فولاد میبد

شرکت فولاد میبد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861583775 (فعال)
9
افراد
5
آگهی‌ها
309
شماره ثبت
1373/4/1
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر فولاد میبد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فولاد میبد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14922467
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 309 و شناسه ملی 10861583775
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه امین تدبیر بصیر به شناسه ملی 10103512680 به عنوان و بازرس اصلی و آقای علیرضا آقائی میبدی به شماره ملی 4489698291 بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای یکسال مالی 1397 انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980909878201389  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879371
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت 309 و شناسه ملی 10861583775
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت309وشناسه ملی 10861583775به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ 04/10/1396محل شرکت در واحد ثبتی میبدبه آدرس استان یزد ـ شهرستان میبد ـ بخش مرکزی ـ شهر میبد ـ قلعه ـ کوچه مدبر 21 ـ بلوار مدرس ـ واحد8 چپ ـ طبقه دوم ـ کدپستی 8961967408 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش961128118907971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695526
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه‌های کثیرالانتشاراطلاعات و پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792203
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروزریخته گران اصفهانی (به نمایندگی از شرکت پترو صنعت صفه) به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای محسن پورسینا (به نمایندگی از شرکت متالورژی اندکمیستری لیمیتد) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهرام شفیعی برنجگانی (به نمایندگی از شرکت فرو گاز اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای ناصر غنی پور میبدی (به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی پویانگار اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا بقایی بارجینی (به نمایندگی از شرکت فیروز صفه سپاهان اصفهان) به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا امیدبخش (خارج از هیات مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب وی با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشدواوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و بامهر شرکت معتبر است وحدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792194
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پتروصنعت صفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ وشرکت متالوژی اندکمیستری پروداکتز لیمیتد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت فرو گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ وشرکت فیروز صفه سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ وشرکت صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وآقای ناصر غنی پور میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمدرضا بقایی بارجینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمدرضا غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات