صنایع فولاد آلیاژی یزد

شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861613541 (فعال)
17
افراد
27
آگهی‌ها
1132
شماره ثبت
1369/10/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14655550
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیم ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش فولاد سیلندر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ آقای فرید گلشن نیر کدملی xxxxxxxxx۱ خانم بنفشه غلامی کدملی xxxxxxxxx۵ خانم سمیه عمو حسن کدملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدمرتضی حسینی بندرآبادی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی و آقای سیدجابر حسینی بندرآبادی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا بنویدی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655556
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرید گلشن نیر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم بنفشه غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمرتضی حسینی بندرآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سمیه عمو حسن به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فولاد سیلندر یزد به نمایندگی آقای رامین کیهان به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضاء : اوراق عادی با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها ، سفته‌ها بروات و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و متغیریکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261898
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ آقای رامین کیهان با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت گسترش فولاد سیلندر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145909
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008136
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۹۶ شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام از واحد ثبتی یزد به واحد ثبتی اشکذر به آدرس استان یزد شهرستان اشکذر بخش خضرآباد دهستان کذاب روستا فولاد آلیاژی جاده فولاد آلیاژی خیابان (نیروگاه سیکل ترکیبی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافته لذا تحت شماره xxx۲ در این اداره به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874773
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی یزد به واحد ثبتی اشکذر به نشانی استان یزد شهرستان اشکذر بخش خضرآباد دهستان کذاب روستا فولادآلیاژی جاده فولاد الیاژی خیابان (نیروگاه سیکل ترکیبی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751478
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجابرحسینی بندرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو مظف وآقای علی دیداربه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای فرید گلشن نیر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره وآقای حسن خدابخش به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای حمیدرضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت گسترش فولاد سیلندر یزد انتخاب گردیدند وحق امضااوراق عادی با امضا مدیرعامل وممهوربه مهرشرکت وکلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و قرارداد‌ها با امضا ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان نائب رئیس یایکی از اعضا هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس اساسنامه و قانون تجارت خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751489
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرید گلشن نیر به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای حسن خدابخش به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی دیداربه کدملی xxxxxxxxx۱ وشرکت گسترش فولاد سیلندریزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ وآقای سیدجابرحسینی بندرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای ضیاء مهدل به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای خسرو جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره وموسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی اانتخاب گردیدندو روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092457
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
آگهی اصلاحی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی عام به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ پیروآگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۳/xxxxxx وبه استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ اعلام میداردمتن صحیح آگهی بشرح ذیل میباشد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ازمحل تبدیل مطالبات حال شده وآورده نقدی اشخاص ومبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سودانباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماپرداخت شده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091525
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص ومبلغ xxxxxxxxx۰۰ از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963112
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی ره بین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298423
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای علی دیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز و آقای سید جابر حسینی بندر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف به نمایندگی از شرکت آرمان پاک اندیش فردا و آقای میثم سعیدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت زراعت کاران سپهر و آقای حمیدرضا رضایی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرید گلشن نیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲)اوراق عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها و بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298429
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.۲)موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۳)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرید گلشن به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا رضایی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت خبرگان تجارت البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت آرمان پاک اندیش فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت زراعت کاران سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت کشت گستر شایسته به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۴) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077965
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ آقای میثم سعیدی راد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت هور اسپند پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765647
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای حمیدرضا رضایی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت کشت کاران کیهان ـ شرکت خبرگان تجارت البرز ـ آقای فرید گلشن نیر کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت هوراسپندپاد بعنوان اعضای اصلی و آقای علیرضا زهره وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای سید جابر حسینی بندرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765653
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی دیدار به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خبرگان تجارت البرز ـ آقای سیدجابر حسینی بندرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف به نمایندگی از شرکت کشتکاران کیهان ـ آقای فریبرز پرنا به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت هوراسپندپاد ـ آقای حمیدرضا رضایی به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرید گلشن نیر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و حق امضای اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها بروات و قرار دادها با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان نایب رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715080
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ هشتاد و دو میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی عادی بانام از محل مطالبات حال شده اشخاص و آورده نقدی تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670673
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتحساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه شرکت در سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حافظ گام به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه ابرار اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110395
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد شماره ثبت ۱۸۳۳ سهامی عام و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ تراز مالی سال xxx۱ بتصویب رسید ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس اصلی و موسسه مالی آگاه نگر بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکت های یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971826
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۱ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای اکثریت اعضای هیئت مدیره در نتیجه اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان فرید گلشن نیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و موسی صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا زهره وندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت خدمات فولاد آلیاژ آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت سرمایه گذاری استان یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای فرهنگ مجاهد به کد ملی xxxxxxxxx۵ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱آقای موسی صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جابر حسینی بندرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات فولاد آلیاژ آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی خبیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا و علیرضا زهره وندی و فرید گلشن نیر بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای عبدالرسول زارع (مدیرعامل) به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان یزد و آقای فرهنگ مجاهد بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره و فرید گلشن نیر بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716192
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱) صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158604
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد (سهامی عام) شماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان راهبرد بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11329451
آگهی اصلاحی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۱/۵۰/۱ مورخ ۲۴/۵/۹۰ و بموجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ مواد ۷، ۲۴، ۳۲، ۵۴ و ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۲۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۷: نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که از فرابورس حذف نشده باشد منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر می‌باشد، انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت بثبت برسد انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید، هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در بورس اوراق بهادار ناشی می‌شود تابع مقررات بورس خواهد بود تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. ماده ۲۴: حد نصاب ضرورت برای رسمیت مجمع عمومی عادی ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهامی (میزان سهام با رعایت مفاد قانون تجارت) که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم‌‌گیری خواهد کرد مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. ماده ۵۴: مقررات بورس اوراق بهادار ـ تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درج شده باشد کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت فرابورس می‌باشند. ماده ۵۵: موضوعات پیش‌بینی نشده ـ مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول قانون تجارت، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود. تبصره ۱ ماده ۲۷: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب دو عضو علی‌البدل هیئت مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید. ماده ۳۲: سهام وثیقه مدیران (هیئت مدیره) از حداقل xxx۰ سهم به حداقل xxx/۵۰ سهم افزایش یافت که کلاً اشتباهاً از قلم افتاده و بدین ترتیب اصلاح می‌گردد.

کفیل ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739638
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولادی آلیاژی یزد سهامی عام به شماره‌ ثبت۱۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس قانونی و آقای محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ شرکت سرمایه‌گزاری ایساتیس پویا و شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان و آقای سید جابر حسینی و آقای سید جلال هاشمی و آقای علی‌اکبر جعفری‌ندوشن به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گزاری استان یزد و آقای محمدباقر میرحسینی به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ آقای سید جابر حسینی‌بندرآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر جعفری‌ندوشن به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید جلال هاشمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا دهقان‌بنادکی به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا و آقای فرید گلشن‌نیر به نمایندگی از شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و همچنین مقرر گردید اوراق عادی با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11574672
آگهی تغییرات شرکت فولاد آلیاژی سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۶/۸۹ بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۶/۸۹ سرمایه شرکت از محل سود سهام و پرداخت نقدی از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ چهل میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید.

ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد منقسم به چهل میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده میباشد.

ثبت اسناد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11412503
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۳به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۵/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ صورتحساب و عملکرد سود و زیان و ترازنامه شرکت در سال xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک‌سال مالی انتخاب شدند ۳‌ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۲/۵/۸۹ آقای سید جابر حسینی‌بندرآبادی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیات‌مدیره جایگزین آقای محمدعلی خاکباز گردید.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685339
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۳ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۵۴۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ۲ ـ سرمایه شرکت مبلغ سی میلیارد ریال که به سی میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات