قند شازند

شرکت قند شازند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861588839 (ختم تصفیه شده)
7
افراد
13
آگهی‌ها
55
شماره ثبت
1344/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13379896
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
آگهی ختم تصفیه شرکت سهامی عام قند شازند به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به استناد نامه شماره xxx/ ق مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ مدیران تصفیه شرکت، در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می‌گردد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271097
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ رضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ویداله معمارزداه به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظرتصفیه برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271124
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ حمیدرضا سمائی به کدملی xxxxxxxxx۴ ویداله معمار زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653807
آگهی تغییرات شرکت قند شازند (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۵۵ با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹ (در حال تصفیه)
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۰۴/۹۳ که در تاریخ ۱۱/۰۶/۹۳ به این اداره واصل گردیده تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی ۹۳ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163040
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ که در مورخه ۱۰/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069617
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ تغییرات فوق در شرکت بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقایان حمید رضا سمائی و یداله معمار زاده و غلامرضا اسماعیلی نراقی بعنوان مدیران تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ بموجب صورت جلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۲/۲/۹۲ آقای حمید رضا سمائی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید تا براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انجام وظایف محموله با همکاری آقایان یداله معمارزاده کد ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیران تصفیه اقدام نمایند. مقرر شد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها و بروات با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046825
آگهی انحلال شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ شرکت فوق در مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ منحل گردید و آقای مرتضی آهنگر سریزدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بموجب معرفی نامه شماره xxx۹/۱/ پ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پائید پارس سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای محمد رضا بیگدلی کد ملی xxxxxxxxx۹ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxx ۳/۲/۳۰ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و آقای وحید پا افشاریه کد ملی xxxxxxxxx۲ بموجب معرفی نامه شماره xxx۳/xxx مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت مدیران تصفیه بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه شهرستان شازند کارخانه قند شازند می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008403
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۱ که در مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای عبدالمجید شواربی مقدم ش ش xxx فرزند عبدالباقی و کد ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به نمایندگی مجید حسینی آملی فرزند حمید ش ش xxx۸ و کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با نمایندگی آقای محسن طیبی فرزند پرویز ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با نمایندگی آقای حاجعلی رود باری فرزند نجاتعلی ش ش ۱۸ و کد ملی xxxxxxxxx۵ و آستان قدس رضوی با نمایندگی اصغر داوطلب فرزند باقر ش ش xxx و کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ آقایان حاجعلی رود باری بسمت رئیس هیئت مدیره محسن طیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدالمجید شواربی مقدم و مجید حسینی آملی و اصغر داوطلب هر سه بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح اساسنامه، تصمیمات هیئت مدیره و صورت جلسه هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745690
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ که در مورخه ۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۱ شرکت تعیین گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10960776
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام شماره ثبت ۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ که در مورخه ۸/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده است؛ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال xxx۱ شرکت تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

رئیس ثبت اسناد شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373178
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۴/۹۰ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه ناشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تعیین گردید.

سرپرست ثبت شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10940421
آگهی تغییرات شرکت قند شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۱۱/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ آقای حاجعلی رودباری بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن طیبی بنمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل شرکت و آقای مجید حسینی آملی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پانید پارس بعنوان عضو هیئت مدیره و آقایان عبدالمجید شورابی مقدم و غفور خرامهر بترتیب بنمایندگی از بنیاد مستضعفان و سازمان اقتصادی رضوی بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل: اختیارات مندرج در صورت جلسه فوق مشتمل بر ۹ بند به مدیرعامل تفویض گردید.

رئیس ثبت شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853545
آگهی تغییرات شرکت قند شازند(سهامی عام)ثبت شده به شماره ۵۵ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه مورخه ۱۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت به تصویب رسید.

۲ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه ناشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۸۹ انتخاب گردید.

۴ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه‌گذاری پانید پارس، شرکت مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

۵ـ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/۸۹ آقای عباس صبوحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به عنوان رئیس هیئت‌مدیره حسن صابری حسین‌آباد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پانید پارس به عنوان نائب رئیس و مدیرعامل، عبدالمجید شواربی مقدم به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و محسن طیبی به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری سینا و غفور خرامهر به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصادی رضوی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات