کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861629011 ()
28
افراد
34
آگهی‌ها
11670
شماره ثبت
1346/6/2
تاریخ تأسیس

اشخاص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14542790
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۴ / ص / ۹۷ مورخه ۲۴/۹/xxx۷ سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز شماره xxx۳۹ مورخه ۷/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485292
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۵ / ص / ۹۷ مورخه ۱۵/۱۱/xxx۷ سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز شماره xxx۴۰ مورخه ۷/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موجب نامه شماره xxxxxx/۶۰ مورخه ۲۳/۱۲/xxx۶ وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت ، آقای علی اکبر غنجی فشکی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( جانشین آقای محمد سوری در گروه ب ) تعیین و مقرر گردید به استناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان ( گروه الف ) به همراه هر یک از اعضای هیات مدیره ویا افراد معرفی شده از سوی ایشان ( گروه ب ) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد . به استناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه ( ب ) و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه ( الف ) به همراه یک نفر از اعضای گروه ( ب ) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر می‌باشد . گروه ( الف ) آقای محمد سعیدی xxxxxxxxx۷ - آقای احمد شهبازبیگی روزبهانی xxxxxxxxx۴ گروه ( ب ) آقای محمد علی یزدان جو xxxxxxxxx۸ آقای علی اکبر غنجی فشکی xxxxxxxxx۹ آقای علی جعفری سمنانی xxxxxxxxx۳ آقای امیر سامان ترابی زاده xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا تقوی xxxxxxxxx۹ هیات مدیره به استناد ماده ۳۳ اساسنامه آقای علی اکبرغنجی فشکی را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14457262
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی ایران و مصر ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ثبت ۱۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
پیرو آگهی تصمیمات منتشره در روزنامه رسمی به شماره xxx۵۶ مورخ xxx۷. ۰۸. ۲۱ « شماره یک صورتجلسه : شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ، آقای علی اشتری با کدملی xxxxxxxxx۹ ، شرکت حمل و نقل دریایی مصر ( هلدینگ ) ، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه xxxxxx۰۰ A به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند » صحیح میباشد ، لذا مراتب بنحو فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298839
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی ایران و مصر ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۱.۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱، آقای علی اشتری با کدملی xxxxxxxxx۹، شرکت حمل و نقل دریایی مصر (هلدینگ)، آقایان حمزه کشاورز با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه xxxxxx۰۰A به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲.به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای رضا براتی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حموده طالب ابوالعلا با شماره گذرنامه xxxxxx۰۸A به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی مصر (هلدینگ) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقایان علی اشتری با کدملی xxxxxxxxx۹، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه xxxxxx۰۰A به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳.امضای چک، سفته و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با دو امضای مجاز به همراه مهر شرکت به شرح ذیل معتبر می باشد: صاحبان امضای مجاز در ایران: آقای رضا براتی بعنوان امضای اول همراه با امضای آقای امیر سامان ترابی زاده بعنوان امضای دوم و صاحبان امضای مجاز در مصر: آقای حموده طالب ابوالعلا بعنوان امضای اول همراه با آقای احمد نبیل شلبی بعنوان امضای دوم معتبر می باشد. ۴.هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۱۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۷.۰۱.۰۵ به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167599
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ و تاییدیه به شماره xxx۵۲ / ص / ۹۷ مورخ۸/۵/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898591
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی ایران و مصر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۶. ۰۴. ۳۱ و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۵. ۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵. ۱۲. ۳۰ (برابر با xxx۷. ۰۳. ۲۰) به تصویب رسید. ۲. آقای امیرسامان ترابی زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمودا طالب ابوالعلا با شماره گذرنامه xxxxxx۰۸ A به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی مصر (هلدینگ) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقایان حمزه کشاورز با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه xxxxxx۰۰ A به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. صاحبان امضای مجاز در ایران: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت می‌باشد. ۴. صاحبان امضای مجاز در مصر: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت می‌باشد. ۵. مؤسسه حسابرسی امین مشاور بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۷. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۱۸ اساسنامه را بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۵. ۰۲ به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201587
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۶/ ص / ۹۵ مورخ ۱۳/۹/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و ایران به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181343
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۰/ ص/ ۹۵ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بنادر و در یا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۶/۵/۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به مصوبه شماره. xxx۱۱/ ت xxx۱۲ ه مورخ ۳/۵/۹۵ هیات وزیران آقای مجتبی خسرو تاج با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) جانشین آقای علی قنبری کدملی xxxxxxxxx۰ تعیین گردید … در نتیجه اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد سعیدی کدملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مجتبی خسروتاج کدملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان نایب رییس هیات مدیره و آقای علی اکبر غنجی فشکی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند.. هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را به شرح پیوست (قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه) تعیین و تفویض نمود. اختیارات مفوضه هیات مدیره به مدیرعامل موضوع بند ۵ صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۹۵ بشرح ذیل تعیین گردید:. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مجامع، هیأت‌ها و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،. تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت در چهارچوب آیین نامه‌های مصوب.. اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و مأموریت‌ها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (تا سقف xxx هزار دلار (ارزی) و یک میلیارد ریال (ریالی)). اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دغاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.. اتخاذ تصمیم درخصوص دعاوی تا سقف ۵ میلیون دلار (پرونده‌های ارزی) و یک میلیارد ریال (پرونده‌های ریالی).. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا کارکنان شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181355
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۶/ ص/ ۹۵ مورخ ۱۸/۸/۹۵ سازمان بنادر و در یا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۱۴/۷/۹۵ وزارت صنعت، معدن وتجارت و با استناد به مصوبه شماره xxx۱۱/ ت xxx۱۲ ه مورخ ۳/۵/۹۵ هیئت وزیران آقای محمد سوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) جانشین آقای علی اکبر مهرفرد کدملی xxxxxxxxx۳ تعیین گردیدند. در نتیجه اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد سعیدی با کدملی (xxxxxxxxx۷) رابه عنوان رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای مجتبی خسروتاج با کدملی (xxxxxxxxx۱) را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت و آقای علی اکبر غنجی فشکی کدملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» ودر غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه «الف» به همراه یک نفر از اعضای گروه «ب» به شرح ذیل با مهر شرکت معتبرمی باشد. گروه (الف) آقای محمد سعیدی xxxxxxxxx۷ آقای علی یوسف پور xxxxxxxxx۹ آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی xxxxxxxxx۴ گروه (ب) آقای مجتبی خسرو تاج xxxxxxxxx۱ آقای محمد علی یزدان جو xxxxxxxxx۸ آقای علی جعفری سمنانی xxxxxxxxx۳ آقای امیرسامان ترابی زاده xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا تقوی xxxxxxxxx۹ محمد سوری کدملی xxxxxxxxx۲ هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را عینا مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۵ تعیین و تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13151860
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی ایران و مصر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۴. ۱۲. ۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۴. ۱۲. ۰۵ اصلاح گردید. ۲. آقای امیرسامان ترابی زاده باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمودا طالب ابوالعلا با شماره گذرنامه xxxxxx۰۸ A به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی مصر (هلدینگ) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقایان حمزه کشاورز باکدملی xxxxxxxxx۱، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه xxxxxx۰۰ A به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. امضای چک، سفته و کلیه قرارداها و اسناد تعهدآور با دو امضای مجاز به همراه مهر شرکت به شرح ذیل معتبر می‌باشد: آقای امیرسامان ترابی زاده بعنوان امضای اول به همراه آقای حمزه کشاورز بعنوان امضای دوم؛ امضای مجاز در ایران و آقای حمودا طالب ابوالعلا یا آقای احمد نبیل شلبی بعنوان امضای اول به همراه آقای خالد محمد عارف یا آقای محمود یاقوت بعنوان امضای دوم؛ امضای مجاز در مصر همراه با مهر شرکت می‌باشد. ۴. برخی از بندهای ماده ۱۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴. ۱۲. ۰۵ به مدیر عامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791178
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی ایران و مصر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/xxx۴، آقای امیر سامان ترابی زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774628
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۴ /ص/ ۹۵ مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر غنجی فشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745685
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۲/ ص/ ۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضای گروه (الف) به همراه یک نفر از اعضای گروه (ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. گروه (الف) آقایان محمد سعیدی کدم xxxxxxxxx۷ علی یوسف پور کدم xxxxxxxxx۹ احمد شهباز بیگی روزبهانی کدم xxxxxxxxx۴ گروه (ب) آقایان علی قنبری کدم xxxxxxxxx۰ محمدعلی یزدان جو کدم xxxxxxxxx۸ علی جعفری سمنانی کدم xxxxxxxxx۳ امیر سامان ترابی زاده کدم xxxxxxxxx۵ علیرضا تقوی کدم xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674640
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۹/ ص/ ۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ سازمان بنادروکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سعیدی با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علی قنبری با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی یزدان جو با کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی یوسف پور با کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر مهرفرد با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات تفویض شده از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مجامع، هیأت‌ها و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت در چهارچوب ایین نامه‌های مصوب. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه، تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و مأموریت‌ها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. (تا سقف xxx هزار دلار (ارزی) و یک میلیارد ریال (ریالی)) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند و مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی تا سقف ۵ میلیون دلار (پرونده‌های ارزی) و یک میلیارد ریال (پرونده‌های ریالی) مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین یا کارکنان شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600279
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷۱/ ص/۹۴ مورخ ۲۸/۹/xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579638
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ ومجوز شماره ۹۴/ص/xxx۷۸ مورخ ۲۸/۹/۹۴سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علی قنبری دارای ک.م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579650
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ ومجوز شماره ۹۴/ص/xxx۷۳ مورخ ۲۸/۹/۹۴ سازمان بنادر ودریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:به استناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیات مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر می باشد. گروه الف: آقای ان :محمد سعیدی ک.م xxxxxxxxx۷ ،احمد شهبازبیگی روزبها نی ک.م xxxxxxxxx۴ ، محمدرضاحبیبی ک.م xxxxxxxxx۴ ، اسماعیـــل قمی جــــوادی ک.مxxxxxxxxx۵گـــــروه ب: آقــــایان: علی قنبری ک.م xxxxxxxxx۰، علی یوسف پورک.م xxxxxxxxx۹ ،صادق نجفی خضرلوک.م xxxxxxxxx۰ ، محمدعلی یزدان جوک.م xxxxxxxxx۸ ، علی عزتی ک.م xxxxxxxxx۵ و علیرضا تقوی ک.م xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12502648
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی ایران و مصر(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۲۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۱۶۷۳
شمارهxxxxxx/۴۱ ۱۷/۸/xxx۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علی عزتی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمودا طالب ابوالعلا با شماره گذرنامه A xxxxxx۰۸ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل دریایی مصر(هلدینگ) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقایان حمزه کشاورز با کدملی xxxxxxxxx۱، آقای ابراهم محمد نبی با کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای احمد نبیل شلبی با شماره گذرنامه A xxxxxx۰ و آقای محمود محمد عثمان محمود با شماره گذرنامه A xxxxxx۱۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ امضای چک، سفته و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با دو امضای مجاز به همراه مهر شرکت به شرح ذیل معتبر میباشد: آقای علی عزتی بعنوان امضای اول به همراه آقای حمزه کشاورز یا آقای ابراهیم محمد نبی بعنوان امضای دوم؛ امضای مجاز در ایران و آقای حمودا طالب ابوالعلا یا آقای احمد نبیل شلبی بعنوان امضای اول به همراه آقای خالد محمد عارف یا آقای محمود یاقوت بعنوان امضای دوم؛ امضای مجاز درمصر همراه با مهر شرکت میباشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368391
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ و نامه شماره ص/xxx۰۰مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴سازمان بنادر و کشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هریک از اعضای هیأت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر می باشد. گروه (الف) آقای محمد حسین داج مر ک.م xxxxxxxxx۱ آقای ناصر آدابی ک.م xxxxxxxxx۲ آقای محمد رضا حبیبی ک.م xxxxxxxxx۴ آقای اسماعیل قمی جوادی ک.م xxxxxxxxx۵ گروه (ب) آقای علی قنبری ک.م xxxxxxxxx۰ آقای علی یوسف پور ک.م xxxxxxxxx۹ آقای صادق نجفی خضرلوک.م xxxxxxxxx۰ آقای محمد علی یزدان جو ک.م xxxxxxxxx۸ آقای علی عزتی ک.م xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا تقوی ک.م xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174212
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۳/ص مورخ ۲۰/۸/۹۳وزارت راه و شهر سازی (سازمان بنادر و دریانوردی) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ تصویب شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305342
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ و مجوز شماره xxx۲۷/ص مورخ ۱۴/۴/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یزدان جو با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نماینگی از صندوق بازنشستگی کشور ی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیأت مدیره بجای خانم ایران دخت عطاریان در گروه (ب) و آقای علی قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نما یندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیأت مدیره بجای آقای مصیب محمدیان شمالی در گروه (ب) برای باقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هریک از اعضای هیأت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد. گروه (الف): آقای محمد حسین داج مر با ک.م xxxxxxxxx۱ آقای ناصر آدابی با ک.م xxxxxxxxx۲ آقای علی جعفری سمنانی با ک.م xxxxxxxxx۳ آقای اسماعیل قمی جوادی با ک.م xxxxxxxxx۵ گروه (ب) آقای علی قنبری با ک.م xxxxxxxxx۰ آقای علی یوسف پور با ک.م xxxxxxxxx۹ آقای صادق نجفی با ک.م خضرلو xxxxxxxxx۰ آقای محمد علی یزدان جو با ک.م xxxxxxxxx۸ آقای علی عزتی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا تقوی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072094
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۳/ص مورخ ۲۲/۶/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۹/۴۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387961
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۳/ص مورخ ۲۲/۶/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۹/۴۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667230
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxx۸۹/ص/۹۳ مورخ ۱۷/۶/xxx۳ سازمان بنادرودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ (به جای آقای عباس قبادی در گروه ب) وخانم ایراندخت عطاریان ک.مxxxxxxxxx۵۷بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین و مقرر گردید به استناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیأت مدیره ویا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد. گروه الف: آآقای محمدحسین داجمر ک.مxxxxxxxxx۱ وآقای ناصر آدابی ک.م xxxxxxxxx۲وآقای علی جعفری سمنانی ک.م xxxxxxxxx۳وآقای اسماعیل قمی جوادی ک.م xxxxxxxxx۵ گروه ب: آقایان: مصیب محمدیان شمالی با کدملی xxxxxxxxx۰وعلی یوسف پور ک.م xxxxxxxxx۹وصادق نجفی خضرلو ک.م xxxxxxxxx۰وخانم ایراندخت عطاریان ک.م xxxxxxxxx۷وآقای علی عزتی ک.مxxxxxxxxx۵وعلیرضا تقوی با کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535404
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ومجوز شماره xxx۶۳/ص مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داررای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶با نمایندگی آقای عباس قبادی دارای ک.م xxxxxxxxx۶به عنوان عضو هیأت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (جانشین آقای محمدصادق مفتح در گروه ب) تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهر شرکت معتبر باشد. گروه الف: آقای محمدحسین داجمر ک.مxxxxxxxxx۱ وآقای ناصر آدابی ک.م xxxxxxxxx۲وآقای علی جعفری سمنانی ک.م xxxxxxxxx۲۳ و آقای اسماعیل قمی جوادی ک.م xxxxxxxxx۵ گروه ب: آقایان: عباس قبادی ک.مxxxxxxxxx۶ و علی یوسف پور ک.م xxxxxxxxx۹وصادق نجفی خضرلو ک.م xxxxxxxxx۰ و خانم ایراندخت عطاریان ک.م xxxxxxxxx۷وآقای علی عزتی ک.مxxxxxxxxx۵وعلیرضا تقوی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535405
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۸/۹۲ ومجوز شماره xxx۸۲/ص مورخ ۱۲/۸/۹۲سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶با نمایندگی آقای عباس قبادی ش.م xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو ونایب رئیس هیأت مدیره،آقای محمد حسین داجمر دارای ش.م xxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، خانم ایراندخت عطاریان ک.مxxxxxxxxx۵۷بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان عضو هیئت مدیره، علی یوسف پور ش.م xxxxxxxxx۹بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بعنوان عضوهیئت مدیره، صادق نجفی خضرلو ش.م xxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیئت مدیره وحسین عطایی بعنوان دبیر هیئت مدیره تعیین وحدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535407
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۷/xxx۲ ومجوز شمارهxxx۷۸/ص مورخ ۲۹/۷/۹۲سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضائ هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹،صندوق بازنشستگی کشوری،شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹،شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. تراز نامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۲تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10130990
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ ناصر آدابی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان معاون مالی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جایگزین احمد سرکندی در گروه الف گردید و باستناد ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هریک از اعضای هیئت مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل با مهرشرکت معتبراست. گروه الف: محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر آدابی و علی جعفری سمنانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و اسماعیل قمی جوادی به کدملی xxxxxxxxx۵. گروه ب: محمدصادق مفتح به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی یوسف پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و صادق نجفی خضرلو به کدملی xxxxxxxxx۰ و ایران دخت عطاریان به کدملی xxxxxxxxx۷ و غلامحسین گلپرور به کدملی xxxxxxxxx۴ و قاسم نبی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا تقوی به کدملی xxxxxxxxx۹ و فرهاد وزین رام به کدملی xxxxxxxxx۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619157
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۷/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی با‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxxxxx/۳۹ ریال به موجب گواهی شماره xxx۸۴/۹۰/۱ مورخ ۶/۲/۹۰ بانک سپه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768957
آگهی اصلاحی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
پیروآگهی به شمارهxxx۲۱/ت۳۲ مورخ ۶/۶/xxx۹ ایران دخت عطاریان به جای محمد مهدی‌راسخ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577681
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید.سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936661
آگهی تغییر پلاک شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
عطف به نامه شماره xxx۶/xxxـ۱۹ مورخ ۱۳/۷/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک شهرداری پلاک شرکت از پ۵ به پ۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876550
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۶۷۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۸۹ ایران‌دخت عطاریان به جای محمدمهدی راسخ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان گروه الف همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا افراد معرفی‌شده از طرف ایشان از گروه ب همراه با مهر شرکت معتبر است افراد گروه الف به شرح ذیل محمدحسین داجمر و احمد سرکندی و علی جعفری‌سمنانی و اسماعیل قمی‌جوادی و گروه ب عبارتند از محمدصادق مفتح و علی یوسف‌پور و صادق نجفی‌خضرلو و ایران‌دخت عطاریان و قاسم نبی‌پور غلامحسین گلپرور و علیرضا تقوی و فرهاد وزین‌رام.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11522529
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۴/۸۹ علیرضا تقوی به عنوان معاون اداری و منابع انسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به جای سعید جعفری در گروه ب تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا افراد معرفی شده از طرف ایشان (گروه الف) به همراه هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و یا افراد معرفی شده از سوی ایشان (گروه ب) به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد گروه الف محمدحسین داجمر ـ احمد سرکندی ـ علی جعفری سمنانی و اسماعیل قمی‌جوادی و گروه ب محمدصادق مفتح ـ علی یوسف‌پور ـ محمدمهدی راسخ ـ صادق نجفی‌خضرلو ـ قاسم نبی‌پور ـ غلامحسین گلپرور ـ علیرضا تقوی ـ فرهاد فرزین رام

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات