فارسیت اهواز

شرکت فارسیت اهواز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10861494662 (فعال)
24
افراد
33
آگهی‌ها
5987
شماره ثبت
1374/4/8
تاریخ تأسیس

اشخاص فارسیت اهواز

در این بخش تمامی اشخاصی که در فارسیت اهواز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14679898
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14541596
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها ( زمین ) از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال منقسم به ششصد و شصت میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . ماده ۳۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291023
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۳/xxx۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عباس خوش امید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان ابیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن کلاه کج به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عیسی موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تهران بتون به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت مدیرعامل و سهراب کیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138129
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید: ۱ ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵. ۲ ـ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲. ۳ ـ شرکت سیمان آبیک(سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. ۴ ـ شرکت تهران بتون(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. ۵ ـ آقای ایرج حسنی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۱.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040728
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۳/xxx۷ به شرح ذیل تعیین گردید: سهراب کیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ عضو هیئت مدیره و عباس خوش امید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ رئیس هیئت مدیره و محسن کلاه کج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919249
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس اهواز کیلومتر ۹ جاده اهواز به خرمشهر روبروی کوی ملاشیه کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642428
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شماره ثبت xxx۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ارشین حساب حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شماره ثبت xxx۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252912
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سهراب کیانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی عباس خوش امید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس وخوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محمد حاج نایب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تهران بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی سیدمهرداد محمدی وکیل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911294
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت سیمان آبیک به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیمان فارس وخوزستان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت تهران بتون به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489522
آگهی تغییرات شرکت فارسيت اهواز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسبحان حسینی حیدر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تهران بتون xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره،ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بابک سهیل نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره،شهرام خنده رویان به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت سیمان آبیک xxxxxxxxx۲۰ عضو هیئت مدیره،شهاب الدین افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247719
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۸۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهبود سیستم های حسابرسین به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612847
آگهی اصلاحی شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
پیرو آگهی تغییرات به شمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ عبارت صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ از قلم افتاده بود که بدین صورت اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535051
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسبحان حسینی حیدرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تهران بتون به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ساخت ونصب صعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، ایرج حسنی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، منوچهر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بابک سهیل نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه تصویب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529188
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰، شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، شرکت تهران بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، ایرج حسنیمقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای دو سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526970
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۰۲/xxx۳ و هیات مدیره مورخه ۲۰/۰۳/xxx۳ در شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ که در تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

۱ـ سازمان حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای ولی اله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید.

۲ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علی اکبر الوندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمد وثوق روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای غلامرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای حسین عرب علیدوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای غلامرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴ـ صورت های مالی (ترازنامه و حساب سرد و زیان) منتهی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.

۵ـ آقا یغلامرضا بهمنش به نمایندگی شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسین عرب علی دوستی به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد وثوق روحانی به نمایندگی از شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا کریمی به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبر الوندیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.

۶ـ وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به تصویب رسید.

۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441146
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص بین المللی ارجاع صنعت فارس خوزستان در تاریخ ۱۷/۲/xxx۳ شماره ثبت xxx۴۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: تاسیس، احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های تولید کننده سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن و فعالیت های ساختمانی. تهیه و تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات انواع مواد اولیه، محصولات، کالاها، خدمات، قطعات یدکی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور، استخراج و بهره برداری از کلیه معادن از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ آهن، سیلیس. مشارکت با سایر شرکت ها، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب و سود سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و اخذ تسهیلات لازم. انجام معاملات و عملیات تجاری و غیر تجاری اعم از صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی، پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: اهواز، کیانپارس خیابان ۹ غربی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۷
سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم یکهزار ریالی که تعداد شصت میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ بیست و دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴/xxx/xxx۶ مورخ ۹/۱/xxx۳ نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت فارسیت اهواز بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی محمدرضا سپه پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل. شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی اسد اله نیک فر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سیمان بهبهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی علیرضا بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گچ ماشینی فارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی رضا قیصی پور بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سیمان آبیک بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی حسین عرب علی دوستی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بشماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی آذین حساب بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091424
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
بازرسین برای یکسال انتخاب شدند:
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967748
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره بدین شرح انتخاب شدند و عبارتند از:
سید سبحان حسینی حیدرآبادی بنمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس خوزستان عضو و رئیس هیئت مدیره
اسماعیل عامری گلستانی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
منوچهر قائمی بنمایندگی سیمان آبیک عضو
محمدرضا سپه پور بنمایندگی سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو
ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره
حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11271757
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره بدین شرح انتخاب شدند و عبارتند از:

سید سبحان حسینی‌حیدرآبادی بنمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس خوزستان عضو و رئیس هیئت‌مدیره

اسماعیل عامری‌گلستانی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره

منوچهر قائمی بنمایندگی سیمان آبیک عضو

محمدرضا سپه‌پور بنمایندگی سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو

ایرج حسنی‌مقدم‌سنگاچین عضو هیئت‌مدیره

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717856
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
صمداله شکری بنمایندگی از شرکت سیمان آبیک عضو و رئیس هیئت مدیره، مجید احمدپور بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، اسماعیل عامری گلستانی بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو، محمدرضا سپه پور بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیر و عضو، ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079271
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صمداله شکری بنمایندگی از شرکت سیمان آبیک عضو و رئیس هیئت مدیره، مجید احمدپور بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، اسماعیل عامری گلستانی بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو، محمدرضا سپه پور بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیر و عضو، ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628864
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: شرکت سهامی عام سیمان فارس خوزستان، شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی خاص، شرکت سیمان آبیک سهامی عام، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی خاص، ایرج حسنی مقدم سنگاچین
بازرسین برای یک سال مالی انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11417835
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: شرکت سهامی عام سیمان فارس خوزستان، شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی خاص، شرکت سیمان آبیک سهامی عام، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی خاص، ایرج حسنی مقدم سنگاچین

بازرسین برای یک سال مالی انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی‌البدل

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9718882
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای مابقی مدت انتخاب شدند و عبارتند از:

مرتضی لطفی رئیس هیئت‌مدیره

مجید احمدپور نائب رئیس هیئت‌مدیره

محمدتقی معین‌آزاد عضو

مجتبی رضاخواه عضو

محمدرضا سپه‌پور مدیرعامل و عضو

حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521756
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و عبارتند از مرتضی لطفی عضو و رئیس هیئت مدیره علی نگارش عضو و نائب رئیس شهره میرزاشریف و مجتبی رضاخواه اعضاء هیئت مدیره محمدرضا سپه پور مدیرعامل و عضو. حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569040
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی‌ خاص) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از منصور مرتضی لطفی عضو و رئیس هیئت‌مدیره علی نگارش عضو و نائب رئیس شهره میرزاشریف و مجتبی رضاخواه اعضاء هیئت‌مدیره محمدرضا سپه‌پور مدیرعامل و عضو.

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11629998
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی‌ عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد.

بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. و عبارتند از موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس موسسه حسابرسی نواندیشان بازرس علی‌البدل.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11757039
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
باستناد صورت جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت‌مدیره برای مدت مابقی ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب شدند. عبارتند از:

مرتضی لطفی عضو و رئیس هیئت‌مدیره

علی نگارش عضو و نائب‌‌رئیس

سعید جلالی عضو هیئت‌مدیره

محمدرضا سپه‌پور مدیرعامل و عضو موظف آبیک بنمایندگی شرکت صنایع بتنی

شهره میرزاشریف عضو

حق امضاء اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست مورد تصویب قرارگرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893474
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷الحاقی یک صفحه ۱۲۱ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ که طی نامه وارده xxx۶ـ ۶/۳/۸۹ ارسال گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۹ بخش و ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846846
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز(سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ الحاقی یک صفحه ۶۲۴۸کلاسه ۱۲۱شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۸۹ که طی نامه وارده xxx۷ ـ ۶/۳/۸۹ ارسال گردید:

بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ـ بازرس علی‌البدل هوشنگ منوچهری برای یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات و جهان صنعت جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067194
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ که طی نامه وارده xxx ۳۰/۱/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتند از صمد سمرقندی بنمایندگی شرکت صنایع بتنی آبیک مدیرعامل مرتضی لطفی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان رئیس هیئت مدیره علی نگارش بنمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان نائب رئیس هیئت مدیره سعید جلالی بنمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز شهره میرزاشریف بنمایندگی شرکت پاکت سازی آبیک اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. شرح وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه تصویب شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725553
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز(سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده xxx۷۲ ـ ۱۷/۱۱/۸۸ ارسال گردید:

اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی‌عام

شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی‌خاص

شرکت پاکت‌سازی آبیک سهامی‌خاص

شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی‌خاص

شرکت صنایع بتنی آبیک سهامی‌خاص

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486561
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۸ که طی نامه وارده xxx۷۴ ـ ۲۴/۸/۸۸ ارسال گردید:

اعضای هیئت‌مدیره عبارتند از: کمال صدیقی به نمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

مرتضی لطفی به نمایندگی از طرف شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان رئیس هیئت‌مدیره

نصرت‌اله توکل بنمایندگی از طرف شرکت سهامی‌خاص پاکت‌سازی آبیک نائب رئیس هیئت‌مدیره

عبدالعزیز هدایت بنمایندگی از شرکت سهامی‌خاص صنایع بتنی آبیک و سعید جلالی به نمایندگی از شرکت سهامی‌خاص ساخت و نصب صنعتی البرز اعضاء اصلی هیئت‌مدیره

حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات