت آباد گران سبلان اردبیل (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک سرداری به نمایندگی از شرکت معیین گستر کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محبوب فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت گچ سپیدمان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایواله شفائی به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867468
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۸/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسیده است.

۲ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ انتخاب گردیدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) و شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص) و شرکت آباد گران سبلان اردبیل (سهامی خاص) و شرکت معیین گستر کیش (سهامی خاص) و شرکت گچ سپیدمان (سهامی خاص) به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۸/۹۰ آقایان سید کاظم عطایی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رحیم رستمی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل (سهامی خاص)به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یاور عبدی به نمایندگی از طرف شرکت آباد گران سبلان اردبیل (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیامک سرداری به نمایندگی از شرکت معیین گستر کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محبوب فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت گچ سپیدمان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ایواله شفائی به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت‌مدیره) برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفتر تکمیل گردیده است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457530
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۰۲ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به موجب صورت جلسه جمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۸/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده_است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی احراز ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای بعدی شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792945
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و صنعت و دامپروری سبلان سبز شکوفا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۶۰۲ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۳۱۰
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۸۹ تغییرات زیر به عمل آمده است.

۱ـ آقای میر اسداله موسوی سادات به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل سبلان سبز (سهامی عام) به جای آقای رضا صمیمی بسمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ آقای رحیم رستمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری معین گستر کیش (سهامی خاص) به جای آقای سیامک سرداری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ‌ آقای علی غفاری به نمایندگی از طرف شرکت سپیدمان (سهامی خاص) به جای آقای احمد پریپور بسمت عضو هیئت مدیره آقای محبوب فروزنده و آقای ایواله شفائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات